Erfbelasting in het Vlaamse Gewest

In rechte lijn, tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en sommige feitelijk samenwonenden (*)  

Tarief
0 - 50.000 EUR 3%
50.000 - 250.000 EUR 9%
> 250.000 EUR 27%


Tussen broers en zussen (**)

Tarief
0 - 35.000 EUR 25%
35.000 - 75.000 EUR 30%
> 75.000 EUR 55%

Andere personen (***)

Tarief
0 - 35.000 EUR 25%
35.000 - 75.000 EUR 45%
> 75.000 EUR 55%

     
      
 

(*)

Voor deze categorie rechthebbenden (in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden) wordt de erfbelasting afzonderlijk berekend op de onroerende en roerende boedels. De feitelijk samenwonenden in kwestie zijn zij die op het moment van het overlijden al minstens 1 jaar ononderbroken samenwoonden en een gemeenschappelijke huishouding voerden. Ze kunnen dat bewijzen aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De gezinswoning is vrijgesteld van erfbelasting voor de langstlevende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of onder bepaalde voorwaarden ook voor de langstlevende feitelijk samenwonende partner. Deze persoon moet dus geen erfbelasting betalen op het deel dat hij/zij krijgt van de woning waarin de gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats gevestigd was op het ogenblik van overlijden. Let op: de feitelijk samenwonende partner komt alleen in aanmerking voor de vrijstelling als hij op het ogenblik van overlijden al minstens 3 jaar ononderbroken samenwoonde met de overledene en er een gemeenschappelijke huishouding mee voerde. Voor een langstlevende wettelijk of feitelijk samenwonende partner die een bloedverwant is in rechte lijn van de overledene (of daarmee gelijkgesteld voor de erfbelasting), geldt deze vrijstelling niet. Voor de langstlevende echtgenoot/partner is de eerste schijf van 50.000 EUR roerend vermogen vrijgesteld van erfbelasting. Jongeren die voor hun 21ste hun beide ouders verliezen, en dus wees zijn geworden, moeten geen erfbelasting betalen op de gezinswoning en krijgen een vrijstelling op de eerste schijf van 75.000 EUR aan roerende goederen.


(**)

Voor broers en zussen wordt de erfbelasting per erfgenaam berekend, maar wordt geen opsplitsing gemaakt tussen roerende en onroerende goederen.


(***)

Voor deze andere erfgenamen wordt de erfbelasting berekend op de som van de erfdelen die ze krijgen (samenvoegingsprincipe).