Misverstanden over beleggen op middellange termijn

Misconceptions

Is beleggen op langere termijn uw geduld waard? En loopt u dan geen hoger renterisico? Een van de meest succesvolle beleggers ter wereld, Warren Buffet, zweert steevast bij zijn langetermijnstrategie. We weerleggen alvast vier misverstanden over beleggen op langere termijn.

1. Het is belangrijk het goede instapmoment te kiezen

Veel beleggers wachten vaak tot de rente gestegen is vooraleer ze op langere termijn beleggen. Onderzoeken wijzen echter uit dat beleggen op lange termijn net een hoger rendement oplevert dankzij de positieve rentecurve en de kapitalisatie van interesten. Dit is immers het principe van de langetermijnvisie, dat in schril contrast staat met de kortetermijnvisie van speculerende beleggers. Marktevoluties kunnen snel omslaan, waardoor market timing niet altijd even gemakkelijk is. De keuze van het goede of slechte instapmoment is bij beleggen dus veel minder belangrijk dan sommigen wel denken.

2. Een belegging op een bepaalde termijn met een regelmatige, tussentijdse herbelegging brengt meer op dan een belegging op dezelfde termijn zonder tussentijdse herbelegging

Stel dat we 100 euro beleggen aan een rentevoet gelijk aan ‘Euribor 1 maand’ en dit kapitaal en de interesten maandelijks herbeleggen gedurende 1 jaar. Daarnaast beleggen we 100 euro aan ‘Euribor 12 maanden’. De ‘Euribor 1 maand’ stond 2 mei 2011 op 1,244 %, de ‘Euribor 12 maanden’ op 2,139 %. Na een jaar zal de interest uit de maandelijkse herbeleggingen 1,25 euro bedragen, en deze van de jaarlijkse belegging 2,14 euro. Een verschil van 0,8879 euro.

Over een langere tijdshorizon wordt het verschil groter, omdat de interesten over meerdere jaren gekapitaliseerd zijn. Zo bedraagt de opbrengst uit de maandelijkse herbeleggingen over 10 jaar 13,24 euro, en uit de jaarlijkse herbelegging 23,57 euro. De jaarlijkse herbeleggingen brengen dus 78 % meer op dan de maandelijkse herbeleggingen op, dankzij de positief hellende rentecurve.

Het voordeel om op langere termijn te beleggen geldt ook als we rekening houden met een stijging van de kortetermijnrente. Stel dat we de maandelijkse beleggingen herbeleggen aan de forwards (*) van de ‘Euribor 1 maand’.Doordat de markt een stijging van de kortetermijnrente verwacht, zijn de forwards stijgend. Niettemin kunnen we door een herbelegging aan hogere rente, de lange termijn niet inhalen. Zo bedraagt na 1 jaar de interest uit de maandelijkse herbeleggingen volgens de forwards 2,14 euro, wat meer is dan 1,25 euro volgens de spotrente, maar slechts evenveel als 2,14 euro uit de belegging op 1 jaar.

Ter info waren deze op 02/05/2011:

Spot Forwards
0 maand 3 maand 6 maand
Euribor 1 maand 1,244% 1,7376% 2,18%

Bron: Bloomberg-FWCM

3. Beleggingen op langere termijn zijn risicovol

Het risico van een belegging kan worden ingedijkt door te kiezen voor kapitaalbescherming op vervaldag of, bij de grotere beleggingsportefeuilles, door een betere spreiding van de debiteuren. Het renterisico kan vermeden worden door te kiezen voor een vlottende rentevoet, al dan niet met een minimumcoupon (een floor), want dit maakt de waarde van de belegging minder afhankelijk van de fluctuaties op de rentemarkt.

4. Beleggingen op langere termijn zijn niet liquide

De liquiditeit van een belegging speelt een belangrijke rol. Langetermijnbeleggingen met een notering op de secundaire markt hebben een dagelijkse liquiditeit, zodat men op ieder moment zonder al teveel kosten kan uitstappen. Echter meestal zonder kapitaalbescherming, en aan een prijs die afhankelijk is van de voorwaarden op het moment van uitstap. Door de evoluties van de rente kan de marktwaarde boven of onder pari liggen. Beleggingen op lange termijn zijn dus liquide, maar zekerheid van kapitaal geldt enkel op de eindvervaldag.

Dankzij de positief hellende rentecurve in de eurozone brengen langetermijnbeleggingen meer interesten op dan deze op korte termijn. Het loont dus de moeite om, via een goede kasplanning, het juiste gedeelte van uw dagelijkse thesaurie af te zonderen en apart, op langere termijn, te beleggen.

(*)

Rentevoeten die worden verwacht op een bepaald tijdstip in de toekomst.


Contacteer ons

  • 02 222 88 33
  • Contacteer uw relatiebeheerder