Een verbintenis tegenover
de samenleving 

Meaningful & inspiring for the Belgian Society. Together. Om dit doel te realiseren, draagt Belfius bij aan de transitie naar een duurzame samenleving en economie. Daarom verscherpen we ons beleid inzake milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). En om een voorbeeldfunctie te vervullen, vandaag en morgen.

Concreet willen we:

 • bedrijven uit bepaalde sectoren aanzetten om over te schakelen naar een duurzamer en toekomstgericht bedrijfsmodel
 • controversiële activiteiten niet of slechts onder strikte voorwaarden ondersteunen

We communiceren open over de activiteiten/sectoren die we niet willen ondersteunen.

Zo kan u op elke productfiche (aandeel of tracker) in één oogopslag de status van een effect zien aan de hand van het symbool naast de naam ervan, en met volledige kennis hiervan uw keuze maken.

Er bestaan 3 soorten status die vertegenwoordigd worden door 3 verschillende symbolen.

stock detail 1
consistent-logo
In overeenstemming met de visie van Belfius

Volgens onze analyse zijn de activiteiten van deze onderneming in overeenstemming met onze visie inzake milieu, maatschappelijk en deugdelijk bestuur (ESG).

stock detail 2
unevaluated-logo
Niet gescreend

Wegens onvoldoende beschikbare gegevens is het voor Belfius niet mogelijk te bepalen of de activiteiten van deze onderneming(en) in overeenstemming zijn met onze visie op het vlak van milieu, maatschappelijk en deugdelijk bestuur (ESG).

Momenteel zijn niet alle trackers gescreend.

stock detail 3
inconsistent-logo
Niet in overeenstemming met de visie van Belfius

Volgens onze analyse zijn de activiteiten van deze onderneming niet in overeenstemming met onze visie op het vlak van milieu, maatschappelijk en deugdelijk bestuur (ESG). Deze onderneming is immers actief in één of meerdere controversiële en gevoelige sector(en) die Belfius heeft gedefinieerd.

.Het productaanbod via Re=Bel is niet beperkt tot bepaalde statussen, maar u kan wel de status van een effect zien ten opzichte van de ESG-aanpak van Belfius. Zo kan u daarna met alle kennis van zaken beslissen om aan te kopen of niet.


De ESG-visie van Belfius voor bepaalde gevoelige economische sectoren en activiteiten is vastgelegd in de Belfius Transition Acceleration Policy (TAP), net als de concrete beleidslijnen die we daarvoor hanteren. De TAP is gebaseerd op de 10 principes van de VN Global Compact en omvat daarnaast specifieke criteria voor uitsluiting of restricties per sector.


Global Compact van de Verenigde Naties

De VN Global Compact, ondertekend door Belfius, is de meest toonaangevende internationale conventie voor duurzame bedrijfsontwikkeling. Ze omvat 10 principes die de fundamentele maatschappelijke verantwoordelijkheden van ondernemingen vastleggen, meer bepaald op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

Bedrijven die deze basisprincipes ernstig of systematisch niet respecteren, worden door Belfius a priori niet gesteund.


Sectoren

Daarnaast heeft Belfius een aantal bedrijfssectoren geïdentificeerd, waarvan we de activiteiten als omstreden beschouwen. We zijn van mening dat we in deze sectoren het meest effect kunnen hebben, zowel voor het vergroten van onze positieve impact als voor het vermijden of maximaal beperken van negatieve neveneffecten op mens en maatschappij. Daarom formuleerde Belfius specifieke uitsluitende en/of restrictieve criteria voor zijn beleggingsbeleid met betrekking tot deze controversiële sectoren.

Belfius steunt de volgende sectoren niet of slechts onder strikte voorwaarden.

 

 • Tabak

  Waarom?

  Tabak doodt wereldwijd elk jaar meer dan 8 miljoen mensen, waaronder naar schatting 1,3 miljoen niet-rokers door passief roken. Bovenop het nadelige effect van tabak op de gezondheid worden de totale economische kosten van roken (van gezondheidsuitgaven tot productiviteitsverlies) geraamd op ongeveer 1,4 biljoen USD per jaar.

  Hoe?

  • Alle ondernemingen die inkomsten halen uit tabaksproductie of tabaksproducten (inclusief e-sigaretten en essentiële onderdelen ervan) worden uitgesloten.
  • Alle ondernemingen die 10% of meer van hun inkomsten halen uit de groothandel in tabak, worden uitgesloten.
 • Gokken

  Waarom?

  Gokken wordt als zeer verslavend beschouwd en veroorzaakt ernstige sociale, financiële en psychologische schade. In Europa leidt 0,5 tot 3% van de totale bevolking aan een gokverslaving. Er is ook een sterk verband tussen gokverslavend gedrag en de zelfmoordcijfers.

  Hoe?

  Belfius ondersteunt geen privébedrijven die 10% of meer van hun totale inkomsten halen uit gokgerelateerde bedrijfsactiviteiten of ondersteunende activiteiten.

 • Wapens

  Waarom?

  Hoewel wapens noodzakelijk kunnen zijn vanuit het oogpunt van vredeshandhaving of voor de bescherming van de bevolking door officiële strijdkrachten, is hun uiteindelijke doel – het vernietigen of bedreigen van mensenlevens – in strijd met de meest fundamentele rechten van de mens.

  Hoe?

  • Bedrijven die actief zijn op het gebied van controversiële of niet-conventionele wapens, worden uitgesloten. Onder niet-conventionele wapens vallen:
   - clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische wapens, chemische wapens en verarmd uranium, zoals gedefinieerd door de Belgische Mahoux-wet, die oorspronkelijk dateert uit 2006
   - brandbommen die witte fosfor bevatten
  • Bedrijven die betrokken zijn bij de productie of ontwikkeling van kernwapens, worden uitgesloten.
  • Bedrijven die meer dan 10% van hun totale inkomsten halen uit activiteiten die verband houden met conventionele wapens, worden uitgesloten.
 • Steenkool

  Waarom?

  Steenkoolactiva lopen het grootste risico om te stranden wanneer de opwarming van de aarde wordt beperkt tot de doelstelling van het Akkoord van Parijs. Het meest recente IPCC-rapport geeft aan dat de emissies van steenkool wereldwijd met meer dan 80% moeten dalen tegen 2030. Het recente IEA-rapport ‘Net Zero by 2050’ bevestigde ook dat er geen nieuwe steenkoolcentrales of -mijnen mogen worden opgestart, en dat er geen nieuwe steenkoolcentrales mogen worden gebouwd als de wereld binnen de veilige grenzen van de opwarming van de aarde wil blijven en de doelstelling van netto nul-uitstoot tegen 2050 wil halen.

  Hoe?

  Vanaf 2030 worden alle steenkoolbedrijven uitgesloten, in lijn met de energievisie van Belfius. Bovendien worden vanaf 1 augustus 2024 alle bedrijven in de steenkoolontginning uitgesloten, net als alle bedrijven met uitbreidingsplannen in steenkoolontginning of elektriciteitsproductie op basis van steenkool.

 • Niet-conventionele olie- en gaswinning

  Waarom?

  Steenkool en onconventionele olie en gas brengen onaanvaardbare milieu-, klimaat- en maatschappelijke risico’s met zich mee. Investeringen in deze industrieën vertragen investeringen in overgangs- en hernieuwbare energiebronnen, een absoluut noodzakelijke verschuiving om de klimaatneutrale ambitie van Europa waar te maken.

  Hoe?

  Bedrijven die actief zijn in niet-conventionele olie- en gaswinning (schaliegas, schalieolie, teerzanden, arctische boringen, diepwaterboringen, steenkoolgas, extra zware olie), worden uitgesloten.

 • Conventionele olie- en gaswinning

  Waarom?

  Belfius ziet een rol weggelegd voor aardgas in de transitie naar een koolstofarme economie, maar wel onder zeer strikte voorwaarden, waarbij producenten hun energie-gerelateerde uitstoot moeten verminderen in lijn met de internationale klimaatdoelstellingen. Ze mogen ook in geen geval uitbreidings- of exploratieplannen met betrekking tot fossiele brandstoffen hebben.

  Hoe?

  Bedrijven die actief zijn in de conventionele olie- en gaswinning worden alleen door Belfius geaccepteerd als ze aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • de capex van het bedrijf voor hernieuwbare energieactiviteiten is hoger dan 20%
  • het bedrijf heeft geen uitbreidings- of exploratieplannen met betrekking tot fossiele brandstoffen
 • Elektriciteitsproductie

  Waarom?

  Belfius stelt duidelijke criteria op voor bedrijven die actief zijn in de elektriciteitsopwekking en garandeert zo een transitiepad naar meer hernieuwbare energiebronnen. De uitsluiting van bedrijven die actief zijn in de elektriciteitsproductie, is gebaseerd op specifieke parameters en focust op de energiemix en het transitiepad van het bedrijf. De financiering van hernieuwbare energie is een prioriteit voor Belfius. We zullen rekening houden met de koolstofintensiteit (uitgedrukt in gCO2/kWh) van bedrijven die elektriciteit produceren, want die moet onder een bepaalde drempel blijven. En die drempel daalt jaar na jaar.

  Hoe?

  De koolstofintensiteit (uitgedrukt in gCO2/kWh) van deze bedrijven moet onder de volgende drempels liggen:


  Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
  gCO2/kwh 346 312 279 247 216 186 156 128

  Zijn er geen gegevens over de koolstofintensiteit beschikbaar, zullen bedrijven uitgesloten worden als:

  • 5% of meer van hun productie gebaseerd is op steenkool, of
  • 20% of meer van hun productie gebaseerd is op olie of gas
 • Mijnbouw

  Waarom?

  Mijnbouw kan onomkeerbare gevolgen hebben voor het milieu en de lokale bevolking, zoals ernstige mensenrechtenschendingen en onomkeerbare schade aan de natuur. Anderzijds speelt de mijnbouwsector een cruciale rol in de energietransitie door de exponentieel toenemende wereldwijde behoefte aan speciale metalen en mineralen om deze transitie te realiseren (bijvoorbeeld voor elektrificatie). Dat brengt dan weer verhoogde ESG-risico’s met zich mee, bijvoorbeeld door nieuwe methoden zoals diepzeemijnbouw.

  Hoe?

  Mijnbouwbedrijven kunnen door Belfius aanvaard en gefinancierd worden, op voorwaarde dat ze de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) en/of de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen naleven.

 • Palmolie

  Waarom?

  Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen is palmolie een belangrijke aanjager van ontbossing en dus een aanzienlijke bedreiging voor de biodiversiteit. Bij het productieproces komen ook enorme hoeveelheden koolstofemissie in de lucht terecht. Er bestaan ook enkele ernstige verbanden met kinderarbeid en corruptie.

  Hoe?

  Belfius stimuleert de duurzame productie van palmolie door enkel bedrijven te aanvaarden en te ondersteunen die lid zijn van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Deze internationale sectororganisatie heeft als doel de duurzame teelt van palmolie te promoten door wereldwijde standaarden op te stellen en te handhaven die alle belanghebbenden in de sector vrijwillig kunnen overnemen.

 • Soja

  Waarom?

  Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen zorgt de soja-industrie over de hele wereld voor wijdverspreide ontbossing en verdrijft ze kleine landbouwers en inheemse volkeren.

  Hoe?

  Belfius stimuleert de ontwikkeling van verantwoorde sojaproductie en -aankoop door enkel de sojaproducenten te steunen die lid zijn van de Roundtable on Responsible Soy (RTRS). Deze internationale sectororganisatie promoot de productie, de handel en het gebruik van verantwoorde soja door samen te werken met alle partijen in de sojawaardeketen, van productie tot consumptie.

 • Landbouwgrondstoffen

  Waarom?

  Het effect van speculatie op de volatiliteit van de prijzen van basis-voedselgrondstoffen zorgt voor instabiliteit en drijft de wereldvoedselprijzen op, waardoor miljoenen mensen honger lijden en in nog grotere armoede terechtkomen.

  Hoe?

  Belfius ziet af van beurshandel in landbouwgrondstoffen, waarbij wordt gespeculeerd op voedselprijzen. In ons beleggingsbeleid onthouden we ons van een actieve commercialisering van producten met van landbouwgrondstoffen afgeleide producten die speculatie inhouden ten nadele van landbouw- en voedingsgrondstoffen.


Controversiële regeringen

Belfius sluit overheidsobligaties van landen die niet beantwoorden aan een reeks criteria of die bepaalde risico’s vertonen, uit van zijn beleggingspolitiek. Regeringen, openbare instellingen en staatsbedrijven van landen die verboden zijn door de 'Belfius Country Watchlist' (BCWL), worden uitgesloten van elke financiering. Op deze lijst staan landen waarop internationale sancties van toepassing zijn, landen die de Global Compact-principes van de VN schenden en landen met een verhoogd risico op het witwassen van geld, terrorismefinanciering of schending van embargo's.


Meer info over de ESG-aanpak van Belfius – Transition Acceleration Policy TAP)


.