Uw belastingen en fiscale voordelen

De aankoop en het gebruik van een auto worden door de fiscus op verschillende manieren belast. Al staan daartegenover ook enkele fiscale voordelen. Een overzicht.

Belastingen

Btw (eenmalig):

 • Als u een nieuwe auto koopt, betaalt u 21% btw op de definitieve prijs. Koopt u een tweedehandswagen? Dan hangt het ervan af van wie u die koopt:
 • Als u een tweedehandsauto koopt, hangt het ervan af van wie u die koopt:
  • van een particulier: u bent geen btw verschuldigd
  • van een btw-plichtige: u bent 21% btw op zijn winstmarge of op de volledige prijs verschuldigd

Belasting op de inverkeerstelling (eenmalig):

Deze belasting wordt geïnd bij de 1e inschrijving van het nieuwe of tweedehandsvoertuig op uw naam. Het bedrag hangt af van de cilinderinhoud (fiscale pk) en/of het vermogen (KW), en de leeftijd van de auto.

Verkeersbelasting (jaarlijks):

Deze belasting wordt geheven op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud (fiscale pk) of op de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig. Verandert u van auto, dan wordt het bedrag dat u eventueel teveel betaalde voor uw vorige auto, afgetrokken van de belasting voor uw nieuwe wagen.

U moet een jaarlijkse niet-geïndexeerde belasting betalen als uw auto op lpg rijdt. Deze belasting wordt samen met de verkeersbelasting geïnd.

Fiscale voordelen

Autofinanciering:

Aftrekbare interest

Als u een lening op afbetaling voor een auto afsluit, omvat de maandelijkse termijn de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de interesten. Kiest u voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten, dan zijn de interesten met betrekking tot het beroepsmatig gebruik van uw auto volledig aftrekbaar.

Voorbeeld. Op 1 februari 2019 sluit u een lening af voor 7.500 euro op 36 maanden en betaalt u dat jaar 309,38 euro aan interesten. Stel dat 70% van uw autokosten beroepsmatig zijn. Dan mag u voor inkomstenjaar 2019 dus 216,57 euro (70% van 309,38 euro) aftrekken aan interesten.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Aftrekbare motorkosten

Alle kosten voor dit vervoermiddel zijn voor 100% aftrekbaar (begrensd tot het percentage voor beroepsmatig gebruik).

Aftrekbare uitrustingskosten

De kosten voor de specifieke uitrusting voor motors zijn aftrekbaar, op voorwaarde dat:

 • u de uitrusting kocht in een speciaalzaak
 • het gaat om kosten voor veiligheids- of thermische kleding
 • een factuur werd opgemaakt met het merk, het model en een beschrijving van de uitrusting.

Let op: kiest u voor het forfait van 0,15 euro/km, dan zijn de kosten voor de uitrusting inbegrepen in het forfait.

Beroepskosten:

Forfaitaire kosten

Bent u werknemer, dan hebt u automatisch recht op een forfaitair bedrag aan beroepskosten.

Dit wettelijke forfait (berekend op basis van uw beroepsinkomsten met een maximum van 4.810 euro voor werknemersbezoldigingen voor inkomsten 2019 of 4.880 euro voor inkomsten 2020) omvat alle kosten die verbonden zijn aan het beroepsmatig gebruik van uw auto: afschrijving van de auto, verzekeringspremie, belastingen, huur van een garage, kosten voor brandstof, onderhoud, carwash, technische controle, parkeren…

Werkelijke kosten

U kan ook kiezen voor de aangifte van de werkelijke beroepskosten, bijvoorbeeld de kosten voor uw verplaatsingen tussen uw woon- en werkplaats met de wagen en andere beroepsmatige autokosten. We lichten 1 mogelijkheid toe.

Kosten voor verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats: U kan forfaitair 0,15 euro per afgelegde kilometer aftrekken als:

 • het gaat om kilometers afgelegd tussen uw woonplaats en uw vaste werkplek

 • het voertuig een personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus is

 • het voertuig als uw eigendom beschouwd kan worden en hetzij op uw naam is ingeschreven bij de Directie voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV), hetzij door een huur- of leasingovereenkomst bestendig of gewoonlijk te uwer beschikking is, hetzij aan uw werkgever toebehoort en het eventuele voordeel van alle aard wegens persoonlijk gebruik op uw naam wordt belast (zie verder voor de specifieke regel). U mag dat forfait ook gebruiken als uw echtgenoot of een ouder eigenaar of huurder is van de wagen of het voertuig op zijn/haar naam inschreef.

Het forfait van 0,15 euro per afgelegde kilometer omvat in principe alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten voor het gebruik van uw voertuig voor verplaatsingen tussen uw woon-en werkplaats: afschrijving van uw auto, verzekering, belastingen, huur of afschrijving van een garage, brandstof, onderhoud, parkeren ... U kan dus geen bijkomende kosten meer aftrekken. Het forfait omvat evenwel niet de financierings- en mobilofoonkosten die betrekking hebben op het beroepsmatig gebruik. Die kosten zijn voor 100% aftrekbaar, omdat ze niet als autokosten worden beschouwd.

De beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen met de bedrijfswagen die u ter beschikking hebt, zijn forfaitair aftrekbaar à rato van 0,15 euro per afgelegde kilometer. Maar die aftrek mag nooit meer bedragen dan de volledige waarde van het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen bij een kosteloze terbeschikkingstelling. Dit betekent dat u, om uw aftrekbare autokosten te bepalen, het belastbaar voordeel op uw fiscale fiche 281.10 mag verhogen met de eigen bijdrage die werd afgetrokken om het belastbaar voordeel op de fiche te bepalen.

- Andere beroepsmatige autokosten:Als u kiest voor het stelsel van de werkelijke beroepskosten, zijn de andere autokosten die geen betrekking hebben op het woon-werkverkeer en die u maakt voor beroepsverplaatsingen, in bepaalde mate aftrekbaar als beroepskosten, naargelang de CO2-uitstoot van het voertuig (zie verder).

Deze kosten moeten altijd gestaafd worden met bewijsstukken. De bedoelde kosten zijn niet forfaitair vastgelegd op 0,15 euro/km. De financierings- en mobilofoonkosten vallen niet onder de hierna vermelde aftrekbeperking en zijn voor 100% aftrekbaar.

AFTREKBEPERKING VOOR ANDERE BEROEPSVERPLAATSINGEN VOOR INKOMSTENJAAR 2019

De beroepskosten voor beroepsverplaatsingen die geen betrekking hebben op het woon-werkverkeer, zijn in principe slechts voor 50 tot 120% aftrekbaar. Het toepasselijke percentage hangt af van de gebruikte brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig per kilometer. Als het voertuig vóór 1 januari 2018 werd aangekocht, zijn de bedoelde beroepskosten voor minstens 75% aftrekbaar. We vermelden de voornaamste aftrekpercentages.

Aftrekpercentage CO2-uitstoot voertuig met dieselmotor in gram/km CO2-uitstoot voertuig met benzinemotor in gram/km
100% maximum 60g maximum 60g
90% meer dan 60g en maximaal105g meer dan 60g en maximaal 105g
80% meer dan 105g en maximaal 115g meer dan 105g en maximaal 125g
75% meer dan 115g en maximaal 145g meer dan 125g en maximaal 155g
70% meer dan 145g en maximaal 170g meer dan 155g en maximaal 180g
60% meer dan 170g en maximaal 195g meer dan 180g en maximaal 205g
50% meer dan 195g meer dan 205g

Voertuigen die een CO2-uitstoot van 0 gram/kilometer hebben (elektrische wagens en waterstofwagens), zijn in principe voor 120% aftrekbaar, net als de kosten voor een laadpaal.

De CO2-gerelateerde aftrekbeperking geldt voor:

 • de volgende verplaatsingen: bezoeken aan klanten/patiënten en externe opleidingen
 • de volgende voertuigen: personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik of minibussen, ongeacht of het voertuig uw eigendom is of niet
 • de volgende kosten: afschrijving, verzekeringspremie, belastingen, huur of afschrijving van een garage, onderhouds- en herstellingskosten, carwash, technische controle, parkeerkosten...

Brandstofkosten zijn voor 75% aftrekbaar, net als de elektriciteitskosten om het voertuig op te laden.

AFTREKBEPERKING VOOR ANDERE BEROEPSVERPLAATSINGEN VOOR INKOMSTENJAAR 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn beroepskosten voor het beroepsmatig gebruik van de bedoelde auto’s voor andere verplaatsingen dan het woon-werkverkeer fiscaal aftrekbaar binnen de volgende grenzen:

 • voor 40% als ze een CO2-uitstoot hebben van 200 gram/kilometer of meer
 • in alle andere gevallen een tarief dat wordt vastgesteld volgens een nieuwe formule, waarbij dat tarief niet lager mag zijn dan 50% en niet hoger dan 100%. Het minimum aftrekpercentage bedraagt 75% voor voertuigen die vóór 1 januari 2018 zijn aangekocht (= een wagen waarvan u economisch eigenaar was op 1 januari 2018, of een wagen die op 1 januari 2018 besteld, maar nog niet geleverd was, of een wagen waarvoor het leasing- of rentingcontract was afgesloten op 1 januari 2018).
 • Nieuwe formule aftrekpercentage 120% - (0,5% * coëfficiënt * aantal gram CO2/kilometer)

  Toelichting coëfficiënt naargelang de motor van het voertuig:

  • dieselmotor = 1
  • voertuig met een andere motor = 0,95 (bijvoorbeeld benzine, lpg, biobrandstof, elektrische motor, plug-in hybride dieselmotor…)
  • aardgasmotor (CNG) en belastbaar vermogen kleiner dan 12 fiscale pk = 0,90
 • brandstofkosten zijn voortaan aftrekbaar volgens hetzelfde percentage
 • het CO2-uitstootgehalte waarmee rekening moet worden gehouden voor de vaststelling van het aftrekpercentage, zolang er geen nieuwe wetsbepalingen in werking treden die anders luiden, is: (i) de NEDC 1.0 CO2-waarde als het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft; (ii) vrije keuze tussen de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP CO2-waarde als het voertuig zowel een NEDC 2.0 CO2-waarde als een WLTP-waarde heeft; (iii) de WLTP CO2-waarde als het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft. Om na te gaan of een voertuig over 2 CO2-uitstootgehaltes beschikt, kunnen de rubrieken 49.1 (NEDC verbruiks- en CO2-waarden) en 49.4 (WLTP verbruiks- en CO2-waarden) van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig worden geraadpleegd
 • voor valse oplaadbare hybridevoertuigen (= voertuigen die deels op brandstof werken en deels op een oplaadbare batterij, maar met een te lage capaciteit van de elektrische batterij van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht, of die een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram/kilometer hebben) die aangekocht, geleased of gehuurd zijn vanaf 1 januari 2018, moet er rekening worden gehouden met de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig (zie verder) dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruikmaakt van dezelfde brandstof (diesel of benzine).

  Een ‘overeenstemmend voertuig’ is een voertuig dat op basis van het Europees gelijkvormigheidsattest categoriseert onder (i) hetzelfde merk, (ii) hetzelfde model, (iii) hetzelfde koetswerktype en (iv) waarvan de verhouding tussen het vermogen van dat overeenstemmend voertuig en het vermogen van het hybride voertuig, uitgedrukt in kW, het dichtst 1 benadert, op voorwaarde dat deze begrepen is tussen 0,75 en 1,25. In de veronderstelling dat meerdere voertuigen in aanmerking komen om als overeenstemmend voertuig gekwalificeerd te worden, wordt het voertuig met de hoogste CO2-uitstoot als overeenstemmend voertuig in aanmerking genomen. De lijst met overeenstemmende voertuigen voor de verschillende types valse hybride voertuigen wordt bekendgemaakt door de FOD Financiën en is online raadpleegbaar op haar website (https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voordelen_van_alle_aard/bedrijfswagens#q2).

 • Contacteer ons via

  Vragen & Contact