Verlaagd tarief vennootschapsbelasting

Door het verlaagde tarief vennootschapsbelasting kunnen bedrijven hun vennootschapsbelastingverminderen.

Verlaagd belastingtarief

Wat is dat?

Het verlaagde belastingtarief is een tarief dat lager is dan het gewone tarief van de vennootschapsbelasting, dat 25 % bedraagt.

Voor wie is het bedoeld?

Sommige ondernemingen kunnen een verlaagd tarief genieten als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het gaat om een kleine vennootschap (zoals bepaald in het vennootschapsrecht)Ten minste een van de bedrijfsleiders ontvangt een bezoldiging (vanaf het vijfde vanaf de oprichting)
  • van ten minste 45.000 EUR
  • of die ten minste gelijk is aan het belastbare resultaat van de onderneming als dat lager is dan 45.000 EUR
 • Aandelen zijn voor meer dan 50% in handen van natuurlijke personen (of rechtspersonen onderworpen aan de Rechtspersonenbelasting) (op de laatste dag van de belastbare periode)
 • Geen financiële vennootschap zijn, dat wil zeggen geen aandelen of deelbewijzen bezitten waarvan de beleggingswaarde hoger is dan 50% van het gestorte kapitaal, verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden (de waarde van de aandelen of deelbewijzen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden worden in aanmerking genomen op de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten. Om te bepalen of de grens van 50% is overschreden, wordt geen rekening gehouden met de aandelen of deelbewijzen die ten minste 75% van het gestorte kapitaal vertegenwoordigen van de vennootschap die de aandelen of deelbewijzen heeft uitgegeven).

Hoeveel?

Het gewone tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25%.

Vennootschappen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen een verlaagd tarief van 20 % genieten op de eerste schijf van 100.000 EUR.

Welke impact heeft dat op de keuze van mijn financiële beleggingen?

In het kader van de belasting op roerende inkomsten:

 • als u voor uw onderneming geen aanspraak kunt maken op de lagere belastingtarieven omdat zij niet voldoet aan alle bovenvermelde voorwaarden, hebt u geen beperking in het kader van de door uw bedrijf uitgevoerde beleggingen;
 • als u de verlaagde belastingtarieven voor uw onderneming kunt of wenst te genieten omdat zij voldoet aan alle bovenvermelde voorwaarden, kan uw onderneming beleggen voor zover de waarde van de gekochte aandelen (individuele aandelen, beveks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen waarvan het onderliggende element bestaat uit aandelen, alsook de aangehouden deelnemingen als die lager zijn dan 75%) niet meer dan 50% van het eigen vermogen bedraagt (gestort kapitaal + belaste reserves + geboekte meerwaarden)

Als uw onderneming in aandelen wenst te beleggen, moet u aan uw boekhouder vragen om de "grens van 50%" te berekenen en dient u ervoor te zorgen dat u die niet overschrijdt, zodat uw bedrijf de verlaagde vennootschapsbelastingtarieven kan blijven genieten.

Een voorbeeld

De bv DURANT maakt geen deel uit van een groep, is voor 90% eigendom van de heer Durant en voor 10% van zijn echtgenote, en sluit haar maatschappelijk boekjaar af op 31 december.

Haar belastbare winst bedraagt 15.000 EUR.

De bv DURANT heeft een gestort kapitaal van 18.600 EUR en een totaal eigen vermogen van 32.000 EUR.

De onderneming heeft geen financiële deelnemingen en beschikt over een effectenrekening bij Belfius die bestaat uit:

 • 400 aandelen van GDF Suez (beleggingswaarde 16 EUR/aandeel)
 • 8 Belfius Equities L Europe CAP (beleggingswaarde 970 EUR/deelbewijs)
 • 25.000 EUR in kasbons 5 jaar
 • 50.000 EUR in BFC Business Note
 • een TR van 5.000 EUR

In 2021 hebben de bedrijfsleiders, de heer en mevrouw Durant, een bezoldiging van respectievelijk 25.000 EUR en 12.000 EUR ontvangen.

De voorwaarden controleren die moeten zijn vervuld om het verlaagde vennootschapsbelastingtarief te genieten:

 • 1) Kleine vennootschap: OKOK
 • 2) aandeelhouders min. 50% natuurlijke personen: OK
 • 3) min. bezoldiging 45.000 NOK, maar belastbare basis van 15.000 voor bezoldiging van de heer Durant van 25.000: OK
 • 4) Financiële vennootschap: aandelen + bevek max. 50% van het EV: 6.400 + 7.760 = 14.160 < 32.000/2: OK

De bv DURANT heeft dus recht op het tarief VenB 20 % (tot maximum 100.000 EUR belastbare basis).

Goed om te weten