RECLAME


Belfius Warrants zijn complexe producten.
U dient na te gaan of u de kenmerken en risico’s van de warrants begrijpt alvorens op een aanbod in te gaan.


U bent werkgever en wil uw werknemers belonen voor hun werk, hun inzet of hun resultaten? Een efficiënte en voordelige manier om dat te doen is hen discretionair te belonen, door hen een bonus toe te kennen in de vorm van warrants.

 

Wat is een warrant?


Een warrant is een vrij verhandelbaar en niet-beursgenoteerd effect dat een werkgever als een vorm van verloning aan zijn werknemers kan aanbieden. De warrant geeft de houder ervan het recht om gedurende een bepaalde periode (de uitoefeningsperiode) een financieel actief aan te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs). De voorwaarden liggen dus bij de aanvang vast.

Voordelen voor uw werknemers


 • Warrants kunnen financieel interessanter zijn
  Onder bepaalde voorwaarden is een bezoldiging in de vorm van warrants niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Dat verkleint aanzienlijk het verschil tussen wat het de werkgever kost en wat de werknemer netto ontvangt. Die zal dus potentieel meer geld krijgen voor hetzelfde werkgeversbudget in vergelijking met een bonus die wordt uitbetaald in de vorm van brutoloon. Voor meer informatie verwijzen wij naar de commerciële brochures.
 • Het minimaal marktrisico bedraagt 1 dag
  De voordelige behandeling van de sociale zekerheid laat een verkoop na één dag beursrisico toe. Een werknemer kan het marktrisico beperken (anders gezegd, het risico op verlies dat het gevolg kan zijn van prijsschommelingen) tot 1 dag, d.w.z. dat hij de warrant weer kan verkopen aan Belfius Bank op de dag dat hij die ontvangen heeft. Hij kan er echter ook voor kiezen om de warrant te behouden (om hem later te verkopen of hem uiteindelijk uit te oefenen tijdens de uitoefeningsperiode) en een groter marktrisico nemen.
 • Beheer van warrants
  Werknemers kunnen hun warrants opvolgen via myplansbybelfius.be, het efficiënt en gebruiksvriendelijk platform van Belfius. Zij kunnen er toegang toe krijgen en ondertekenen via ITSME®.

Voordelen voor u als werkgever


 • Met een warrantprogramma kan u uw werknemers individueel en discretionair belonen.
 • Warrants zijn voordeliger op het vlak van de RSZ-bijdragen.
  Het is een interessant instrument, aangezien warrants zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen.
 • Beheer van warrants
  U kan de warrants opvolgen via myplansbybelfius.be, het efficiënt en gebruiksvriendelijk platform van Belfius. U krijgt er toegang toe via ITSME®.

 


 

Risico’s

 

Beschrijving van de voornaamste risico’s

 

De emittent van de warrants is, net zoals andere kredietinstellingen, onderworpen aan een aantal risico’s. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat de emittent niet meer in staat zou zijn de verplichtingen onder de uitgifte van de warrants na te komen, in het bijzonder de verplichting die de emittent heeft tot terugkoop van de warrants.

 • Marktrisico: de koers van de warrant kan schommelen afhankelijk van verschillende parameters en wordt bepaald volgens de prijswaarderingsmodellen van Belfius, rekening houdend met de marktwaarde van de onderliggende waarde, de resterende looptijd, het hefboomeffect, de volatiliteit, de rentevoeten enz. Doordat die parameters schommelen, kan de koers lager liggen dan de prijs op de avond vóór het aanbod. Zo is het op de vervaldag van de warrant mogelijk dat de uitoefenprijs van de warrant hoger ligt dan de onderliggende waarde ervan en dat een uitoefening van de warrant niet meer interessant is (de warrant is ‘out of the money’).
 • Liquiditeitsrisico: de warrant noteert niet op een gereglementeerde markt. Om het liquiditeitsrisico te verminderen op het moment dat men warrants wil verkopen, engageert Belfius zich om deze terug in te kopen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden. Belfius wenst de liquiditeit te verzekeren, dankzij een inkoopprijs die gebaseerd is op waarderingsmodellen.
 • Kredietrisico: bij een faillissement of bancaire afwikkeling (‘bail-in’, zie infra), riskeert u om de marktwaarde van de warrant gedeeltelijk of niet te kunnen recupereren. Mocht Belfius Bank met ernstige solvabiliteitsproblemen te maken krijgen, zouden de warrants geheel of gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd of omgezet in eigen kapitaalinstrumenten ("Bail in", zie verder) na een beslissing van de toezichthouder. In dat geval, riskeert u om de sommen waarop u recht had niet te recupereren, of om het geheel of een deel van het belegde bedrag en meerwaarde te verliezen.
 • Reglementaire risico’s: bij de uitgifte van deze warrants werd er rekening gehouden met de huidige wetgeving (vooral wat de fiscaliteit en het sociaal recht betreft). Een wijziging in de wetgeving kan een invloed hebben op de fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van de warrants. Zie ook de wet van 26 maart 1999, de ruling van 27 april 2021 en het RSZ-akkoord van 19 juli 2016.
 • Bail-in risico: Als de uitgever van de Warrants met ernstige solvabiliteitsproblemen te kampen krijgt, kan de toezichthouder, om een faillissement te vermijden, een herstructurering opleggen. In dat geval kunnen de Warrants onderhevig zijn aan omzetting of afschrijving in toepassing van de Europese richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken (2014/59/EU). In het geval van een afschrijving of omzetting door een afwikkelingsautoriteit kunnen de beleggers in de warrants als volgt worden geïmpacteerd:
  • het effect kan worden omgezet in gewone aandelen of andere eigendomsinstrumenten
  • de voorwaarden kunnen worden gewijzigd (bv. de wijziging van de uitoefenprijs van de warrants)
  • in geval van afschrijving zou de waarde van de warrants 0 kunnen zijn

U vindt meer informatie over de diverse risico’s op pagina 19 en verder van het basisprospectus en de final terms.

We informeren houders van het product over belangrijke wijzigingen van het risicoprofiel (zoals bijvoorbeeld een ratingverlaging) via belfius.be.

 

Eventuele gevolgen van deze risico’s


 • de warrants kunnen in waarde dalen of zelfs herleid worden tot 0, terwijl de belasting verschuldigd blijft door de werknemer;
 • de warrants kunnen minder interessant dan een klassieke verloning of zelfs waardeloos worden bij een prijsdaling gedurende de periode dat de werknemer ze in bezit heeft;
 • de betaalde belasting is nooit recupereerbaar;
 • de kosten voor de werkgever voor het in werking stellen van het warrantplan zijn niet recupereerbaar, terwijl de in het plan toegekende warrants eventueel in waarde kunnen dalen.

 


 

Kosten

 • Voor de werkgever

  Provisieloon van maximaal 5%, d.w.z. 0,50 euro bovenop de uitgifteprijs van de warrant van 10 euro, te betalen door de werkgever.

 • Voor de werknemer

  Een werknemer die de warrants heeft aanvaard, moet geen kosten betalen bij de verkoop van de warrants. Als hij de warrants wil uitoefenen tijdens de uitoefeningsperiode, moet hij enkel de kosten betalen die te maken hebben met de aankoop van de onderliggende waarde van de warrants (aandelen van Belfius Equities Europe Conviction), zoals ze van toepassing zijn op het ogenblik van de uitoefening van de warrants. Bij de goedkeuring van het basisprospectus van de warrants bedragen die kosten maximaal 2,5%, a rato van minimaal 100 euro per transactie.

 


 

Kenmerken van warrants


Belfius Bank geeft regelmatig (max. 2 keer per maand) warrants uit met de volgende kenmerken:

 • Emittent

  Belfius Bank NV SA (rating S&P: A, stable outlook / Moody’s: A1, stable outlook / Fitch: A-, stable outlook). Een notering of rating wordt louter indicatief gegeven en houdt geen enkele aanbeveling in voor de aankoop, de verkoop of het behoud van de effecten van de emittent. Het ratingbureau kan op elk moment de rating opschorten, wijzigen of intrekken. U vindt meer info over kredietratings op belfius.be/ratings.

 • Looptijd

  10 jaar

 • Type warrant

  Call-warrants die enkel uitoefenbaar zijn gedurende de uitoefeningsperiode

 • Toepasselijk recht

  Belgisch recht

 • Uitoefeningsperiode

  De laatste maand voor de vervaldag tot de vervaldag van de warrant

 • Onderliggende waarde

  De onderliggende waarde is een kapitalisatieaandeel (klasse C) van Belfius Equities Europe Conviction (ISIN code: BE0945524651, Bloomberg code: DEXBEUR BB), een compartiment van de bevek Belfius Equities, een ICBE (UCITS) naar Belgisch recht. Consulteer ook Belfius Warrants - indicatieve biedprijzen

 • Uitoefenprijs

  De uitoefenprijs is de prijs waaraan de onderliggende waarde kan gekocht worden gedurende de uitoefeningsperiode. Die informatie is beschikbaar in de Final Terms.

 • Pariteit

  De pariteit is het aantal warrants dat noodzakelijk is voor de aankoop van een eenheid van de onderliggende waarde (namelijk 1 aandeel van Belfius Equities Europe Conviction) tegen de betaling van de uitoefenprijs. Die informatie is beschikbaar in de Final Terms.

 


 

Fiscaliteit


De fiscale behandeling is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving, die kan wijzigen.

 • Voor de werkgever (Belgische onderneming)

  Bij de aankoop en de gratis afstand van de warrants aan de werknemers:

  • De aankoopprijs van de warrants is fiscaal aftrekbaar.
  • De werkgever moet het voordeel van alle aard vermelden op de fiscale fiche 281.10 en de overzichtsfiche, en de bedrijfsvoorheffing storten.

  In het onwaarschijnlijke geval van een eventuele verkoop van warrants die niet aan de werknemers werden afgestaan:

  • een meerwaarde op de warrants is belastbaar;
  • een minderwaarde op de warrants is fiscaal aftrekbaar.
 • Voor de werknemer (Belgische ingezetene)

  Een werknemer die de aangeboden warrants tijdig en geldig heeft aanvaard, wordt belast op een voordeel van alle aard dat overeenstemt met de slotkoers van de warrants de dag vóór het aanbod. Die belasting wordt ingehouden aan de bron (bedrijfsvoorheffing).

  Bij een latere verkoop van de warrants of de aandelen die werden ontvangen na het uitoefenen van de warrants:

  • een meerwaarde is niet belastbaar;
  • een minderwaarde is niet fiscaal aftrekbaar.

  Wij raden andere categorieën van beleggers aan om inlichtingen in te winnen over het belastingstelsel dat op hen van toepassing is.

 • Warrants kunnen niet als verloning worden toegekend

  • ter gehele of gedeeltelijke vervanging van de verloning op maandbasis (vast of variabel) of het vakantiegeld of de eindejaarspremie (13de maand);
  • wanneer het bedrag of de frequentie van deze vorm van verloning buiten de gebruikelijke normen vallen en meer bepaald max. 20% van de totale brutobezoldiging (incl. de 13de maand, vakantiegeld, variabele bezoldiging …);
  • wanneer het gaat om de verloning van werknemers die ontslagen zijn.

  De werkgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de warrants en ook voor de fiscale en de RSZ-behandeling ervan.

 


 

U staat op het punt een complex product aan te kopen dat eventueel moeilijk te begrijpen is.

Alvorens over te gaan tot de aankoop van warrants wordt u verzocht kennis te nemen van de volledige inhoud van het Basisprospectus van 24 oktober 2023 en van alle eventuele toekomstige toevoegingen (die worden aangevuld op het einde van het Long Term Warrant Issuance Programme) goedgekeurd door het FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), zeker hoofdstuk 2 ‘Risk Factors’, het Essentiële-informatiedocument (KID) en de Final Terms van elke uitgifte, gratis ter beschikking bij uw relatiebeheerder van Belfius Bank, dat de financiële dienstverlening verzorgt. Zie Employee Benefits - Wettelijke documenten – Belfius

Belfius Warrants zijn complexe en risicovolle producten. U dient na te gaan of u de kenmerken en risico’s van de warrants begrijpt en ze ook kan uitleggen aan uw werknemers.

Voor meer informatie over de scenario’s, gelieve het Essentiële-informatiedocument (KID) te raadplegen. In dit document zijn de verschillende scenario’s opgenomen, berekend volgens de methodologie van de Europese PRIIPS regelgeving (Reglement UR nr. 1286/2014). Dit document ontvangt u voorafgaand aan de intekening en is beschikbaar op belfius.be/KID. Toezichthouder: FSMA.

 


 

Klachtendienst

Hebt u een klacht, dan kan u zich in 1e instantie richten tot uw relatiebeheerder, tot de dienst Klachtenbeheer (Collinummer 7908), Karel RogierPlein 11, 1210 Brussel of verzenden naar: complaints@belfius.be

Bemiddeling

Bent u niet tevreden bent met het antwoord, dan kan u zich wenden tot Belfius Bank NV, Negotiation (Collinummer 7913), Karel Rogierplien 11, 1210 Brussel of per e-mail: negotiation@belfius.be

Ombudsman

Vindt u niet meteen de oplossing bij een van de vorige vermelde contacten, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (ombudsfin.be).


Dit document is een marketingcommunicatie en houdt geen beleggingsadvies in en bevestigt geen enkele transactie, van welke aard ook.