De aangifte van nalatenschap

Hand signing document

Elke erfgenaam moet in principe een nalatenschapsaangifte indienen bij de belastingadministratie. Hierdoor kan men berekenen hoeveel successierechten iedereen moet betalen. Wie stelt de aangifte op en wie wordt erin vermeld? Wie bepaalt de waarde van de goederen? En wie dient ze in, waar en binnen welke termijn?

Opgelet:

Voor de erfgenamen is er alleen sprake v an een belastbare overdracht als ze de erfenis aanvaardden (eventueel onder voorrecht van boedelbeschrijving).

Wie moet een aangifte van nalatenschap indienen?

Als de overledene in België woonde

 • de wettelijke erfgenamen
 • de in zijn testament aangestelde algemene legatarissen

Als de overledene in het buitenland woonde

 • de erfgenamen die een of meer in België gelegen goederen ontvangen
 

Goed om te weten

U kunt van de indiening van de aangifte van nalatenschap worden vrijgesteld als:
 • de erfenis geen onroerende goederen bevat  
 • er geen successierechten verschuldigd zijn

Wie stelt de nalatenschapsaangifte op?

Als erfgenaam kan u:
 • een beroep doen op een notaris of een andere expert
 • zelf de aangifte opstellen

Binnen welke termijn?

Is de overledene gestorven:
 • in België: 4 maanden na het overlijden
 • in een ander Europees land: 5 maanden na het overlijden
 • buiten Europa: 6 maanden na het overlijden
Goed om te weten
 • Kreeg u geen formulier om de nalatenschapsaangifte op te stellen, haal het dan gratis af in om het even welk registratiekantoor of download het.
 • Kan u de wettelijke indieningstermijn niet respecteren, dien dan vóór het verstrijken van de termijn een aanvraag tot verlenging in. De verlenging betekent geen uitstel van de betaling van belastingen of interesten. Zodra de betalingstermijn verstreken is, krijgt u een boete van 25 euro per maand vertraging en per erfgenaam.

Wat moet u in de aangifte van nalatenschap vermelden?

Al de volgende gegevens moeten meer bepaald in de aangifte van nalatenschap worden opgenomen

 • De aangevers en hun echtgenoten
 • De overledene
 • De uitgesloten erfgenamen
 • De erfgenamen, legatarissen of begiftigden
 • De keuze van één woonplaats
 • Bepaalde schenkingen
 • Het vruchtgebruik
 • De roerende goederen (bankrekeningen, kluizen, meubilair ...)
 • De onroerende goederen
 • Het passief (schulden, belastingen, begrafeniskosten ...)

Goed om te weten
Ook op sommige andere goederen moeten in bepaalde gevallen successierechten betaald worden:

 • het kapitaal of de rente ontvangen krachtens een levensverzekeringscontract
 • de roerende goederen waarover de overledene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden en waarvoor geen schenkingsrechten werden betaald

Wie bepaalt de waarde van de goederen?

De roerende goederen

 • U schat zelf de waarde ervan.

De onroerende goederen

 • Er zijn twee methodes mogelijk:

 1. U raamt de waarde op basis van recente gegevens. Als de administratie vindt dat een goed te laag geschat is in de aangifte van nalatenschap, dan maakt zij haar eigen schatting bekend aan de erfgenamen en kan ze in bepaalde gevallen een boete eisen.

 2. U vraagt aan de belastingadministratie dat ze op uw kosten een of meer erkende schatters afvaardigt om de waarde te schatten (aangetekende brief). De door de schatters bepaalde verkoopwaarde is bindend voor de aangevers en de administratie: op de goederen die volgens die procedure zijn geschat, mag achteraf geen enkele meerwaarde meer worden vastgesteld.

Waar dient u de aangifte in?

Als de overledene in België woonde:
 • Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: op het registratiekantoor van de plaats waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had
 • Vlaams Gewest: Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat, 16 - 9300 Aalst
Als de overledene in het buitenland woonde:
 • Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: op het registratiekantoor van de plaats waar zich het deel van de goederen met het hoogste kadastrale inkomen bevindt.
 • Vlaams Gewest: Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat, 16 - 9300 Aalst

Hoeveel successierechten moet u betalen?

De tarieven van de successierechten zijn verschillend naargelang:
 • het gewest waar de overledene zijn fiscale woonplaats had in de laatste vijf jaar van zijn leven 
 • de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam of legataris
 • de omvang van de erfenis.

Goed om te weten

Als de overledene de laatste vijf jaar vóór zijn overlijden zijn fiscale woonplaats had in meer dan één gewest, dan worden de tarieven toegepast van het gewest waar zijn fiscale woonplaats in die periode het langst gevestigd was.