Openbaar Aanbod van groene Obligaties van IMMOBEL NV

Disclaimer - Belangrijk

De volgende beperkte pagina's van de website van Belfius Bank NV ("Belfius") bevatten informatie met betrekking tot het overwogen openbaar aanbod van vastrentende obligatiess (de "Notes") uitgegeven door Immobel NV (de "Vennootschap") in het kader van zijn Euro Medium Term Notes-programma ("EMTN-programma") (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een elektronische versie van het Prospectus gepubliceerd in België overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving) (de "Aanbodinformatie").


GEEN ENKELE PERSOON DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG IS IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË, ZWITSERLAND, HET VERENIGD KONINKRIJK, JAPAN OF ZUID-AFRIKA HEEFT TOEGANG TOT DE AANBODINFORMATIE DIE AANWEZIG IS OP DE VOLGENDE BEPERKTE PAGINA'S VAN DEZE WEBSITE OF IN EEN ANDER RECHTSGEBIED OF EEN DERGELIJK AANBOD OF VERZOEK ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE IS NIET TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING VAN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED OF VOLDOET NIET AAN DE VEREISTEN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING VAN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED.


De Aanbodinformatie mag alleen worden geraadpleegd door beleggers die toegang hebben tot dergelijke informatie zoals toegestaan op grond van de toepasselijke regelgeving. Deze documenten worden louter ter informatie ter beschikking gesteld.


Het ter beschikking stellen van de Aanbodinformatie - die alleen gericht is op de Belgische markt - op het internet, is op geen enkele manier bedoeld om een openbaar aanbod van de Notes te vormen in enig rechtsgebied buiten België of om aankooporders te ontvangen uit enig rechtsgebied buiten België.


De reproductie van deze elektronische versies (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in een gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op verspreiding van deze documenten, op welke wijze dan ook, is strikt verboden. Andere informatie op andere delen van de website van Belfius of op enige andere website maakt geen deel uit van de Aanbodinformatie.


De Aanbodinformatie wordt louter ter informatie ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld als een openbaar aanbod van of uitnodiging tot verwerving van, of inschrijving op, de Notes van de Vennootschap (en zal dat ook niet worden). Elk openbaar aanbod of elke uitnodiging om over te gaan tot een verwerving van of inschrijving op de Notes van de Vennootschap zal niet worden gedaan aan, of worden gericht tot, ingezetenen, inwoners of burgers van de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied.


De informatie in de Aanbodinformatie vormt geen aanbod of een uitnodiging aan personen die wettelijk geen dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging mogen ontvangen, of aan wie een dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging niet mag worden medegedeeld.


De Notes van de Vennootschap zijn niet, en zullen niet worden, geregistreerd in overeenstemming met de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en de Notes van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie in overeenstemming met de Securities Act, of vrijstelling daarvan. Geen enkele informatie in de Aanbodinformatie, of geen enkele kopie daarvan, mag rechtstreeks worden meegenomen of verzonden naar, of worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waarvoor in een dergelijk rechtsgebied enige registratie of vergunning vereist zou zijn. Niet-naleving van deze bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zuid-Afrika of enig ander toepasselijk rechtsgebied.


Door te klikken op de knop ['Ik bevestig'] aan het einde van deze pagina, die u toegang geeft tot de elektronische versie van de Aanbodinformatie, bevestigt u (a) dat u akkoord gaat met het bovenstaande (b) dat u geen inwoner of ingezetene bent van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zuid-Afrika, Japan of enig ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegestaan, (c) dat u aanvaardt om het Prospectus en enige andere informatie achter het scherm noch rechtstreeks of onrechtstreeks te verspreiden in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Japan of in enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding door enige toepasselijke wet verboden zou zijn.