1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Info en publicaties
  5. Meer/minwaarden

Meer/minwaarden van beleggingen raadplegen

In de financiële analyse kunt u meer/minwaarden van de meeste beleggingen raadplegen. U kunt deze optie aanklikken in het algemeen overzicht van uw beleggingen.

Welke meer/minwaarden ?

De berekening van meer/minwaarden is beschikbaar voor een beleggingslijn en voor de onderliggende bewegingen.

Voor elke berekening onderscheiden we:

  • De meer/minwaarde sedert de datum van aankoop: meet de evolutie van de belegging vanaf de aankoopdatum en de huidige datum.
  • De meer/minwaarde sedert het begin van het jaar: meet de evolutie van de belegging tussen 1 januari van het lopende jaar of de aankoopdatum als die recenter is en de huidige datum.

Voor elke beweging kunt u ook een geannualiseerde meer/minwaarde opvragen (= min/meerwaarde sinds datum van aankoop omgezet op jaarbasis).

De meer/minwaarden worden berekend voor elke belegging apart en zijn niet beschikbaar op het totaal van de portefeuille.

Hoe worden de meer/minwaarden berekend?

Om de meer/minwaarde van een belegging te berekenen houden we rekening met:

  • enerzijds de waardering van uw belegging op het moment van aankoop (of op het einde van het vorige jaar)
  • en anderzijds:
  • de ontvangen vergoedingen (interesten, dividenden,…) per belegging
  • de huidige waarde van de belegging (met de laatst beschikbare waardering)

De eventuele kosten en taksen worden niet in rekening genomen.

Voor beleggingen in vreemde deviezen worden de meer/minwaarden zowel uitgedrukt in het vreemde devies als in EUR.

Voor welke beleggingen ?
De meer/minwaarden
Worden berekend voor Worden niet berekend voor
aandelen
Tak 21-beleggingsverzekeringen
instellingen voor collectieve beleggingen (ICB’s)
spaarrekeningen
vastgoedcertificaten   
termijnrekeningen
obligaties Arco
kasbons

Tak 23-beleggingsverzekeringen
staatsleningen en staatsbons
pensioensparen


Opmerking : de meer/minwaarden kunnen niet worden berekend als bepaalde gegevens ontbreken of als de waardering van de belegging niet mogelijk is.

Indien u onregelmatigheden vaststelt, neem contact op met uw financieel adviseur.

FIFO-principe

Om meer/minwaarden te berekenen passen we het FIFO-principe (First In/First Out) toe: wat eerst aangekocht werd zal eerst verkocht worden.
De toepassing houdt m.a.w. enkel rekening met de resterende posities.

Gedetailleerd voorbeeld


 Data
Beweging
Aantal
Koers/Waarde per deel
01/07/2009
Aankoop
100
 13 EUR
10/09/2010
Aankoop
100
15 EUR
20/11/2012
Verkoop   
80
19,5 EUR

Saldo op 21/11/2012 : 120 delen

Het saldo van 120 delen wordt in het beleggingsoverzicht gevormd door de volgende resterende bewegingen (volgens het FIFO-principe):

Data Beweging Aantal Koers/Waarde per deel
01/07/2009
Aankoop 20
 13 EUR
10/09/2010
Aankoop
100
15 EUR

Voorbeeld berekening meer/minwaarde

In dit voorbeeld vertrekken we van dezelfde basis als in het voorbeeld FIFO-principe, maar voegen we de couponbetalingen toe.

Aankoop op verschillende momenten van een fonds, met jaarlijks dividend op 15/10.
Verkoop van een deel van de positie op 20/11/2012.
Op 15/05/2013 is de waarde van het fonds (de NIW) 23 EUR per deelbewijs.
De NIW van het fonds op 31/12/2012 bedroeg 20 EUR per deelbewijs.

Elementen die in rekening genomen worden bij de berekening van de meer/minwaarde Wat zichtbaar is op het scherm na het klikken op het vergrootglas 
Data
Beweging
Aantal Koers/Waarde per deel
01/07/2009
Aankoop
100 13 EUR

Datum :

Aantal

Verworven interest :

Koers : 

15/05/2013

120 delen

0,00 EUR

23,00 EUR

15/10/2009
Coupon
100  1 EUR
10/09/2010
Aankoop
100  15 EUR
15/10/2010
Coupon
200
1,1 EUR
15/10/2011
Coupon
200 0,8 EUR
15/10/2012
Coupon
200 1 EUR
20/11/2012
Verkoop
80
19,5 EUR

Om meer/minwaarden te berekenen passen we het FIFO-principe (First In/First Out) toe.

Het detail van de berekening van de min/meerwaarde wordt als volgt getoond:

Meer/minwaarde sinds aankoop
15/05/2013
Saldo
120
23 EUR
Indicatieve waarde:
2 760,00 EUR
Ontvangen dividenden :
368,00 EUR
Totale waarde:
3 128,00 EUR
Aankoopwaarde :
1 760,00 EUR
Meer/minwaarde :
1 368,00 EUR
In percentage:
77,72 %
Meer/minwaarde sinds begin van het jaar
15/05/2013
Saldo 120 23 EUR
Indicatieve waarde:
2 760,00 EUR
Ontvangen dividenden: 0,00 EUR
Totale waarde:
2 760,00 EUR
Waarde op 31/12/2012 :
2 400,00 EUR
Meer/minwaarde :
360,00 EUR
In percentage :
 15,00 %

Raadpleeg de meer/minwaarden in uw Belfius Direct Net

Bekijk
Hebt u vragen of stelt u foutjes vast?
Bel dan naar 02/222.82.70 of naar uw kantoor