Onward Medical B.V.

Initieel Openbaar Aanbod van Nieuwe Aandelen

Disclaimer

DISCLAIMER


Gelieve dit zorgvuldig door te lezen, aangezien dit van toepassing is op alle personen die deze website bezoeken. De volgende pagina's bevatten informatie betreffende een aanbod en toelating tot verhandeling op een gereglementeerde markt met betrekking tot de effecten van Onward Medical B.V. (de "Vennootschap"). Deze informatie mag niet worden geraadpleegd door personen die in bepaalde landen verblijven op basis van de toepasselijke regels van het effectenrecht. Als u bijgevolg toegang wilt krijgen tot dit deel van de website, dient u zich eerst te informeren over de wettelijke en reglementaire vereisten die op u en uw jurisdictie van toepassing zijn, en deze vervolgens in acht nemen. Om vast te stellen of u de informatie en documenten wel of niet mag bekijken, dient u de onderstaande disclaimer volledig te lezen.


De aankondiging die u op het punt staat te openen is niet bestemd voor verspreiding in of aan personen die verblijven in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, of Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving. Deze aankondiging geldt niet als een aanbod voor de verkoop van effecten.


De volgende informatie mag uitsluitend geraadpleegd worden door beleggers die toegang hebben tot deze informatie zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De reproductie van deze elektronische versie (i) op enige andere website of andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van deze documenten, op welke wijze dan ook, is strikt verboden.


Deze aankondiging bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of als zodanig kunnen worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden ‘nastreven’, 'geloven', 'schatten', 'hopen', 'verwachten', voornemens zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', ‘voortdurend’, 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de Vennootschap over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat geen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten biedt. De werkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen materieel afwijken van wat werd voorspeld in de toekomstgerichte verklaringen. De Vennootschap verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is.


De in dit document vermelde effecten van de Vennootschap zijn niet en zullen niet worden geregistreerd krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Securities Act"), of krachtens de wetten van enige staat of enige andere jurisdictie van de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten, tenzij ingevolge een vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke wetten van enige staat. Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.


Deze informatie wordt louter voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en vormt geen aanbod of verzoek om over te gaan tot de verwerving van of inschrijving op effecten van de Vennootschap, noch een aanbod of verzoek om over te gaan tot de verwerving van of inschrijving op effecten van de Vennootschap, in één van de volgende landen, of aan inwoners of burgers van één van de volgende landen, met name, de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER"), de Verenigde Staten, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of het Verenigd Koninkrijk of in enige andere jurisdictie waar zulk aanbod of sollicitatie zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie niet is toegestaan onder de wetgeving van de desbetreffende jurisdictie of niet voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld onder de toepasselijke wetgeving van de desbetreffende jurisdictie.


Een belegging in aandelen gaat gepaard met aanzienlijke risico's. Beleggers wordt aangeraden het Prospectus te lezen dat de Vennootschap naar verwachting zal publiceren na goedkeuring door de FSMA. Dit document is geen prospectus en beleggers dienen op de hierin beschreven aandelen in te schrijven of ze te kopen uitsluitend op basis van de informatie die in het Prospectus is opgenomen. Potentiële beleggers moeten het Prospectus lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, zodat zij de potentiële risico's en voordelen die kunnen voortvloeien uit de beslissing om te beleggen in de effecten volledig begrijpen. Deze aankondiging en de goedkeuring van het Prospectus, naargelang het geval, mogen niet worden opgevat als een aanprijzing van de effecten die worden aangeboden of worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. De waarde van de aandelen van de Vennootschap kan zowel afnemen als toenemen. Potentiële beleggers moeten een professioneel adviseur raadplegen inzake de geschiktheid van het beoogde aanbod voor de betrokken persoon.


De datum van voltooiing van de notering op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en Amsterdam kan worden beïnvloed door zaken zoals de marktomstandigheden. Het is niet gewaarborgd dat deze notering zal plaatsvinden en een potentiële belegger mag zijn financiële beslissingen niet baseren op de voornemens van de Vennootschap in verband met deze notering in dit stadium.


Het verwerven van beleggingen waar deze aankondiging betrekking op heeft, kan de belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico van verlies van het hele belegde bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, dienen advies in te winnen bij een bevoegde persoon die gespecialiseerd is in adviesverlening over dergelijke beleggingen.

Het Aanbod zal naar verwachting bestaan uit: (i) een initieel openbaar aanbod aan particuliere en institutionele beleggers in België; (ii) een plaatsing in de Verenigde Staten aan personen die redelijkerwijs worden geacht gekwalificeerde institutionele kopers (Qualified Institutional buyers, QIB's) te zijn zoals gedefinieerd in Rule 144A van de Securities Act, en (iii) een plaatsing bij bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (het "Aanbod"). Buiten de VS zal het Aanbod worden gedaan in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act. Private plaatsingen kunnen plaatsvinden in lidstaten van de EER krachtens een vrijstelling onder de Prospectusverordening.


Met betrekking tot elke lidstaat van de EER en het Verenigd Koninkrijk (elk een "Relevante Staat") is de informatie alleen gericht aan en bedoeld voor personen in die Relevante Staat, met uitzondering van België (waarvoor een dergelijke beperking niet geldt), die "gekwalificeerde beleggers" zijn (elk een "Gekwalificeerde Belegger") in de zin van artikel 2(e), van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, voor zover deze in de Relevante Staat ten uitvoer is gelegd en eventuele uitvoeringsmaatregelen in elke Relevante Staat.


Bovendien is deze informatie in het Verenigd Koninkrijk uitsluitend gericht tot en bedoeld voor: (i) personen die beroepservaring hebben met zaken die betrekking hebben op beleggingen die ressorteren onder artikel 19(5) van de "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005", zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Order"), (ii) zogenaamde "high net worth entities" en andere personen aan wie zij anderszins geldig mogen worden gecommuniceerd die ressorteren onder artikel 49(2) van de Order, en (iii) alle andere personen aan wie het rechtmatig kan worden medegedeeld (al deze personen samen worden hierna "Relevante Personen" genoemd). Volgende personen mogen niet handelen of terugvallen op dit document: (i) in het Verenigd Koninkrijk, personen die geen Relevante Personen zijn, en (ii) in een andere lidstaat van de EER dan het Verenigd Koninkrijk, personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn. Elke belegging of beleggingsactiviteit die verband houdt met dit document, is uitsluitend beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en hierbij zullen enkel Relevante Personen betrokken worden, en (b) Gekwalificeerde Beleggers in EER-lidstaten (andere dan het Verenigd Koninkrijk).


Wat Zwitserland betreft, is de informatie op de volgende webpagina's alleen gericht aan en bedoeld voor beleggers die gekwalificeerd zijn als "professionele cliënten" in overeenstemming met artikel 4, lid 3 en volgende van de Zwitserse Federale Wet op Financiële Diensten ("finanzdienstleistungsgesetz") van 15 juni 2018, zoals gewijzigd van tijd to tijd ("FINA") (elk een "Professionele Cliënt").


De Joint Bookrunners handelen namens de Vennootschap en namens niemand anders in verband met het beoogde aanbod. Zij zullen tegenover niemand anders dan de Vennootschap verantwoordelijk zijn voor het bieden van de bescherming die wordt geboden aan hun respectieve cliënten, noch voor het verstrekken van advies in verband met het beoogde aanbod.


De Vennootschap draagt de verantwoordelijkheid voor de in deze aankondiging vervatte informatie. Geen van de Joint Bookrunners, noch enige van hun respectieve verbonden vennootschappen of enige van hun respectieve bestuurders, directeurs, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor, of verstrekken enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk dan wel impliciet, betreffende de echtheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of betreffende de vraag of enige informatie is weggelaten uit de aankondiging) of enige andere informatie betreffende de Vennootschap, in schriftelijke dan wel mondelinge, visuele of elektronische vorm, en in welke vorm dan ook overgebracht of beschikbaar gesteld, of voor enig verlies dat op welke wijze dan ook voortvloeit uit het gebruik van deze aankondiging of haar inhoud of dat op andere wijze ontstaat in dit verband. Elk van de Underwriters en al hun respectieve verbonden vennootschappen wijzen dienovereenkomstig, in de ruimste zin als door toepasselijke wetgeving toegestaan, iedere aansprakelijkheid die ontstaat door een onrechtmatige daad, contract of anderszins die zij anders zouden kunnen hebben in verband met deze aankondiging of een dergelijke verklaring of informatie af. De Underwriters of hun respectieve verbonden vennootschappen verstrekken geen uitdrukkelijke dan wel impliciete verklaringen of waarborgen over de juistheid, de volledigheid, de controle of de toereikendheid van de informatie die in deze aankondiging is uiteengezet, en niets in deze aankondiging mag worden beschouwd als een belofte of verklaring in dat verband, ongeacht of deze al dan niet het verleden of de toekomst betreft.


Door "Ja, ik bevestig en verklaar" te selecteren, krijgt u toegang tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:


(a) u bevestigt en verklaart dat u de hierboven vermelde waarschuwingen en beperkingen heeft gelezen en begrepen en dat u ze zult naleven;
(b) u bevestigt en verklaart dat:

  • (i) u niet gevestigd, ingezetene, woonachtig of fysiek aanwezig bent in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegestaan;
  • (ii) indien u zich in de EER bevindt, u een Gekwalificeerde Belegger bent of u zich in België bevindt;
  • (iii) indien u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, u zowel een Gekwalificeerde Belegger als een Relevant Persoon bent;
  • (iv) indien u zich in Zwitserland bevindt, u een Professionele Cliënt bent;
  • (v) u een persoon bent in wiens bezit dit document rechtmatig kan worden afgeleverd onder de wetgeving van de jurisdictie waarin u zich bevindt; en
  • (vi) u ermee instemt in alle omstandigheden geen informatie van deze website door te sturen of anderszins te verzenden aan personen die niet gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen, hetgeen zou resulteren in een inbreuk op de toepasselijke wet- en regelgeving of waarvoor de registratie van de effecten van de Vennootschap vereist zou zijn.


IK HEB DE INHOUD VAN DEZE DISCLAIMER GELEZEN EN GA AKKOORD MET DE INHOUD.