Mogelijke risico's van beleggingsproducten

Definities van de risico’s verbonden aan de beleggingsproducten

 • Kredietrisico of het risico dat de uitgever zijn schuld niet meer kan terugbetalen.

  Daarom is de kwaliteit van de uitgever zeer belangrijk omdat hij de verantwoordelijkheid voor terugbetaling draagt. Een degelijke inschatting van dat risico is heel belangrijk, hoe slechter de financiële en economische toestand van de uitgever, hoe groter het risico dat men niet of slechts gedeeltelijk wordt terugbetaald. Uiteraard zal de intrest die een dergelijke uitgever biedt hoger liggen dan die welke een schuldenaar met een betere kwaliteit voor een gelijkaardig effect zou bieden. Een inschatting van dit risico kan ook voorgesteld worden aan de hand van de ‘rating’ die door onafhankelijke organen (bvb. Standard & Poors of Moody’s) berekend worden.

  Wat is een kredietrating?

 • Liquiditeitsrisico of het risico dat de belegger zijn geld niet kan opvragen vóór de vervaldag (indien er één is)

  De liquiditeit of verhandelbaarheid hangt af van het aantal verrichtingen op de markt waarop dit product verhandeld wordt; de koersen variëren meer op een krappe of niet liquide markt omwille van het feit dat één grote transactie een sterke koersschommeling tot gevolg kan hebben. Bijkomende factoren zijn de kosten bij uitstap en de tijd die nodig is om het geld terug te krijgen.

 • Wisselrisico of risico van een ongunstige evolutie van de vreemde munt waarin belegd wordt

  In het geval dat de vreemde munt niet gunstig geëvolueerd is tijdens de belegging zal bij omzetting in EURO het rendement afgeroomd worden, bij een gunstige evolutie daarentegen zal de belegging een rendement opleveren alsook een meerwaarde wegens de gunstige wisselkoers.

 • Renterisico of risico verbonden aan een wijziging van de marktrente

  Als een effect met vaste rente vóór de vervaldag verkocht wordt en dit op een ogenblik waarop de marktrente meer bedraagt dan de nominale rente van de obligatie zal een waardeverlies optreden, als de marktrente echter minder bedraagt, betekent dit een waardevermeerdering.

 • Volatiliteitsrisico of risico op neer- of opwaartse koersschommelingen

  Een effect met variabele opbrengst ondergaat een waardevermindering bij een koersdaling en een waardevermeerdering als de koers stijgt

 • Kapitaalsrisico of risico dat het ingelegd kapitaal niet volledig terugbetaald wordt

  Bij een effect zonder kapitaalbescherming is er een aanzienlijk risico dat het startkapitaal op de vervaldatum of op het ogenblik waarop de belegger uitstapt niet volledig terugbetaald wordt omdat deze afhankelijk is van de financiële en economische situatie van de onderneming.

 • Specifieke risico’s voor ICB’s

  • Marktrisico: risico waarbij de markt waartoe het fonds behoort in zijn geheel stijgt of daalt.
  • Concentratierisico: risico dat het fonds grote hoeveelheden effecten van één wel bepaalde markt in portefeuille heeft. Dit kan bij omvangrijke crisis leiden tot grote waardeverminderingen.
  • Flexibiliteitsrisico: risico dat van deze belegging niet soepel kan worden overgeschakeld naar andere beleggingen of naar andere aanbieders.
  • Inflatierisico: risico afhankelijk van de inflatie.
  • Externe risico’s : dit is de onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime, oorlogen of natuurrampen.

Risicoklassen

Er wordt een risicoklasse toegekend aan alle beleggingsproducten die onder de PRIIPS-regelgeving vallen. PRIIPS staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products en het betreft alle Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB’s), beleggingsverzekeringen tak 23, gestructureerde schuldinstrumenten en derivaten die aan het retail-cliënteel aangeboden worden. De risicoklasse wordt aangeduid op een schaal van 1 tot 7 waarbij 1 het minste risico vertegenwoordigt en 7 het meeste. De berekening van de risicoklasse houdt rekening met het marktrisico (hoe volatiel was de belegging in het verleden) en met het kredietrisico (hoe kredietwaardig zijn de onderliggende emittenten). De berekeningswijze wordt vastgelegd in de PRIIPS-regelgeving.