Voorafbetaling van belastingen

Als zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep, bedrijfsleider of vennootschap zou u pas over 2 jaar belastingen op uw huidige inkomsten kunnen betalen. Dat is immers de tijd die nodig is voor de aangifte en de berekening. De wetgever wil echter dat u ze betaalt in het jaar waarin u de inkomsten geniet. Betaalt u pas over 2 jaar, dan rekent de fiscus u hiervoor een belastingvermeerdering aan. Het jaar zelf betalen levert u dus een voordeel op, en hoe vroeger u in het jaar betaalt, hoe groter het voordeel.

Voordelen van voorafbetalingen

 • Hoeveel bedraagt de belastingvermeerdering?

  Het tarief van de belastingvermeerdering wordt voor elk aanslagjaar opnieuw bepaald. Om het bedrag van de verschuldigde globale vermeerdering te bekomen, wordt de grondslag van de vermeerdering vermenigvuldigd met een vermeerderingspercentage dat ieder jaar meegedeeld wordt door de FOD Financiƫn.

  • Voor natuurlijke personen

   Het bedrag dat als basis dient voor de berekening van de vermeerdering, is 106% van de verschuldigde belasting op de inkomsten die aanleiding geven tot een vermeerdering, met uitzondering van de inkomsten die effectief afzonderlijk worden belast.
   Bij een natuurlijke persoon wordt de vermeerdering evenwel slechts voor 90% in aanmerking genomen. Natuurlijke personen zijn bovendien geen vermeerdering verschuldigd als het bedrag lager is dan 0,5 % van de belasting waarop ze is berekend, of geen 80 euro bedraagt (voor aanslagjaar 2022/inkomsten 2021). Beginnende zelfstandigen met een activiteit in hoofdberoep zijn de eerste 3 jaar niet onderworpen aan de vermeerdering.

   Op basis van de meest recente informatie, die nog bevestigd moet worden door een publicatie in het Belgisch Staatsblad, blijft het tarief voor natuurlijke personen en zelfstandigen voor het aanslagjaar 2022 gelijk aan 2,25%. Voor natuurlijke personen stemt aanslagjaar 2022 overeen met inkomstenjaar 2021.

  • Voor vennootschappen

   Het bedrag dat als basis dient voor de berekening van de vermeerdering, is gelijk aan 102% van de vennootschapsbelasting die betrekking heeft op de netto belastbare winst. Een vennootschap zal niet aan een belastingvermeerdering worden onderworpen, als ze minder dan 3 jaar geleden werd opgericht en beschouwd wordt als kleine vennootschap. "Kleine vennootschappen" zijn vennootschappen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschrijden (op geconsolideerde basis):
   • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
   • jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 EUR
   • balanstotaal: 4.500.000 EUR

   Voor nieuw opgerichte vennootschappen worden deze cijfers te goeder trouw geraamd, om de voornoemde criteria in het begin van het boekjaar toe te passen.

   De vermeerdering in hoofde van vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting bedraagt 6,75%.
 • Hoe deze vermeerdering vermijden? Vooraf betalen.

  Wanneer storten?

  Ingeval de belastingplichtige geen boekhouding voert, of het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar, moeten de stortingen aan de fiscus op volgende data uitgevoerd worden:

  • VA1: 10 april 2021
  • VA2: 10 juli 2021
  • VA3: 10 oktober 2021
  • VA4: 20 december 2021

  Ingeval het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, moeten de voorafbetalingen uitgevoerd worden uiterlijk de 10e dag van de vierde, de zevende, de tiende maand, en de 20e dag van de laatste maand van het boekjaar (boekjaar van 12 maanden).

  Duurt het boekjaar langer dan 12 maanden, dan kunnen de betalingen ook gebeuren op 4 data en telkens voor een bedrag dat overeenstemt met een kwart van deze belasting. De uiterste data voor de betalingen worden bepaald alsof de winst zou behaald zijn tijdens de laatste 12 maanden van het boekjaar.


  Voordelen verbonden aan voorafbetalingen door natuurlijke personen

  Voorafbetalingen worden gewaardeerd in functie van hun betaaldatum. De percentages hieronder zijn op natuurlijke personen en zelfstandigen van toepassing voor aanslagjaar 2022, inkomsten 2021.

  • VA1: 3,00 % van het totaal vooraf betaald bedrag
  • VA2: 2,50 % van het totaal vooraf betaald bedrag
  • VA3: 2,00 % van het totaal vooraf betaald bedrag
  • VA4: 1,50 % van het totaal vooraf betaald bedrag

  Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met 2,25% (het tarief van de vermeerdering).


  Voordelen verbonden aan voorafbetalingen door vennootschappen

  Voorafbetalingen worden gewaardeerd in functie van hun betaaldatum. De percentages hieronder zijn van toepassing op vennootschappen voor aanslagjaar 2022, inkomsten 2021.

  • VA1: 9,00 % van het totaal vooraf betaald bedrag
  • VA2: 7,50 % van het totaal vooraf betaald bedrag
  • VA3: 6,00 % van het totaal vooraf betaald bedrag
  • VA4: 4,50 % van het totaal vooraf betaald bedrag

  Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met 6,75% (het tarief van de vermeerdering).

Voorafbetalingen via Fiscoline

Eigen middelen gebruiken voor uw voorafbetalingen kan, maar dat betekent dat u die niet meer kunt aanwenden voor uw courante betalingen of uw beleggingen.

Daarom is het voordeliger om uw voorafbetalingen te laten regelen door uw bank, via het krediet Fiscoline.

Meer informatie over Fiscoline?

.