Een nieuw verlaagd tarief voor kleine ondernemingen vanaf 1 juli 2013!

Kleine ondernemingen krijgen opnieuw de mogelijkheid om aandelen uit te geven waarvan de dividenden recht geven op een verlaagd tarief Roerende Voorheffing.

Principes

Teneinde de financiering van kleine ondernemingen door kapitaal aan te moedigen, heeft de regering beslist om een nieuw verlaagd tarief Roerende Voorheffing op dividenden in te voeren voor aandelen van kleine ondernemingen.

Het verlaagd tarief Roerende Voorheffing bedraagt:

  • 20% voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng, en:
  • 15% voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de inbreng, of uit de volgende boekjaren.

Voorwaarden die vervuld moeten zijn om dit verlaagd tarief te genieten

  • Het dividend heeft betrekking op nieuwe aandelen op naam;
  • De aandelen werden uitgegeven n.a.v. een inbreng in geld, gedaan vanaf 1 juli 2013;
  • De aandelen werden uitgegeven door een kleine onderneming (een onderneming is "klein" als ze niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt, desgevallend op geconsolideerde basis: jaargemiddelde personeelsbestand: 50 voltijdse werknemers; jaaromzet € 7,3 M; balanstotaal : € 3,650 M. Het jaargemiddelde van het personeelsbestand mag evenwel nooit hoger zijn dan 100);
  • De aandeelhouder heeft de aandelen zonder onderbreking in volle eigendom gehouden vanaf de kapitaalinbreng. (In enkele welbepaalde gevallen, zoals een erfopvolging of overdracht van de aandelen in de rechte lijn of tussen echtgenoten, is een uitzondering op deze voorwaarde mogelijk;
  • Het dividend werd verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng, of van een later boekjaar.

Als deze voorwaarden niet vervuld zijn, is het tarief Roerende Voorheffing van 25% van toepasssing op de dividenden.

Maatregelen tegen misbruik

Enkel een inbreng van daadwerkelijk "vers" kapitaal kan recht geven op het verlaagd tarief.
De aandelen geven geen recht op het verlaagd tarief als ze werden uitgegeven naar aanleiding van een inbreng van gelden die voortkomen van een vermindering van het kapitaal van de onderneming (of van een verbonden onderneming), georganiseerd vanaf 1 mei 2013.