Belfius Pension Fund Low Equities

Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Investment Partners N.V


Fiscaliteit:

Vanaf inkomstenjaar 2017 wordt het fiscaal systeem van pensioensparen aangepast. Voortaan krijgt u de keuze tussen een ‘default-‘ keuzesysteem van maximaal 960 euro met in principe een belastingvermindering van 30% of een systeem van maximaal 1.230 euro met in principe een belastingvermindering van 25%. De uitdrukkelijke keuze voor dit laatste systeem moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de storting(en) die het maximum van 960 euro overschrijden, zo niet valt u onder het default-systeem van 960 euro.

Belastingvoordeel: als u voor 960 euro intekent, zal u in principe een belastingvoordeel van 288 euro (30%) genieten ,nog te verhogen met de gemeentebelasting. Als u uitdrukkelijk koos voor het systeem van 1.230 euro en u voor 1.230 euro intekent, zal u in principe een belastingvoordeel van 307,5 euro (25%) genieten nog te verhogen met de gemeentebelasting. Het nieuwe fiscale systeem van 1.230 euro levert pas een hoger fiscaal voordeel op indien u minstens 1.153 euro stort. 
Belasting de netto-stortingen gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75 % (6,25 % voor stortingen van vóór 1-1-1992) worden belast tegen een voordelige eindbelasting van 8%: op uw 60e verjaardag. Het heffen van de taks op het langetermijnsparen verhindert u niet uw stortingen voort te zetten en een belastingvermindering te genieten op deze stortingen tot het jaar waarin u 64 wordt. Op deze stortingen wordt u niet meer belast; of


Looptijd:

Het fonds heeft geen eindvervaldag.


Spreiding:

Het pensioenspaarfonds (1) belegd voornamelijk in obligaties en in daarmee gelijk te stellen waarden.
Overeenkomstig de wetgeving betreffende pensioenspaarfondsen: mogen ten hoogste 75% van de in bezit zijnde activa worden geïnvesteerd in obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, in hypothecaire leningen en in gelddeposito's binnen de voorziene grenzen en modaliteiten; mogen ten hoogste 75% van de in bezit zijnde activa rechtstreeks worden geïnvesteerd in aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden binnen de voorziene grenzen en modaliteiten; mogen ten hoogste 10% van de tegoeden worden geïnvesteerd in contanten op een rekening in euro of in een munt van een lidstaat van de EER, bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van een lidstaat van de EER; mogen ten hoogste 20% van de bovenvermelde beleggingen in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn.
Belfius Pension Fund Low Equities is bestemd voor beleggers die hun vermogen op lange termijn willen diversifiëren en bereid zijn daarbij een risico te lopen dat eigen is aan de schommelingen van de financiële markten waarop het beleggingsbeleid gericht is. Gezien het specifieke belastingstelsel is het aangewezen om minstens tot op de leeftijd van 60 jaar in het pensioenspaarfonds te blijven.
Het beleggingsbeleid is erop gericht de portefeuillerisico's te spreiden. De netto-inventariswaarde is echter onderhevig aan verschillende soorten risico's. Dit kan leiden tot een relatief hoge koersbeweeglijkheid of volatiliteit (2).


Kosten:

Instapkosten: 3%
Uitstapkosten: Geen
Lopende kosten en beheerskosten: 1,16%, waarvan 0.9% beheerskosten
Bewaarloon effectendossier: Geen
Swing pricing (3): Neen

Risico's:

Risico-en opbrengsindicator: 4 (Op een schaal van 1 (lager risico en potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoger risico en potentieel hogere opbrengst).)
De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico's die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de risico-en opbrengsindicator worden bestreken:
De risico’s waarmee u rekening moet houden zijn:
het kredietrisico: risico dat een emittent in gebreke blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het geleende bedrag na te komen
het liquiditeitsrisico: het pensioenspaarfonds mag beleggen in effecten en/of marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld
het valuta- of wisselkoersrisico: dit risico ontstaat als gevolg van rechtstreekse beleggingen van het pensioenspaarfonds en het gebruik van financiële futures door het pensioenspaarfonds , waardoor een risicopositie wordt ingenomen in een andere valuta dan de munt waarin het pensioenspaarfonds wordt gewaardeerd. Wanneer de wisselkoers van die valuta schommelt ten opzichte van de waarderingsvaluta van het pensioenspaarfonds, kan dat de waarde van de activa in portefeuille negatief beïnvloeden.
het risico verbonden aan externe factoren: Onzekerheid over de onveranderlijkheid van bepaalde externe factoren in de beleggingsomgeving (zoals het belastingstelsel of veranderingen in regelgeving) die gevolgen kunnen hebben op de werking van het pensioenspaarfonds.
het inflatierisico:het inflatierisico is voornamelijk te wijten aan bruuske schommelingen in vraag en aanbod van goederen en diensten in de economie, aan duurder wordende grondstoffenprijzen alsook aan bovenmatige loonstijgingen. Dit is het risico dat in een afgewaardeerde munt wordt terugbetaald en dat het rendementspercentage lager uitvalt dan het inflatiepercentage. Het inflatierisico doet zich bijvoorbeeld voor bij langlopende en vastrentende obligaties

Gelieve het document "Essentiële beleggerinformatie", het prospectus en de productfiche te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren, gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans in onze kantoren en op Belfius.be.
Minimum intekening: Geen minimale inschrijvingsprijs Intekening aan de NIW van de dag berekend elke bankwerkdag en gepubliceerd in De Tijd en L’Echo, alsook op www.belfius.be/fondsen.
Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Aankopen
  1. Beleggingen om op lange termijn te sparen. Met in principe een fiscaal voordeel maar zonder kapitaalbescherming.

  2. Geeft aan in welke mate de waarde van het fonds kan stijgen of dalen. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter is het risico verbonden aan het fonds en de potentiële opbrengst.

  3. Het toepassen van swing pricing heeft als doel om bestaande aandeelhouders te beschermen tegen het negatief effect op de inventariswaarde dat ze kunnen lijden ten gevolge van kosten veroorzaakt door in- en uittredes van andere investeerders in het fonds.


    .