De aangifte van nalatenschap

Hand signing document

Elke erfgenaam moet in principe een aangifte van nalatenschap indienen bij de belastingadministratie. Dankzij deze wettelijke verplichting kan worden berekend hoeveel successierechten moeten worden betaald. Wie stelt de aangifte op, en wie wordt erin vermeld? Wie bepaalt de waarde van de goederen? En wie dient ze in, waar en binnen welke termijn?

Opgelet!
Er is voor de erfgenamen alleen sprake van een belastbare overdracht als ze de erfenis hebben aanvaard.

Wie moet een aangifte van nalatenschap indienen?

Als de overledene in België woonde

 • de wettelijke erfgenamen
 • de in zijn testament aangestelde algemene legatarissen

Als de overledene in het buitenland woonde

 • de erfgenamen die een of meer in België gelegen goederen ontvangen
 

Goed om te weten

U kunt van de indiening van de aangifte van nalatenschap worden vrijgesteld als:
 • de erfenis geen onroerende goederen bevat  
 • er geen successierechten verschuldigd zijn

Wie stelt de aangifte van nalatenschap op?

Als erfgenaam kunt u:
 • een beroep doen op een notaris
 • zelf de aangifte van nalatenschap opstellen

Binnen welke termijn?

Als de overledene gestorven is:

 • in België: vier maanden na het overlijden
 • in een ander land in Europa: vijf maanden na het overlijden
 • buiten Europa: zes maanden na het overlijden
Goed om te weten

Als u geen formulier hebt gekregen

 • U kunt het kosteloos afhalen in om het even welk registratiekantoor of u kunt het downloaden

Als u het moeilijk hebt om de wettelijke indieningstermijn te respecteren

 • Dien vóór het verstrijken van de termijn een aanvraag tot verlenging in. Die verlenging houdt geen uitstel van de betaling van de belasting of de interesten in. Zodra de betalingstermijn is verstreken, wordt u een boete van 25 EUR per maand vertraging aangerekend.

Wat moet u in de aangifte van nalatenschap vermelden?

Al de volgende gegevens moeten meer bepaald in de aangifte van nalatenschap worden opgenomen

 • De aangevers en hun echtgenoten
 • De overledene
 • De uitgesloten erfgenamen
 • De erfgenamen, legatarissen of begiftigden
 • De keuze van één woonplaats
 • Bepaalde schenkingen
 • Het vruchtgebruik
 • De roerende goederen (bankrekeningen, kluizen, meubilair ...)
 • De onroerende goederen
 • Het passief (schulden, belastingen, begrafeniskosten ...)

Goed om te weten
Ook op sommige andere goederen moeten in bepaalde gevallen successierechten betaald worden:

 • het kapitaal of de rente ontvangen krachtens een levensverzekeringscontract
 • de roerende goederen waarover de overledene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden en waarvoor geen schenkingsrechten werden betaald

Wie bepaalt de waarde van de goederen?

De roerende goederen

 • U schat zelf de waarde ervan.

De onroerende goederen

 • Er zijn twee methodes mogelijk:

 1. U raamt de waarde op basis van recente gegevens. Als de administratie vindt dat een goed te laag geschat is in de aangifte van nalatenschap, dan maakt zij haar eigen schatting bekend aan de erfgenamen en kan ze in bepaalde gevallen een boete eisen.

 2. U vraagt aan de belastingadministratie dat ze op uw kosten een of meer erkende schatters afvaardigt om de waarde te schatten (aangetekende brief). De door de schatters bepaalde verkoopwaarde is bindend voor de aangevers en de administratie: op de goederen die volgens die procedure zijn geschat, mag achteraf geen enkele meerwaarde meer worden vastgesteld.

Waar dient u de aangifte in?

Als de overledene in België woonde:
 • Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: op het registratiekantoor van de plaats waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had
 • Vlaams Gewest: Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat, 16 - 9300 Aalst
Als de overledene in het buitenland woonde:
 • Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: op het registratiekantoor van de plaats waar zich het deel van de goederen met het hoogste kadastrale inkomen bevindt.
 • Vlaams Gewest: Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat, 16 - 9300 Aalst

Hoeveel successierechten moet u betalen?

De tarieven van de successierechten zijn verschillend naargelang:
 • het gewest waar de overledene zijn fiscale woonplaats had in de laatste vijf jaar van zijn leven 
 • de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam of legataris
 • de omvang van de erfenis.

Goed om te weten

Als de overledene de laatste vijf jaar vóór zijn overlijden zijn fiscale woonplaats had in meer dan één gewest, dan worden de tarieven toegepast van het gewest waar zijn fiscale woonplaats in die periode het langst gevestigd was.