Algemene voorwaarden en informatie

Door uw toegang of gebruik van deze website aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, mag u deze website niet bezoeken, noch gebruik maken van de informatie en gegevens die op de website zijn opgenomen.

 • Bedrijfsgegevens

  Belfius Bank NV is een naamloze vennootschap, kredietinstelling en verzekeringsagent naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, ingeschreven in het RPR te Brussel, met BTW-nummer BE 0403.201.185 en FSMA-nummer. 19649 A. (hierna Belfius Bank genoemd).

  U kan contact opnemen met Belfius Bank:

  • Per brief naar Belfius Bank, beheer cliënteel, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel,
  • via de contactpagina
  • telefonisch op 02/222 11 11

  Uiteraard kan u eveneens terecht in de kantoren van het commerciële net van Belfius Bank.

  De verantwoordelijke uitgever van deze site is Belfius Bank, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel)

  Belfius Bank is een kredietinstelling en verzekeringsagent onderworpen aan de controle en het toezicht van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
  De FSMA oefent toezicht uit op de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de beleggingsadviseurs en de wisselkantoren, op de instellingen voor collectieve belegging, op de naleving van de regels die de bescherming van de belangen van de belegger beogen bij verrichtingen in financiële instrumenten alsook op de goede werking, de integriteit en de transparantie van de markten voor financiële instrumenten. De FSMA draagt eveneens bij tot de naleving van de regels bedoeld om de spaarders en de beleggers te beschermen tegen het illegaal aanbod van financiële producten en diensten.
  Voor meer informatie over de FSMA kan u terecht op www.fsma.be

 • Diensten aangeboden op deze website

  Deze website bevat een louter informatief luik, een aantal interactieve toepassingen en een transactioneel luik.
  Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van Belfius Bank, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker na een geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, bepaalde resultaten meegedeeld krijgt. Dit betreft bijvoorbeeld simulaties.
  Aangezien de bezoeker zelf de gegevens invult, is Belfius Bank niet in de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens na te gaan.

  De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Belfius Bank zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. Belfius Bank heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de informatie, gegevens en de resultaten van de geautomatiseerde verwerkingen, en werkt de inhoud van de website op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de gegevens of toepassingen niet afkomstig zijn van Belfius Bank zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft Belfius Bank geen enkele expliciete of impliciete garantie over de volledigheid, exactheid en actualiteit van de gegevens, de toepassingen en de aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking.

  Deze site bevat ook een transactioneel luik, met toepassingen voor internetbankieren. Tot deze diensten en tot bepaalde interactieve toepassingen krijgt men slechts toegang indien men voorafgaandelijk een klantenrelatie heeft aangegaan met Belfius Bank, en bij Belfius Bank de overeenkomsten die op deze diensten van toepassing zijn ondertekend heeft. De bepalingen van de huidige "algemene voorwaarden en informatie" zijn niet van toepassing op de diensten die beheerst worden door de bepalingen van een dergelijke specifieke overeenkomst.

  De inlichtingen die op deze site worden gegeven zijn ter beschikking gesteld door Belfius Bank met als doel u te informeren over een gamma van producten en diensten dat Belfius Bank u voorstelt. Tenzij anders uitdrukkelijk voorzien, dient deze informatie niet begrepen te worden als een uitnodiging of aanbod vanwege Belfius Bank om in deze producten, diensten of om in andere financiële instrumenten te beleggen. Om na te gaan of deze producten en diensten bij u passen, moet u contact opnemen met Belfius Connect (tel 02 222 12 02), uw kantoor of uw banker.

  Belfius Bank streeft een maximale beschikbaarheid van deze website na, maar behoudt zich tevens het recht voor om, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de website te onderbreken in geval van risico op fraude of misbruiken, of om aanpassingen aan de website aan te brengen.

 • Reclame

  Deze website bestaat uit reclame uitgaande van Belfius Bank en/ of bepaalde van haar dochtervennootschappen, voor diensten en producten van Belfius Bank of de betrokken dochtervennootschappen. Hyperlinks en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden die geen dochtervennootschap zijn van Belfius Bank kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

 • Doelgroep en doelstellingen van deze website

  Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerkingen, gegevens en informatie die aan u ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die hun gewone verblijfplaats, respectievelijk maatschappelijke zetel, in België hebben, of die al een klantenrelatie met Belfius Bank hebben.
  De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerkingen kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen. Zij kunnen geenszins beschouwd worden als een advies met betrekking tot de aan- of verkoop van bank – en/of verzekeringsdiensten- of producten of van een financieel instrument.
  Voor een aan uw situatie aangepast aanbod en/of voor enig advies kan u zich steeds wenden tot de Belfius Bank–agentschappen.
  De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de klant worden meegedeeld hebben de bedoeling de klant aan te zetten tot het stellen van bepaalde handelingen, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de hyperlinks naar sites die niet onder controle staan van Belfius Bank of haar aangestelden, zijn slechts bedoeld als een dienstverlening aan de klant, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel.

 • Cookies

  Wanneer u deze site raadpleegt, zal Belfius Bank in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze ‘cookies’ verzenden naar uw computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op de harde schijf van de PC worden weggeschreven. Het gaat hier echter vooral om toepassingen die bestemd zijn om uw gebruik van deze website te vergemakkelijken.
  Zo registreren zij onder andere de taalkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek van de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo u niet wenst dat deze cookies zich op uw harde schijf wegschrijven, kan u uw browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot uw harde schijf worden toegelaten. Belfius Bank kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle niet garanderen. Voor meer informatie inzake het gebruik van cookies, kan u kennis nemen van het ‘cookiebeleid’ van Belfius Bank. Deze informatie is beschikbaar op belfius.be/cookies.

 • Virussen

  Belfius Bank garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gescand worden op de aanwezigheid van alle op dat ogenblik bekende virussen. Belfius Bank controleert regelmatig alle items op deze site die door de klant naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen.
  Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die Belfius Bank aan de dag legt kan Belfius bank, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer en de bijhorende risico’s, niet garanderen dat alle informatie op deze website ten allen tijde volledig virusvrij is.
  Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt Belfius Bank de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

 • Aansprakelijkheid

  Belfius Bank kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen soft- en hardware, browser, computersystemen en hun extensies van de bezoeker, ongeacht hun aard, die de bezoeker toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, het installeren, het onderhouden, het beveiligen en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals van zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website
  • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend hyperlinks die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van Belfius Bank en/of haar aangestelden ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van Belfius Bank, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van Belfius Bank
  • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste hyperlink.
  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit of handelingen te stellen naar aanleiding van, de op of via de website meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking.
  • schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover Belfius Bank deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of ander aanduiding.
  • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode en software van Belfius Bank of de bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.
  • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen.
  • websites, en praktijken van websites die niet door Belfius Bank uitgebaat worden.
 • Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van de websites van Belfius (zoals www.belfius.be, smartbelgium.belfius.be, www.belfius-art-collection.be…), de informatie, de informatieve, interactieve en transactionele toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze websites dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en moet zich onthouden van elke inbreuk hierop.
  Voor bepaalde elementen van deze websites, doet Belfius Bank beroep op betrouwbaar geachte leveranciers die databases van foto's, filmpjes of andere multimediatoepassingen aanleggen. In de contractuele relatie met deze partijen wordt vastgelegd dat deze leveranciers erop dienen toe te zien dat de door hen aangeboden toepassingen en diensten voldoen aan alle vereisten inzake auteursrechten, intellectuele rechten en aanverwante rechten. Als dusdanig meent Belfius Bank ervan uit te mogen gaan dat door haar ter beschikking gestelde of gebruikte foto's, filmpjes en multimediatoepassingen volledig rechtsgeldig in haar bezit zijn gekomen en dat zij deze dan ook mag aanwenden. Mocht u evenwel gegevens, foto's, filmpjes of multimediatoepassingen terugvinden op deze site, waarvan u meent dat het gebruik uw intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of aanverwante rechten schendt, mogen wij u dan verzoeken met Belfius Bank contact op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 • Hyperlinken

  Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belfius Bank, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar een van de websites en/of webpagina’s van Belfius Bank.

  Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan Belfius Bank, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van Belfius Bank.

 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  Belfius Bank, de andere entiteiten van de Belfius-groep en de vennootschappen waarmee Belfius Bank contractueel verbonden is in het kader van haar activiteiten, verwerken de persoonsgegevens van de Klant, in overeenstemming met de bepalingen van het Belfius Privacycharter.

 • Rechtskeuze en bevoegdheid

  De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht.
  Alleen de Rechtbanken en Hoven van Brussel zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten.

 • Transparantiereglementering

  Conform de Transparantierichtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, heeft Belfius Bank NV Luxemburg gekozen als lidstaat van herkomst.

  De Transparantierichtlijn werd omgezet in Luxemburgs recht bij "Loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé", "Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008" en "Circulaire CSSF 08/337 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier". Alle gereglementeerde informatie van Belfius Bank NV in het kader van de transparantievereisten is beschikbaar op www.bourse.lu.

 • Verzekeringen

  Belfius Bank, FSMA-nummer 019649 A, is als verbonden verzekeringsagent van Belfius Insurance NV contractueel verbonden om enkel verzekeringen van Belfius Insurance NV te commercialiseren (met uitzondering van de verzekeringstak 14).
  Verzekeringsonderneming Belfius Insurance NV, - Tel. 02 286 76 11 – BIC : GKCCBEBB – IBAN : BE72 0910 1224 0116 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - gevestigd te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, is door de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, toegelaten onder het nummer 0037 en biedt aan haar particuliere klanten, aan bedrijven en zelfstandigen een volledig gamma producten Leven en Niet-Leven aan. Belfius Insurance NV biedt haar producten ook aan aan de social profit sector en de publieke sector.

 • Wijzigingen

  Belfius Bank kan deze algemene voorwaarden en informatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

 • Duurzaamheidsinformatie

  Via dit document vindt u meer informatie over de wijze waarop mandaten vermogensbeheer duurzaamheidskenmerken kunnen promoten of een duurzame beleggingsdoelstelling kunnen nastreven.