MiFID

MiFID

MiFID-regels zijn van toepassing inzake beleggingen in financiële instrumenten sinds 1 november 2007. Ze vloeien voort uit "MiFID", een Europese richtlijn die moet zorgen voor een betere bescherming van de beleggers en voor meer transparante informatie. Daarnaast maakt MiFID de handel in financiële instrumenten in de Europese lidstaten verder vrij met mogelijk een gunstige invloed op de kosten. Kortom, als belegger kunt u er alleen maar beter van worden.

Wat betekent MiFID concreet voor u?

De richtlijn bepaalt dat beleggingsondernemingen, zoals Belfius Bank, kandidaat-beleggers eerst goed moeten kennen vooraleer ze hen begeleiden in beleggingsverrichtingen. Dit kan ondermeer door uw beleggingsstrategie te kiezen. Een beleggingsstrategie geeft een indicatie van het beschermingsniveau dat u als belegger wenst te genieten.

U verneemt of de belegging die u wenst, strookt met uw beleggingsstrategie en beleggingsdoelstellingen.

Bij de voorstelling van een belegging krijgt u van ons een aanwijzing over het risico dat die belegging inhoudt.

Door middel van een test maken we u er nadrukkelijk attent op of de belegging die u wenst al dan niet passend of geschikt is. Sluit ze aan bij uw behoeften en verwachtingen? Neemt u geen onverantwoord risico? Belfius Bank geeft u goede raad, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen. De richtlijn is van toepassing op alle beleggingen behalve de termijnrekening en de beleggingsverzekering (tak 21, 23 en 26). Ook de spaarrekening valt niet onder de richtlijn.

MiFID voert 3 beleggerscategorieën in

Om beleggers beter te beschermen, voert MiFID drie eigen MiFID-beleggerscategorieën in: "niet-professioneel", "professioneel" en "grote tegenpartijen".

  • De grote meerderheid valt onder de algemene categorie "niet-professioneel" en geniet het hoogste beschermingsniveau.
  • Voldoet u aan 2 van de 3 onderstaande criteria, dan behoort u volgens MiFID tot de categorie "professioneel" met een grotere risico-inschattingscapaciteit:
    • balanstotaal van minstens 20 miljoen euro
    • netto-omzet van minstens 40 miljoen euro
    • eigen vermogen van minstens 2 miljoen euro
  • Bent u een "eligible counterparty" (in aanmerking komende tegenpartij die actief is in de financiële sector (banken, verzekeringsondernemingen, pensioenfondsen,...)) dan geniet u het laagste beschermingsniveau en valt u in de MiFID-categorie "tegenpartijen".

Belfius Bank zoekt permanent naar de beste uitvoering voor uw beleggingen.

Met een 'Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten' engageert Belfius Bank zich om voor de beleggingsverrichtingen alle redelijke stappen te nemen om voor u de best mogelijke uitvoering te verzekeren, rekening houdend met o.a. prijzen, transactiekosten, de snelheid en de waarschijnlijkheid van uitvoering. We vragen u éénmalig een document te ondertekenen waardoor u instemt met het Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten van Belfius Bank.

Wilt u weten hoe Belfius zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de verschillende aspecten die in dit document vermeld staan? Ontdek dit dan hier :

Belfius Bank neemt maatregelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden.

Belfius Bank vindt het erg belangrijk dat zijn medewerkers en de personen werkzaam bij een gevolmachtigde bankagent (CVBA) in alle omstandigheden een professionele houding aannemen en dat de reputatie van henzelf en die van Belfius Bank niet wordt aangetast. Zowel binnen MiFID als daarbuiten bestaan er hierover verplichtingen en aanbevelingen. Belfius Bank treft daarom interne regelingen om situaties te vermijden die kunnen leiden tot belangenconflicten met cliënten en tussen cliënten onderling of om dergelijke situaties te beheersen.

Sommige maatregelen zijn algemeen. Andere richten zich tot specifieke doelgroepen, zoals beperkingen inzake volmachten op rekeningen van cliënten en richtlijnen inzake schenkingen, legaten en gelijkaardige begunstiging ontvangen van cliënten. In dit kader kunnen uw gegevens( bv. bewijsstukken van een schenking) geregistreerd worden door Belfius Bank met het oog op interne controles op het naleven van de maatregelen (en dus niet voor marketingdoeleinden).

Een algemene beschrijving van de wijze waarop Belfius Bank met belangenconflicten omgaat, vindt u in het volgende document:

Samenvatting van onze belangenconflictenpolitiek

Contacteer ons