Liquiditeit en bedrijfskapitaal : waarom zijn ze belangrijk ?

Why Content

Elke beroepsactiviteit, elke onderneming heeft een bedrijfskapitaal nodig om zijn verplichtingen op korte termijn na te komen: haar leveranciers betalen, haar klanten betalingsuitstel kunnen toestaan, haar personeel betalen, haar kredieten terugbetalen… Op het juiste moment over het optimale bedrag aan liquide middelen beschikken vereist een gespecialiseerd beheer.

Wat is "bedrijfskapitaal" en "behoefte aan bedrijfskapitaal" ?

Het bedrijfskapitaal bestaat uit de liquide middelen die worden vastgelegd in de exploitatiecyclus van de onderneming :

 • in de voorraden (handelsgoederen in afwachting van verwerking, producten in bewerking, bestellingen in uitvoering) ;
 • in de kas in ruime zin (kasmiddelen, betaalrekeningen) ;
 • ingevolge het uitstel van betaling dat u aan uw klanten hebt gegeven;
 • ingevolge het uitstel van betaling dat u van uw leveranciers hebt gekregen.

Die middelen vastleggen in de exploitatiecyclus heeft een prijskaartje. De behoefte aan bedrijfskapitaal moet dus verstandig worden beheerd om het vastgelegde geld te beperken.

voorraden
+ te ontvangen betalingen van klanten
+ kas
- te betalen leveranciers
= behoefte aan bedrijfskapitaal

De behoefte kan negatief zijn: als u plots uw leveranciers moet betalen, hebt u een liquiditeitsprobleem (uw klanten wachten met hun betaling, uw kasmiddelen zijn ontoereikend). De behoefte kan positief zijn: u hebt een surplus aan bedrijfskapitaal (uw klanten betalen contant, de kasmiddelen volstaan ruimschoots, maar dat kan betekenen dat uw voorraad te groot is of dat u te veel onverkochte producten hebt).

Het beheer van uw bedrijfskapitaal : waarom is het belangrijk ?

 • Een goed beheer van het bedrijfskapitaal bestaat erin zijn behoefte aan bedrijfskapitaal te beperken zonder het voortbestaan van de onderneming in het gedrang te brengen.
 • Het is noodzakelijk om uw verplichtingen op korte termijn (betaling van lonen, leveranciers, schulden) te kunnen nakomen.
 • Het vermijdt dat u de onnodig middelen blokkeert in de exploitatiecyclus.
 • Het voorkomt dat u kortlopende kredieten moet aangaan om een liquiditeitstekort op te vangen.
 • Het optimaliseert de kasmiddelen door het surplus te laten renderen via beleggingen.
 • Het heeft een positief effect op de cashflow, want het geeft u meer marge om uw schulden terug te betalen of dividenden uit te keren.
 • Het verbetert de liquiditeitspositie van uw onderneming en heeft dus een positieve impact op de balans.

Enkele tips!

 • Uw leveranciers beheren : het loont de moeite betere betalingstermijnen of van voordeliger kortingen voor contante betalingen te bedingen.
 • Een billijk beheer van de schuldvorderingen van uw klanten : wees aandachtig voor de termijn tussen uw verkooptransacties en de betalingen ervan. Stippel een globaal kredietbeleid uit, om te kunnen bepalen of het al dan niet opportuun is de verleende betalingstermijnen te versoepelen.
 • Een optimale voorraad : een voorraad moet worden gefinancierd. Beperk hem dus, maar vermijd dat u zonder voorraad komt te zitten, want dan komt uw activiteit in het gedrang.
 • Een goed geïntegreerd commercieel proces : de hele cyclus aankoop-productie-opslag-verkoop moet zonder onderbreking verlopen en elke stap moet efficiënt georganiseerd worden, om een blokkering van kasmiddelen te vermijden.

Dankzij die trucs zult de "cashconversiecyclus" zo kort mogelijk kunnen houden. De cashconversiecyclus is de tijd dat de kasmiddelen geïmmobiliseerd blijven in de verschillende stadia van het commerciële proces : aankoop, productie, opslag, verkoop en betaling.

Gebruik onze tool om uw cashbehoeften te plannen

Enkele tips voor een goed onderbouwde cashtabel

 • Zorg ervoor dat ze volledig en juist is. Het is een van de documenten die het meest de aandacht trekken van de mensen die uw activiteit analyseren. Zorg ervoor dat de tabel goed onderbouwd is: geef een duidelijke beschrijving van de hypotheses.
 • Trek voldoende tijd uit om het niveau van uw verkoop en uw kosten correct te schatten. Wees realistisch in uw prognoses. Houd er rekening mee dat uw verkoop niet het hele jaar door op hetzelfde niveau draait, maar seizoensgebonden kan zijn.
 • Uw tabel moet ook de betalingstermijnen van uw klanten en leveranciers weergeven. Denk er ook aan dat niet alle betalingen op tijd binnenkomen !
 • Uw cijfers moeten stroken met uw operationele capaciteit en uw organisatie. Een dag telt ook maar een beperkt aantal uren !
 • Als u financiële informatie over uw sector hebt, houd uw prognoses binnen de normen van de sector.
 • Integreer uw sociale en fiscale verplichtingen goed in uw kosten. Op het moment dat u ze moet betalen, zult u cash nodig hebben !
 • Maak een plan op ten hoogste 2 jaar. Voor langere periodes zijn de voorspellingen te onnauwkeurig.

Wist u dat…

…bijna twee derde van de ondernemingen hun eigen leveranciers- en klantenbeheersprocessen aanpassen om hun behoefte aan bedrijfskapitaal te verminderen ?

Wist u dat…

Bankkredieten zijn niet de enige oplossing om te voldoen aan de behoefte aan bedrijfskapitaal. Op basis van een nauwkeurige analyse van de exploitatiecyclus van de activiteit kunt u verschillende oplossingen combineren.