Credit Management

Credit Management Content

Het succes van uw bedrijf hangt niet enkel af van uw omzetgroei, maar ook van de kwaliteit van uw klanten. Veelvuldige betalingsachterstanden of wanbetalingen hebben een negatieve invloed op zowel uw liquiditeitspositie als uw rentabiliteit. Met een efficiënt Credit Management kunt u dit vermijden.

Credit Policy

Denk aan een goed uitgewerkte Credit Policy vóór u een klant krediet geeft. Dat kredietbeleid moet uw commerciële medewerkers in staat stellen beter te onderhandelen met klanten, te bepalen wat aanvaardbaar is voor het bedrijf en het risico te doseren.

Essentiële bestanddelen van een Credit Policy

 • de facturatievoorwaarden;
 • het maximaal aantal dagen klantenkrediet in functie van het risiconiveau van de klant;
 • de kredietlimieten die van toepassing zijn op elke klant, afhankelijk van zijn risicoprofiel;
 • het beleid inzake aanmaningen en invorderingen;
 • de noodzaak om al dan niet een beroep te doen op een kredietverzekering;
 • de rollen van de verschillende afdelingen (marketing, sales, finance) bij het beheer van het klantenkrediet.

Structureer uw Credit Policy

Zodra uw bedrijf zijn klanten krediet geeft, moet het een Credit Policy hanteren om zich in te dekken tegen betalingsachterstand en het risico van wanbetaling. Enkele tips.

 • Uw kredietbeheer moet uw algemene strategische doelstellingen ondersteunen.
 • Kredietbeheer is geen zuiver financiële/administratieve component. Het moet geïntegreerd worden in uw commercieel en marketingbeleid en deel uitmaken van het imago dat uw bedrijf uitdraagt.
 • Een goed kredietbeleid volgt dus geen uniek model (one fits all), maar is gebaseerd op een duidelijke segmentering van het klantenbestand met een consequente aanpassing van de kredietvoorwaarden. Op die manier maakt u van uw kredietbeheer een echte commerciële tool.
 • Uw Credit Policy moet realistisch blijven en rekening houden met wat gebruikelijk is bij de concurrenten in de sector.
 • Een formeel kredietbeleid draagt bij tot de stabiliteit van uw bedrijf (iedereen weet wat hij wel of niet mag doen en wat zijn rol is) en geeft blijk van coherentie en transparantie tegenover de klanten.

Bepaal uw indekkingsstrategie voor uw valutarisico's

Zodra uw bedrijf activiteiten heeft buiten de Eurozone, stelt u best een policy op die bepaalt welke risico's u bereid bent te lopen en welke indekkingsinstrumenten u kan gebruiken. Enkele tips om verrassingen te vermijden:

 • Wees u bewust van de wisselrisico’s die u loopt:
  • het transactierisico : de kosten en inkomsten van uw transacties worden geboekt in een andere munt dan in de werkingsmunt;
  • het translatierisico : uw activa of passiva worden berekend in een andere munt dan de munt die u gebruikt voor uw boekhouding;
  • het structureel risico : uw verrichtingen worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen naargelang van de evolutie van de wereldeconomie in een specifieke regio.

 • Formaliseert u uw indekkingsbeleid, dan concretiseert u uw intentie om risico’s in te dekken door duidelijke regels op te stellen voor de verschillende betrokken entiteiten binnen de organisatie. U objectiveert en responsabiliseert ook de diverse betrokken partijen.

 • Een correcte en coherente toepassing van het indekkingsbeleid is bepalend voor het succes ervan. Hiervoor hebt u professionele Risk Managers nodig of kunt u zich laten bijstaan door de specialisten van Belfius Bank.

 • Een indekkingsbeleid moet permanent geëvalueerd en aangepast worden naargelang de ontwikkelingen op de markt.

Integrated Credit Management

Credit Management wordt nog te vaak beschouwd als een louter financieel en administratief proces. De afdelingen Marketing, Verkoop en Boekhouding hebben hun eigen, soms tegengestelde, verantwoordelijkheden en objectieven wat de optimalisering van het kredietbeheer kan afremmen. Die uiteenlopende belangen binnen één en dezelfde onderneming kunnen de efficiëntie van het geheel ondergraven.

Segmenteer uw klanten- en prospectenportefeuille
Integrated Credit Management is een methode die de afdelingen Marketing en Verkoop betrekt in het beheer van het klantenkrediet, om zo de omzetgroei van het bedrijf te koppelen aan de winstgroei.

Kernidee: een goede segmentering door de afdeling Marketing van de portefeuille van klanten en prospects volgens criteria zoals het betalingsgedrag en het risico, op basis van de cost to serve en van de lifetime value. Een eenmalige verkoop is immers niet altijd rendabel voor een bedrijf, ook al wordt de factuur op tijd betaald!

Financiering van uw handelsvorderingen

Belfius Bank stelt u een ruim gamma oplossingen voor de financiering van uw handelsvorderingen voor.

Via een klassiek kortlopend bankkrediet zoals een kaskrediet en straight loan of via meer specifieke oplossingen zoals factoring en documentair krediet.

Beheer ook uw andere risico’s!

Ondernemen betekent dat u een uitdaging aangaat, een doelstelling durft na te streven maar ook dat u risico’s neemt! Die risico’s moet u onder controle houden en integreren in uw berekeningen. Niets is erger dan in extremis nog onverwachte risico’s te moeten beheren.

Beheer het debiteurenrisico

Uw debiteurs opvolgen en het insolventierisico dekken zijn twee absoluut noodzakelijke elementen om betalingsachterstand en wanbetaling te vermijden.

Om het risico van onbetaalde facturen in te dijken, kunt u diverse technieken gebruiken:

Voor internationale transacties bestaan er diverse vormen van documentair krediet die bedoeld zijn om uw debiteurenrisico’s te beperken of weg te nemen:

Beheer het wisselrisico

Hebt u een handelsvordering in vreemde munt, dan loopt u het risico dat de koers van de vreemde munt daalt ten opzichte van de euro tussen het ontstaan van de vordering en de daadwerkelijke betaling ervan. Zodra uw bedrijf activiteiten heeft buiten de Eurozone moet het dan ook een efficiënt indekkingsbeleid hebben om zich te beschermen tegen de fluctuaties in deze vreemde munt.

Belfius Bank biedt u een breed gamma oplossingen om uw bedrijf in te dekken tegen wisselkoersschommelingen.

Lees alles over onze dekkingen tegen wisselkoersschommelingen

Simulatoren

Welke korting voor contante betaling?

Bereken het gevolg van een korting voor contante betaling

Wat is uw behoefte aan werkkapitaal?

Bereken uw behoefte aan werkkapitaal

Contacteer ons

 • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dat?

Veel verkopers vergeten nog te vaak om met prospects de betalingsvoorwaarden te bespreken. Om dat te verhelpen, moet u hen bewustmaken, opleiden en hen een onderhandelingsschema overhandigen…

White papers

Belfius biedt u white papers aan die u toelaten om precies te begrijpen wat een goed beheer van het werkkapitaal uw onderneming kan bijbrengen.