Successierechten in het Vlaamse Gewest

In rechte lijn, tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en sommige feitelijk samenwonenden (*)  

Tarief
0 - 50.000 EUR 3%
50.000 - 250.000 EUR 9%
> 250.000 EUR 27%


Tussen broers en zussen (**)

Tarief
0 - 75.000 EUR 30%
75.000 - 125.000 EUR 55%
> 125.000 EUR 65%

Andere personen (***)

Tarief
0 - 75.000 EUR 45%
75.000 - 125.000 EUR 55%
> 125.000 EUR 65%

     
      
 

(*)

Voor die categorie rechthebbenden (rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden) worden de successierechten afzonderlijk berekend op de onroerende en roerende boedels. De feitelijk samenwonenden in kwestie zijn zij die op het moment van het overlijden al ten minste 1 jaar ononderbroken samenwoonden en een gemeenschappelijke huishouding voerden. Ze kunnen dat bewijzen aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De gezinswoning is vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende echtgenoot, wettelijk samenwonende of onder bepaalde voorwaarden ook voor de langstlevende feitelijk samenwonende! Deze moet dus geen successierechten betalen op het deel dat hij verkrijgt in de woning waarin de gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats gevestigd was op het ogenblik van overlijden. Let op: de feitelijk samenwonende komt alleen in aanmerking voor de vrijstelling als hij op het ogenblik van overlijden al ten minste 3 jaar ononderbroken samenwoonde met de overledene en er een gemeenschappelijke huishouding mee voerde. Voor een langstlevende wettelijk of feitelijk samenwonende die een bloedverwant in rechte lijn van de overledene is (of voor de successierechten daarmee gelijkgesteld), geldt deze vrijstelling niet.


(**)

Voor broers en zussen worden de successierechten per erfgenaam berekend, maar wordt geen opsplitsing gemaakt tussen de roerende en de onroerende goederen.


(***)

Voor deze andere erfgenamen worden de successierechten berekend op de som van de erfdelen die ze verkrijgen (samenvoegingsprincipe).