De erfenis aanvaarden of verwerpen

House

U kunt een erfenis gewoon aanvaarden als u weet dat ze geen schulden maar een aanzienlijk actief bevat; ze verwerpen als u zeker bent dat ze deficitair is; of ze aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving als u geen informatie hebt over de financiële toestand van de overledene.

Opgelet!

De erfgenamen moeten de eventuele schulden enkel betalen in verhouding tot hun aandeel in de nalatenschap.

De zuivere aanvaarding

Als u een nalatenschap zuiver – zonder voorbehoud – aanvaardt, dan
 • kunt u ze niet meer verwerpen of onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden
 • komt u volledig of gedeeltelijk in het bezit van de goederen van de overledene
 • betaalt u successierechten
 • betaalt u de eventuele schulden van de overledene
Hoe aanvaardt u de erfenis?
 • Ofwel meldt u schriftelijk uw uitdrukkelijke wil om de nalatenschap te aanvaarden.
 • Ofwel gedraagt u zich als erfgenaam en aanvaardt u ze stilzwijgend.

Goed om te weten

Het in bezit nemen of verkopen van bepaalde goederen uit de nalatenschap wordt beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding, tenzij het gaat om dringende en noodzakelijke handelingen (het verkopen van bederfelijke goederen bijvoorbeeld).

De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Aanvaardt u een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving, dan laat u de notaris een inventaris opmaken van de tegoeden en schulden van de overledene.

 • Zijn er meer bezittingen dan schulden, dan:
  • komt u volledig of gedeeltelijk in het bezit van de goederen van de overledene
  • betaalt u alle schulden
  • betaalt u de successierechten
 • Zijn er meer schulden dan bezittingen, dan betaalt u enkel de schulden ten belope van het actief van de nalatenschap.

Hoe aanvaardt u een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving?

De inventaris van de nalatenschap moet verplicht bij notariële akte worden opgesteld. Daarna legt men een verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving af bij het centraal register van testamenten. Die verklaring laat de eventuele schuldeisers van de overledene toe om hun rechten te doen gelden. 

Goed om te weten

Het voorrecht van boedelbeschrijving eindigt en de erfenis wordt automatisch zuiver aanvaard als:

 • u ervan afziet: dan worden het vermogen van de overledene en uw eigen vermogen samengebracht
 • u de bescherming van het voorrecht van boedelbeschrijving verliest: bij het maken van de inventaris werd een tegoed uit de nalatenschap verstopt of zonder toestemming verkocht

De verwerping

Als u een erfenis verwerpt, dan:

 • betaalt u geen schulden van de overledene
 • krijgt u ook zijn goederen niet

Hoe verwerpt u een erfenis?

U legt een verklaring af bij de notaris en daarna wordt die verklaring opgenomen in het centraal register van testamenten.

Goed om te weten

Uw erfdeel gaat naar de andere erfgenamen die de erfenis niet verwerpen.