Betalingen verzekeren en tegoeden vrijgeven

Money in safe

Zodra we op de hoogte zijn van het overlijden van een van onze klanten, verplicht de wet ons om alle rekeningen en kluizen waarvan de klant in kwestie houder of medehouder is, en ook die van zijn echtgenoot, voorlopig te blokkeren. Die maatregel is bedoeld om de rechten van de erfgenamen te vrijwaren.

Opgelet!
De blokkering blijft bestaan zolang we niet exact hebben kunnen bepalen aan wie de banktegoeden van de overledene toekomen en minstens tot wanneer we onze eigen aangifteverplichtingen naar de Administratie van btw, registratie en domeinen hebben nagekomen.

Geld voor dringende facturen

Belfius kan een aantal bevoorrechte betalingen verrichten die onbetwistbaar schulden van de nalatenschap zijn, zoals ziekenhuisfacturen voor de laatste ziekte van de overledene en begrafeniskosten. Eén voorwaarde: de betalingsopdrachten moeten door een erfgenaam ondertekend worden.

Een bedrag gelijk aan de helft van de tegoeden op de betaal- en spaarrekeningen, met een maximum van 5.000 euro (buiten de betaling van de bevoorrechte schulden en voor alle financiële instellingen samen) kan worden vrijgemaakt ten gunste van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, en dat zonder de toestemming van de andere erfgenamen.

 • Voor de langstlevende echtgenoot gaat het om de tegoeden op de rekeningen waarvan de langstlevende echtgenoot houder of medehouder is.
 • Voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner gaat het om de tegoeden op de rekeningen waarvan hij medehouder is.

Goed om te weten
Als de langstlevende partner meer dan de helft van de beschikbare creditsaldi of in totaal meer dan 5.000 euro aanwendt, aanvaardt hij automatisch de nalatenschap (met de eventuele schulden).

Blokkering van de rekeningen

Vanaf dat moment kan geen geld meer worden opgenomen van de geblokkeerde rekeningen.

Worden geblokkeerd:
 • de tegoeden op naam van de overledene
 • de tegoeden op naam van de echtgenoot van de overledene
 • de tegoeden op naam van de overledene EN van zijn echtgenoot
 • de tegoeden op naam van de overledene EN van een derde
 • de tegoeden op naam van de echtgenoot van de overledene EN van een derde
Goed om te weten
 • Er kunnen wel nog altijd stortingen gedaan worden op de rekeningen waarvan (de echtgenoot van) de overledene houder of medehouder was.
 • De doorlopende opdrachten en domiciliëringen op een geblokkeerde rekening worden stopgezet.
Lees meer over de blokkering van de rekeningen

Blokkering van de kluizen

Belfius is ook verplicht om de kluis te blokkeren die door de overledene of zijn echtgenoot wordt gehuurd. Die maatregel verhindert de erfgenamen om toegang te hebben tot de kluis zolang de administratie geen weet heeft van de inhoud ervan.

Goed om te weten
Leg uw testament nooit in uw kluis. Bij uw overlijden heeft niemand er toegang toe!

Lees meer over de blokkering van de kluizen

Vrijgave van de rekeningen

De bank deblokkeert de tegoeden op vertoon van 2 documenten.

 1. Een attest of akte van erfopvolging
  • Is er geen testament, huwelijkscontract of onbekwame erfgenaam, dan stelt de ontvanger van het registratiekantoor dit attest van erfopvolging gratis op.
  • Is er wel een testament, huwelijkscontract of onbekwame erfgenaam, dan stelt de notaris deze akte van erfopvolging op.
  • De notaris of ontvanger van het registratiekantoor informeert bij de fiscus en de sociale zekerheid of de overledene of 1 van zijn erfgenamen nog openstaande schulden heeft. Is dat het geval, dan is de bank verplicht de tegoeden te blijven blokkeren tot een nieuw attest of akte van erfopvolging bevestigt dat alle schulden betaald zijn.
 2. Een door alle erfgenamen ondertekende vereffeningsopdracht
  • Als de overledene gehuwd was met scheiding van goederen, vraagt de bank de bevestiging dat dit huwelijksstelsel effectief van toepassing was op de dag van overlijden om de tegoeden van de overlevende echtgenoot.
  • Als bepaalde erfgenamen buiten de Europese Economische Ruimte wonen, kan Belfius de tegoeden alleen vrijgeven met de toestemming van de ontvanger van het registratiekantoor, tenzij de erfgenamen zich borg stellen voor de betaling van de successierechten.

Vraag het attest van erfopvolging aan.

Vraag het attest van erfopvolging aan

Opening van de kluizen

De kluizen van de overledene worden pas vrijgegeven nadat de inventaris van de inhoud werd opgemaakt in aanwezigheid van alle erfgenamen (of hun volmachthebbers). Een afgevaardigde van de administratie van de btw, registratie en domeinen wordt ook uitgenodigd, maar de opening van de kluis mag ook in zijn afwezigheid doorgaan.

Goed om te weten
 • Het verzoek tot opening dient ondertekend te zijn door alle erfgenamen
 • Belfius opent de kluis van de overledene ten vroegste tien werkdagen nadat ze het attest of de akte van erfopvolging heeft ontvangen.

Wist u dat?

U bent nooit verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. Soms hebt u er belang bij ze te verwerpen.

Hoeveel zullen uw erfgenamen moeten betalen?

Het tarief van de successierechten verschilt van gewest tot gewest.