Controversiële en
gevoelige sectoren 

Een verbintenis tegenover de samenleving

Meaningful & inspiring for the Belgian Society. Together. Dit streefdoel wil Belfius realiseren door de transitie naar een duurzame samenleving en economie mogelijk te maken. Daarom verscherpen we ons beleid inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG). En om op die manier een voorbeeldfunctie te vervullen, vandaag én morgen.

Concreet willen we:

 • bedrijven uit bepaalde sectoren aanzetten om over te schakelen naar een duurzamer en toekomstgericht bedrijfsmodel
 • niet-duurzame activiteiten niet of slechts onder strikte voorwaarden ondersteunen

We informeren u als klant en belegger over welke ondernemingen Belfius niet of slechts voorwaardelijk ondersteunt, en waarom. Doet u dus een transactie met het aandeel van zo’n onderneming (of met een ETF gebaseerd op een index waar zo’n onderneming in is opgenomen), dan krijgt u een boodschap met onze visie. Het is dan aan u om te beslissen of u doorgaat met de transactie. Als het gaat om een onderneming of ETF waarvoor we deze screening nog niet kunnen uitvoeren, wordt u hier ook over geïnformeerd.


Global Compact van de Verenigde Naties

De UN Global Compact, ondertekend door Belfius, is de meest toonaangevende internationale conventie inzake duurzaam ondernemen. Ze omvat 10 principes waarin de fundamentele maatschappelijke verantwoordelijkheden van ondernemingen werden vastgelegd, meer bepaald op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

Bedrijven die deze basisprincipes niet respecteren, worden door Belfius a priori niet gesteund.


Sectoren

Daarnaast heeft Belfius een aantal bedrijfssectoren geïdentificeerd, waarvan we de activiteiten niet of slechts gedeeltelijk als duurzaam beschouwen. We menen dat we in deze sectoren het meeste effect kunnen hebben, zowel voor het vergroten van onze positieve impact, als voor het vermijden of maximaal beperken van negatieve neveneffecten op mens en maatschappij. Daarom formuleerde Belfius specifieke uitsluitende en/of restrictieve criteria voor zijn beleggingsbeleid met betrekking tot deze controversiële sectoren.

Belfius steunt de volgende sectoren niet of slechts onder strikte voorwaarden :

 

 • Tabak

  Waarom:

  Tabak doodt wereldwijd meer dan 8 miljoen mensen per jaar, dat is 12% van het totaal aantal doden. Per minuut sterven er 15 mensen aan tabak. Naast de schadelijke gevolgen van tabak voor de gezondheid worden de totale economische kosten van roken (gezondheidsuitgaven en productiviteitsverlies samen) geschat op ongeveer 1,4 biljoen dollar per jaar.

  Hoe?

  • Bedrijven die inkomsten uit tabaksproductie halen, worden niet ondersteund door Belfius;
  • Bedrijven die 10% of meer van hun inkomsten halen uit groothandel in tabak worden niet ondersteund door Belfius.
 • Gokken

  Waarom:

  Gokken wordt als zeer verslavend beschouwd en veroorzaakt ernstige sociale, financiële en psychologische schade. In Europa leidt 0,5 tot 3% van de totale bevolking aan een gokverslaving. Er is ook een sterk verband tussen gokverslavend gedrag en zelfmoordcijfers

  Hoe?

  Belfius ondersteunt geen privébedrijven die 10% of meer van hun totale inkomsten halen uit gokgerelateerde bedrijfsactiviteiten.

 • Wapens

  Waarom:

  Hoewel wapens noodzakelijk kunnen zijn vanuit het oogpunt van vredeshandhaving, of voor de bescherming van de bevolking door officiële strijdkrachten, is hun uiteindelijke doel, het vernietigen of bedreigen van mensenlevens, in strijd met de meest fundamentele rechten van de mens.

  Hoe?

  • Bedrijven die actief zijn op het gebied van controversiële of onconventionele wapens (clustermunitie/antipersoonsmijnen, biologische wapens, chemische wapens, wapens met verarmd uranium, kernwapens) worden niet ondersteund door Belfius;
  • Bedrijven die meer dan 10% van hun totale inkomsten halen uit activiteiten op het gebied van conventionele wapens (handvuurwapens en lichte wapens, bommen en (niet-nucleaire) raketten, granaten…) worden niet ondersteund door Belfius.
 • Niet-conventionele olie-, gas- en steenkoolwinning

  Waarom:

  Steenkool en onconventionele olie en gas brengen onaanvaardbare milieu-, klimaat- en maatschappelijke risico's met zich mee. Investeringen in deze industrieën vertragen investeringen in overgangs- en hernieuwbare energiebronnen, een absoluut noodzakelijke verschuiving om de klimaatneutrale ambitie van Europa waar te maken.

  Hoe?

  Bedrijven die 10% of meer van hun inkomsten halen uit de winning van thermische kolen of onconventionele olie en gas (schaliegas, teerzand, boringen in het noordpoolgebied), worden niet ondersteund door Belfius, net als bedrijven met uitbreidingsplannen in deze sectoren.

 • Conventionele olie- en gaswinning

  Waarom:

  Conventionele olie- en gasproducten zijn cruciaal in de overgang naar een koolstofarme economie. Om een plaats te krijgen in een maatschappelijk verantwoorde portefeuille moeten deze bedrijven volgens onze visie echter hun energiegerelateerde uitstoot afbouwen overeenkomstig de internationale klimaatdoelstellingen en - minstens gedeeltelijk - overschakelen op de productie van hernieuwbare energie.

  Hoe?

  Belfius steunt geen bedrijven die actief zijn in de conventionele olie- en gaswinning als de inkomsten die ze genereren uit aardgas of hernieuwbare energiebronnen minder dan 40% bedragen.

 • Elektriciteitsproductie

  Waarom:

  Voor bedrijven die actief zijn in de elektriciteitsproductie legt Belfius duidelijke criteria vast die een overgangstraject naar meer hernieuwbare energiebronnen garanderen, dat bovendien beantwoordt aan de objectieven van het Klimaatakkoord van Parijs.

  Hoe?

  Belfius hanteert specifieke maatstaven, waarbij de nadruk ligt op de energiemix en het overgangstraject. Belfius kijkt naar de CO²-intensiteit van deze bedrijven als meeteenheid (uitgedrukt in gCO²/kWh), die onder een bepaalde drempel moet liggen (overeenkomstig het Akkoord van Parijs).

  Als die meeteenheid niet beschikbaar is, hanteert Belfius uitsluitingscriteria gelinkt aan het aandeel van steenkool (max. 10%) en/of olie + gas (max. 30%) in de totale productie van het bedrijf.

 • Landbouwgrondstoffen

  Waarom:

  Het effect van speculatie op de volatiliteit van de prijzen van basis-voedselgrondstoffen zorgt voor instabiliteit en drijft de wereldvoedselprijzen op, waardoor miljoenen mensen honger lijden en in nog grotere armoede terechtkomen.

  Hoe?

  Belfius ziet af van beurshandel in landbouwgrondstoffen, waarbij wordt gespeculeerd op voedselprijzen. Belfius onthoudt zich in zijn beleggingsbeleid van een actieve commercialisering van producten met van landbouwgrondstoffen afgeleide producten die speculatie inhouden ten nadele van landbouw- en voedingsgrondstoffen.

 • Mijnbouw

  Waarom:

  Mijnbouw kan onomkeerbare gevolgen hebben voor het milieu en de plaatselijke bevolking, zoals ernstige schendingen van de mensenrechten en onherstelbare schade aan de natuur.

  Hoe?

  Mijnbouwbedrijven die de UN Guiding Principles (UNGP) inzake bedrijfsactiviteiten en mensenrechten en de OESO-richtlijnen over multinationale ondernemingen niet respecteren en die geen beleid hebben om hun milieu-impact te controleren en te beperken, worden niet ondersteund door Belfius.

 • Palmolie

  Waarom:

  Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen is palmolie een belangrijke oorzaak van ontbossing van enkele van de meest biodiverse bossen ter wereld, waardoor de habitat van reeds bedreigde diersoorten verder wordt vernietigd. Bij het productieproces van palmolie komen ook enorme hoeveelheden koolstof in de lucht terecht, waarbij 61% van de koolstof die is opgeslagen in de bossen die worden vervangen door palmplantages, vrijkomt. De productie van palmolie wordt ook sterk geassocieerd met kinderarbeid en corruptie.

  Hoe?

  Bedrijven die de principes van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) niet respecteren, worden niet ondersteund door Belfius.

 • Soja

  Waarom:

  Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen zorgt de soja-industrie over de hele wereld voor wijdverspreide ontbossing en verdrijft ze kleine landbouwers en inheemse volkeren.

  Hoe?

  Belfius stimuleert de ontwikkeling van verantwoorde sojaproductie en -aankoop door enkel de soja-actoren te steunen die zich houden aan de principes van de Roundtable on Responsible Soy (RTRS).


Controversiële regeringen

Belfius ondersteunt overheidsobligaties niet op basis van bepaalde criteria en de risico's die het land van herkomst inhoudt. Regeringen, openbare instellingen en staatsbedrijven van landen die verboden zijn door de 'Belfius Country Watchlist' (BCWL) worden uitgesloten van elke financiering. Op deze lijst staan landen waarop internationale sancties van toepassing zijn, die de Global Compact-principes van de VN schenden, landen met een verhoogd risico op witwassen van geld, terrorismefinanciering of schending van embargo's.