De erfenis aanvaarden of verwerpen

House

U kunt een erfenis gewoon aanvaarden als u weet dat ze geen schulden maar een aanzienlijk actief bevat; ze verwerpen als u zeker bent dat ze deficitair is; of ze aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving als u geen informatie hebt over de financiële toestand van de overledene.

Opgelet!

De erfgenamen moeten de eventuele schulden enkel betalen in verhouding tot hun aandeel in de nalatenschap.

De zuivere aanvaarding

Als u een nalatenschap zuiver – zonder voorbehoud – aanvaardt, dan
 • kunt u ze niet meer verwerpen of onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden
 • komt u volledig of gedeeltelijk in het bezit van de goederen van de overledene
 • betaalt u successierechten
 • betaalt u de eventuele schulden van de overledene
Hoe aanvaardt u de erfenis?
 • Ofwel meldt u schriftelijk uw uitdrukkelijke wil om de nalatenschap te aanvaarden.
 • Ofwel gedraagt u zich als erfgenaam en aanvaardt u ze stilzwijgend.

Goed om te weten

Het in bezit nemen of verkopen van bepaalde goederen uit de nalatenschap wordt beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding, tenzij het gaat om dringende en noodzakelijke handelingen (het verkopen van bederfelijke goederen bijvoorbeeld).

De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Als u een nalatenschap aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving, dan:
 • laat u de notaris een inventaris opmaken van de tegoeden en schulden van de overledene.
Als er meer bezittingen dan schulden zijn, dan:
 • komt u volledig of gedeeltelijk in het bezit van de goederen van de overledene
 • betaalt u alle schulden
 • betaalt u de successierechten
Als er meer schulden dan bezittingen zijn, dan:
 • betaalt u alleen maar de schulden ten belope van het actief van de nalatenschap. 

Hoe aanvaardt u een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving?  
De inventaris van de nalatenschap moet verplicht bij notariële akte worden opgesteld. Er wordt een verklaring afgelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de laatste woonplaats van de overledene, die vervolgens binnen een periode van vijftien dagen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt. Die publicatie bevat een uitnodiging voor de schuldeisers van de overledene of voor de eventuele legatarissen om hun rechten te doen gelden.

Goed om te weten
Het voorrecht van boedelbeschrijving eindigt en de erfenis wordt automatisch zuiver aanvaard als:
 • u ervan afziet: het vermogen van de overledene en uw eigen vermogen worden dan samengebracht
 • u de bescherming van het voorrecht van boedelbeschrijving verliest: er werd een tegoed uit de nalatenschap verstopt bij de opstelling van de inventaris of zonder toestemming verkocht

De verwerping

Als u een erfenis verwerpt, dan:
 • betaalt u geen schulden van de overledene;
 • maar krijgt u ook zijn goederen niet.

Hoe verwerpt u de erfenis?  
Er wordt een verklaring afgelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de overledene zijn laatste wettelijke woonplaats had.

Goed om te weten

Uw erfdeel gaat naar de andere erfgenamen die de erfenis niet verwerpen.