Overzicht van de belangrijkste Alerting-berichten

De berichten worden voor iedere gebruiker afzonderlijk bepaald en aangepast aan de producten en de entiteiten die in BelfiusWeb worden beheerd.

Cat├ęgorie Type van bericht
Rekeningen
  • Opvolging van het saldo
  • Opvolging van het beschikbare bedrag
  • Ontvangst van grote bedragen
  • Uitvoering van memo-opdrachten
  • Opvolging van de correcte uitvoering van bestanden of transacties
  • Betalingen die wachten op een elektronische handtekening
  • Bestanden die slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd
Rentevoeten
  • Opvolging van de evolutie
Beleggingen
  • Vervaldatum van termijnrekening
  • Vervaldatum van effectendossie
  • Vervaldatum bevek
Informatie
  • Betalingsbestanden in afwachting van verwerking
  • Niet gedownloade CODA of kredietbestanden
Reporting
  • Niet gedownloade elektronische documenten (PaPyRuS)