Notionele interestaftrek en verlaagd tarief voor de vennootschapsbelasting

De notionele interestaftrek en het verlaagde tarief voor de vennootschapsbelasting zijn twee maatregelen waarmee bedrijven hun vennootschapsbelasting kunnen verminderen.

Aftrek voor risicokapitaal of "notionele interest"

Wat is dat?

De fiscale aftrek voor risicokapitaal is een aftrek van fictieve interest (de zogenaamde notionele interest) die wordt berekend op basis van het eigen boekhoudkundige vermogen dat wordt verminderd met een aantal elementen.

Deze aftrek moedigt bedrijven aan om aan autofinanciering te doen (d.i. financiering met eigen middelen), richt zich tot alle ondernemingen en is niet gekoppeld aan een beleggingsverplichting.

Voor wie is het bedoeld?

Voor alle bedrijven (die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting).

Hoeveel?

Voor het aanslagjaar 2018 - boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2017, wordt het notionele interesttarief vastgelegd op 0,237 (basisrente) en op 0,737% voor kmo's.

Welke impact heeft dit op de keuze van mijn financiële beleggingen?

Een aantal beleggingen moeten worden afgetrokken van het eigen boekhoudkundige vermogen om de notionele interest te berekenen. Dus:

 • als de notionele interest voor uw onderneming belangrijk zijn, is het raadzaam om niet te investeren in beleggingsproducten die moeten worden afgetrokken van het eigen boekhoudkundige vermogen, zoals de aandelen van een DBI-bevek en beleggingen die door hun aard niet bedoeld zijn om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen (o.a. de aandelen van een kapitalisatiebevek);
 • als de notionele interestaftrek voor uw bedrijf (volgens uw boekhouder,...) niet belangrijk is, hebt u geen beperking in het kader van de door uw onderneming uitgevoerde beleggingen.

Een voorbeeld

Balans van een onderneming (kmo)
Geldbeleggingen
50.000
Eigen vermogen 100.000
- Termijnrekening
5.000
- Kapitaal
- Kasbon kap.
5.000
- Reserves
- Dis. bevek
25.000
- Overgedragen resultaten
- Kap. bevek
10.000
- DBI-bevek
5.000
Notionele interestaftrek
Winst bijvoorbeeld 30.000 EUR
min notionele interestaftrek (0,737% * 85.000 EUR (100.000 - 10.000 bevek (kapitalisatie) - 5.000 DBI-bevek) min 626,45 EUR
Belastbaar resultaat 29.373,55 EUR
Vennootschapsbelasting (29.373,55 EUR*33,99%) -9.984,07 EUR

Verlaagd belastingtarief

Wat is dat?

Het verlaagde belastingtarief is een tarief dat lager is dan het maximale tarief van de vennootschapsbelasting, dat 33,99% bedraagt.

Voor wie is het bedoeld?

Sommige ondernemingen kunnen een verlaagd tarief genieten als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Belastbaar resultaat ≤ 322.500 EUR
 • Geen dividenden uitkeren voor meer dan 13% van het gestorte kapitaal (aan het begin van de belastbare periode)
 • Ten minste een van de bedrijfsleiders ontvangt een bezoldiging
  • van ten minste 36.000 EUR
  • of die ten minste gelijk is aan het belastbare resultaat van de onderneming als dat lager is dan 36.000 EUR
 • Aandelen zijn voor meer dan 50% in handen van natuurlijke personen (of een andere rechtspersoon dan de vennootschap) (op de laatste dag van de belastbare periode)
 • Geen financiële vennootschap zijn, dat wil zeggen geen aandelen of deelbewijzen bezitten waarvan de beleggingswaarde hoger is dan 50% van het gestorte kapitaal, verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden (de waarde van de aandelen of deelbewijzen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden worden in aanmerking genomen op de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten. Om te bepalen of de grens van 50% is overschreden, wordt geen rekening gehouden met de aandelen of deelbewijzen die ten minste 75% van het gestorte kapitaal vertegenwoordigen van de vennootschap die de aandelen of deelbewijzen heeft uitgegeven).

Hoeveel?

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt maximaal 33,99%.

Sommige vennootschappen kunnen een verlaagd progressief tarief genieten afhankelijk van het bedrag van hun belastbare resultaat:

0 – 25.000 EUR : 24,98%
25.000 – 90.000 EUR : 31,93%
90.000 – 322.500 EUR : 35,54%

Welke impact heeft dat op de keuze van mijn financiële beleggingen?

In het kader van de belasting op roerende inkomsten:

 • als u voor uw onderneming geen aanspraak kunt maken op de lagere belastingtarieven omdat zij niet voldoet aan alle bovenvermelde voorwaarden, hebt u geen beperking in het kader van de door uw bedrijf uitgevoerde beleggingen;
 • als u de verlaagde belastingtarieven voor uw onderneming kunt of wenst te genieten omdat zij voldoet aan alle bovenvermelde voorwaarden, kan uw onderneming beleggen voor zover de waarde van de gekochte aandelen (individuele aandelen, beveks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen waarvan het onderliggende element bestaat uit aandelen, alsook de aangehouden deelnemingen als die lager zijn dan 75%) niet meer dan 50% van het eigen vermogen bedraagt (gestort kapitaal + belaste reserves + geboekte meerwaarden)

Als uw onderneming in aandelen wenst te beleggen, moet u aan uw boekhouder vragen om de "grens van 50%" te berekenen en dient u ervoor te zorgen dat u die niet overschrijdt, zodat uw bedrijf de verlaagde vennootschapsbelastingtarieven kan blijven genieten.

Een voorbeeld

De bvba DURANT, met maatschappelijke zetel in Brussel, maakt geen deel uit van een groep, is voor 90% eigendom van de heer Durant en voor 10% van zijn echtgenote, en sluit haar maatschappelijk boekjaar af op 31 december.

Haar belastbare winst bedraagt 15.000 EUR.

De bvba DURANT heeft een gestort kapitaal van 18.600 EUR en een totaal eigen vermogen van 32.000 EUR.

Daarnaast heeft de bvba 2.400 EUR aan dividenden uitgekeerd.

De onderneming heeft geen financiële deelnemingen en beschikt over een effectenrekening bij Belfius die bestaat uit:

 • 400 aandelen van GDF Suez (beleggingswaarde 16 EUR/aandeel)
 • 8 Dexia Equities L Europe CAP (beleggingswaarde 970 EUR/deelbewijs)
 • 25.000 EUR in kasbons 5 jaar
 • 50.000 EUR in BFN Business Note
 • een TR van 5.000 EUR

In 2009 hebben de bedrijfsleiders, de heer en mevrouw Durant, een bezoldiging van respectievelijk 25.000 EUR en 12.000 EUR ontvangen.

De 6 voorwaarden controleren die moeten zijn vervuld om het verlaagde vennootschapsbelastingtarief te genieten:

 • 1) BI max 322.500: OK
 • 2) maakt geen deel uit van een CC: OK
 • 3) aandeelhouders min. 50% natuurlijke personen: OK
 • 4) "miljoen" min. 36.000 NOK, maar belastbare basis van 15.000 voor bezoldiging van de heer Durant van 25.000 -> OK
 • 5) Dividend max. 13% gestort K: 2.400 < 2.418: OK
 • 6) Financiële vennootschap: aandelen + bevek max. 50% van het EV: 6.400 + 7.760 = 15.760 < 32.000/2: OK

Goed om te weten