Welke zijn de fiscale voordelen bij de herfinanciering van een krediet?

Een krediet dat afgesloten is om een krediet te herfinancieren wordt onderworpen aan het fiscale regime van het oorspronkelijke krediet.

Fiscaal regime van toepassing

Uw oorspronkelijk krediet dateert van vóór 1 januari 2005

De maximum bedragen die van toepassing zijn voor de bijkomende interestaftrek, kapitaalaflossingen en premies van de schuldsaldoverzekering worden steeds bepaald in functie van het jaar van afsluiten van het oorspronkelijke krediet en het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van het oorspronkelijke krediet.

Het herfinancieringskrediet moet nog steeds gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving en de totale looptijd van het krediet (initieel + herfinanciering) moet minstens gelijk zijn aan 10 jaar.

Indien het bedrag van de herfinancieringskrediet meer bedraagt dan het nog verschuldigde saldo van het oorspronkelijke krediet (bijvoorbeeld omdat men de kosten van een nieuwe hypothecaire inschrijving financiert), kunnen daarenboven enkel de interest en de kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het nog verschuldigde saldo van het oorspronkelijke krediet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de fiscale voordelen van het herfinancieringskrediet.

Uw oorspronkelijk krediet dateert van na 1 januari 2005

Indien zowel het oorspronkelijk krediet als het herfinancieringskrediet is afgesloten na 1 januari 2005 voor de enige en eigen woning, dan zal de herfinanciering onderworpen blijven aan de aftrek enige en eigen woning op voorwaarde dat de totale looptijd van het krediet 10 jaar blijft en de hypothecaire inschrijving geldig blijft.

Voorlegging attest vereist

Om van de belastingvoordelen voor het herfinancieringskrediet te kunnen genieten, moet u het bewijs leveren dat het oorspronkelijk krediet wel degelijk voldeed aan de voorwaarden om belastingvoordelen te krijgen. We onderscheiden twee gevallen:

  • U bezorgde een kopie van het basisattest afgeleverd door de instelling die u het oorspronkelijk krediet verstrekte: in dat geval ontvangt u een nieuw basisattest dat wordt opgesteld door Belfius Bank, alsook een betalingsattest.

  • U bezorgde geen kopie van het basisattest afgeleverd door de instelling die u het oorspronkelijk krediet verstrekte: in dat geval kan Belfius Bank u geen basisattest afleveren. U moet dan aan de belastingadministratie met eigen middelen bewijzen dat uw aanvankelijk krediet wel degelijk beantwoordde aan de voorwaarden voor belastingaftrek.

Als het bedrag van uw krediet de kosten voor de herfinanciering omvat (wederbeleggingsvergoeding en andere dossierkosten) die niet aftrekbaar zijn, vermeldt het betalingsattest de formule die moet worden toegepast om het aftrekbaar bedrag te bepalen.