Arco: stand van zaken

In het licht van een aantal lopende, gerechtelijke procedures op Belgisch en Europees niveau is het "dossier Arco" en de juridische positie waarin Arco-coöperanten zich sinds de beslissing tot vereffening van Arcopar, Arcoplus en Arcofin bevinden, complex. U vindt hieronder een bondig overzicht van de stand van zaken van deze procedures, en antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Historiek & Stand van zaken

1 Vereffening:

Op 15 en 16 november 2011 beslisten de Raden van Bestuur van Arcopar, Arcoplus en Arcofin om aan de Buitengewone Algemene Vergaderingen van deze vennootschappen de vereffening ervan voor te stellen.

Deze Buitengewone Algemene Vergaderingen beslisten op 8 december 2011 om hun vennootschappen in vereffening te stellen en een college van vereffenaars te benoemen.

Als gevolg hiervan kunnen coöperanten sindsdien niet meer uittreden uit deze vennootschappen en worden geen uitbetalingen aan de coöperanten meer uitgevoerd. De nalatenschapsdossiers worden ook niet uitbetaald.

De vereffeningsprocedure is lopende. Er is nog geen concrete einddatum van deze vereffening in zicht. Pas als de vereffening volledig afgesloten is, zal het voor de Arco-coöperanten duidelijk zijn over welk coöperatief kapitaal uit de vereffening zij nog eventueel kunnen beschikken. 

2 Waarborgregeling:

Als blijkt dat het saldo uit de vereffening ontoereikend is om de coöperanten afdoende te vergoeden, dan was er de waarborgregeling. Via koninklijke besluiten van 10 oktober 2011 en 7 november 2011 werd een beschermingsregeling voor de natuurlijke personen coöperanten uitgewerkt, voor max. 100.000 euro per natuurlijke persoon en per coöperatieve vennootschap. Deze waarborgregeling zou in werking treden, indien de vereffening niet voldoende zou opbrengen voor een (volledige) terugbetaling van de coöperanten.

2.1 Betwisting van de waarborgregeling voor de Raad van State: 

Deze beschermingsregeling werd aangevochten voor de Raad van State. De Raad van State stelde in dat kader prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof die op haar beurt prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Europees Hof van Justitie.

Op 21 december 2016 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de prejudiciële vragen die het Grondwettelijk Hof aan haar stelde.  

Op 15 juni 2017 heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan over de prejudiciële vragen die de Raad van State aan haar stelde, rekening houdende met het arrest van het Hof van Justitie. Het Grondwettelijk Hof stelt dat het wetsartikel dat de grondslag vormt voor de waarborgregeling voor erkende coöperatieve vennootschappen in strijd is met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

De Raad van State heeft in haar arrest van 6 maart 2018 dan ook beslist om de Koninklijke Besluiten met betrekking tot de waarborgregeling te vernietigen.

2.2 Onderzoek van de waarborgregeling door de Europese Commissie: 

De Europese Commissie opende een onderzoek naar de waarborgregeling. In het kader van dit onderzoek besliste de Europese Commissie op 3 juli 2014 dat de staatswaarborg voor coöperanten van financiële coöperatieve vennootschappen, zoals Arco, verboden staatssteun is. Om die reden moet Arco aan de Belgische overheid het voordeel terugbetalen dat ze uit de verboden staatsteun ontvangen heeft, en wordt de Belgische Staat verboden de Arco-coöperanten uit te betalen. De Belgische Staat en de Arco-vennootschappen hebben tegen deze beslissing van de Europese Commissie op 15 september 2014 beroep ingesteld bij Gerecht van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Het Gerecht heeft op 9 februari 2018 het beroep van de Arco-vennootschappen verworpen. Op 7 december 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan over het beroep van de Belgische Staat. Het Gerecht vernietigde daarbij het door de Europese Commissie aan de Belgische Staat opgelegde verbod tot uitbetaling aan de coöperanten. Deze uitspraak doet echter geen afbreuk aan de bovenvermelde beslissing van de Raad van State van 6 maart 2018 waarbij de waarborgregeling werd vernietigd.

3 Alternatieve regeling:

Uit publiek beschikbare informatie (zowel in het regeerakkoord als in latere mededelingen in de pers) leiden we af dat de huidige federale regering, die momenteel in lopende zaken is, zich voorgenomen heeft zorg te dragen voor het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op de schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van erkende financiële coöperatieven. De Arco-vennootschappen zijn erkende financiële coöperatieven. Het is onzeker welke houding Europa zal aannemen ten opzichte van een dergelijke alternatieve regeling.

 • Waar vindt u een overzicht van uw Arco-beleggingen?

  U vindt dit overzicht terug via Belfius Direct Net en de mobile apps van Belfius Bank. Desgewenst kunt u dit ook steeds opvragen in uw Belfius-kantoor. Vanaf 30/04/2018 ontvangen Belfius-klanten ook jaarlijks een apart overzicht van hun Arco-beleggingen.

 • In het overzicht werd vanaf 30/04/2018 de huidige waarde van de Arco-aandelen als "onbepaalbaar" vermeld. Waarom?

  Het overzicht van uw Arco-aandelen werd vanaf 30/04/2018 aangepast om rekening te houden met het arrest van de Raad van State van 6 maart 2018 dat de Arco-waarborgregeling voor natuurlijke personen definitief vernietigde. Voortaan wordt er apart gerapporteerd over uw Arco-positie. Naast de laatste, door de Arco-vennootschappen bepaalde waarde van uw Arco-aandelen per 30/06/2013, wordt de huidige waarde op "onbepaalbaar" geplaatst. Een aantal elementen die de waarde van uw Arco-aandelen kunnen beïnvloeden zijn immers onzeker, zoals onder meer het tijdstip en het resultaat van de sluiting van de vereffening van de Arco-vennootschappen en de mogelijkheid van een alternatieve regeling zoals vermeld in het regeerakkoord.

 • Worden mijn Arco-aandelen bewaard op een effectendossier?

  De Arco-aandelen zijn aandelen op naam die ingeschreven staan in een aandeelhoudersregister dat bijgehouden wordt op de zetel van de Arco-vennootschappen. Deze aandelen worden dus niet op een effectendossier bewaard bij Belfius Bank (of een andere instelling).

 • Hoe kunt u Arco contacteren?

  • ARCOPAR CVBA in vereffening
  • ARCOPLUS CVBA in vereffening
  • ARCOFIN CVBA in vereffening
  Urbain Britsierslaan 5
  1030 Brussel
   
   
  Tel. 02 704 48 70
  Fax 02 704 48 71
 • Kunt u de aandelen in een nalatenschapsdossier uitbetaald krijgen?

  Als erfgenaam van iemand met Arco-aandelen treedt u in de rechten en plichten van de particulier die zelf de aandelen kocht. Geen enkele coöperant kan worden uitbetaald zolang de vereffening niet is afgerond.

 • Hoe handelt u het Arco-luik van een nalatenschap af?

  Wat betreft het Arco-luik van de nalatenschap moeten erfgenamen, desgevallend de notaris, de documenten ("akte van overlijden", "attest van erfopvolging ", kopies van de identiteitskaarten van de erfgenamen en "opdracht inzake nalatenschappen aandelen Arcopar/Arcoplus/Arcofin") doorsturen naar de vereffenaars van de Arco-vennootschappen. Een model van dit laatste document kunt u desgewenst verkrijgen in uw Belfius-kantoor.

 • Moet u successierechten betalen op de Arco-aandelen die u erfde?

  Ofwel vermeldt u de Arco-aandelen "pro memorie " in de successieaangifte, en dan hoeft u geen successierechten te betalen. Het gevolg is wel dat u eventueel later successierechten zal moeten betalen, namelijk wanneer een deel of het geheel van de Arco-aandelen u zou uitbetaald worden. Op dat moment zal u een bijkomende aangifte moeten indienen.

  Ofwel vermeldt u een bepaalde waarde van uw Arco-aandelen, en dan zullen inderdaad op dat bedrag successierechten betaald moeten worden. Indien de door u aangegeven waarde lager is dan het bedrag dat u nadien effectief uitbetaald wordt, zal u een bijkomende aangifte moeten indienen.