Hoe kan ik aan successieplanning doen?

Er bestaan veel manieren om aan successieplanning te doen.

De bekendste is zeker de schenking van roerende goederen, want die wordt niet belast als ze niet voor een notaris wordt verleden en als u niet overlijdt binnen de 3 jaar of 5 jaar* na de schenking. Bij registratie wordt de schenking in principe belast tegen het verminderde en bevrijdende tarief (tussen 3 en 7%, afhankelijk van het gewest en de graad van verwantschap). Uiteraard houdt de schenking in dat u een deel van uw vermogen onherroepelijk weggeeft bij leven. Via bepaalde clausules in de schenking (o.m. het voorbehoud van vruchtgebruik, waarvoor de tussenkomst van een notaris wel vereist is) kan u zeggenschap over/inkomsten van de weggeschonken goederen behouden.

Ook het testament kan nuttig zijn: 'generation skipping', het duolegaat en het restlegaat zijn allemaal mogelijkheden om de fiscale impact van de erfrechtelijke overdracht in bepaalde omstandigheden te beperken.

Voor gehuwden is het huwelijkscontract een middel om aan successieplanning te doen, want het laat toe om de langstlevende echtgeno(o)t(e) te bevoordelen via bepaalde clausules (verblijvingsbeding, contractuele erfstelling, inbreng in gemeenschap...). Als die clausules geen nut meer hebben, is het ongetwijfeld beter ze door de notaris te laten aanpassen, omdat de fiscale impact ervan niet altijd gunstig is.

Er zijn ook nog andere mogelijkheden: huwelijk of wettelijke samenwoning, adoptie, schenking van onroerende goederen in schijven, levensverzekering, beding van aanwas...

*De termijn van vijf jaar is van toepassing in het Waals Gewest voor schenkingen vanaf 1 januari 2022.