28 augustus 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Fédéric Heirebaudt

Fédéric Heirebaudt
Investment Strategy


De voorbije maanden traden de groeilanden vaak naar voren als een sterke factor voor geografische diversifiëring. Hun groei is hoger dan die van de Verenigde Staten of Europa, en sommige van deze landen hebben weinig of zelfs helemaal geen last van inflatie.


Heel wat beleggers onderzoeken nauwgezet het potentieel van China om daar dan conclusies uit te trekken voor al deze economische blokken. Nochtans zijn groeilanden heel divers, en meer dan enkel China.


Bij wijze van voorbeeld gaan we hier dieper in op het voorbeeld van India, waarvan de bevolking nu al de grootste ter wereld is, waarvan de economie almaar sterker groeit, en waarvan het gewicht in de groeilandfondsen steeds groter wordt.


Zwaargewicht op de beurs


De MSCI Emerging Markets index, vaak afgekort tot MSCI EM, is een index die in 1988 in het leven werd geroepen door de firma MSCI. Hij omvat de beurzen van de ontwikkelingslanden. India vertegenwoordigt ongeveer 14% van de MSCI Emerging Markets index. Volgens een recente studie van Bloomberg heeft de Indiase markt het wereldrecord in handen van het aantal aandelen waarvan de waarde het voorbije decennium is toegenomen met een factor 10 (de "10x baggers"- worden omschreven als waarden waarvan de koers tijdens de voorbije tien jaar vermenigvuldigd werd met een factor tien). In onderstaande grafiek ziet u de uitstekende prestatie van de MSCI India tijdens de voorbije 30 jaar in Amerikaanse dollar.


MMI Grafiek 1

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.


Industrieel zwaargewicht


Het land heeft nog meer pijlen op zijn boog. Het bezit aanzienlijke voorraden grondstoffen, olie en edelstenen. Het is ook een grote producent van landbouwproducten. Maar India is er vooral in geslaagd een echte ‘Indian connection’ tot stand te brengen in de sector van de informatietechnologie en de gezondheidszorg, wat het maakt tot een apart geval bij de ontwikkelingslanden.


Demografische supermacht (Bron: Candriam)


Dit jaar werd India het land met de grootste bevolking ter wereld, nl. 1,4 miljard inwoners. In 2100 zullen er tweemaal meer Indiërs zijn dan Chinezen (1,6 miljard tegen 800 miljoen). India leidt nu jaarlijks al een half miljoen ingenieurs op, waarvan velen in de informatietechnologie. Het aantal aanvragen voor technologiepatenten is op twee decennia tijd vertienvoudigd, namelijk van 2.200 in 2000 tot 23.000 in 2020, en het aantal artikelen in wetenschappelijke en technische tijdschriften is over diezelfde periode toegenomen van 21.000 tot 135.000.


Mooie klim


De Indische beursmarkt blijft groeien en overtreft nu al de beurskapitalisatieniveaus van eind 2022. De waarde van de beursmarkt is in het tweede kwartaal van 2023 gestegen met 440 miljard dollar.

Internationale beleggers geraken er steeds meer van overtuigd dat het land op het punt staat China voorbij te steken als wereldwijde economische groeimotor, aangezien het veel minder sterk is blootgesteld aan geopolitieke risico’s dan zijn Chinese buur.

Het groeipotentieel wordt eveneens erkend door ervaren portefeuillebeheerders. Het land is in de eerste plaats een belangrijk financieel centrum: Goldman Sachs is van mening dat Mumbai tegen 2024 de vijfde grootste beurs ter wereld zou kunnen worden met voor 5.000 miljard dollar aan beurskapitalisatie.


Bestendige indicatoren


Dit zijn enkele belangrijke economische cijfers die bewijzen dat de goede historische prestatie van de Indiase markt geen toeval is:

  • De samengestelde PMI (index van de aankoopdirecteuren) van India noteert op het hoogste peil sinds meer dan 15 jaar.
  • Het bbp (bruto binnenlands product) van India stak onlangs dat van het Verenigd Koninkrijk voorbij, en daarmee werd het land de vijfde grootste economie ter wereld.
  • Volgens het IMF (Internationaal Monetair Fonds) is India op weg om binnen dit en vijf jaar de derde grootste wereldeconomie te worden, vóór Duitsland en Japan.

Efficiënt beleid


De voorbije jaren werden diverse cruciale hervormingen doorgevoerd die waren toegespitst op de aanbodzijde, hetgeen India resoluut op de weg zou kunnen zetten van een duurzame economische groei.

De vennootschapsbelasting werd verlaagd van 25% naar 15% en er werden diverse productiestimulerende programma’s ingevoerd. De regering blijft dus investeren, wat de binnenlandse vraag ten goede komt. Volgens adviesbureau Bain zullen tussen 450 en 550 miljoen personen tegen 2030 deel gaan uitmaken van de middenklasse.

Het land plukte eveneens de vruchten van een gunstige buitenlandse omgeving en van de diversifiëring van de wereldwijde toeleveringsketens, wat heeft geleid tot een toename van de rechtstreekse buitenlandse investeringen.


Economische groei


In 2023 wordt India wellicht de enige grote economie die kan uitpakken met een forse toename van het reëel bbp tot ongeveer 7%, wat neerkomt op ongeveer 22% van de wereldwijde groei.

Het land lijkt eveneens heel goed geplaatst om gedurende verscheidene jaren een duurzame groei te laten optekenen van zijn bbp met 6-7%. Dat is echt uitstekend en ligt een flink stuk boven het gemiddelde van de geïndustrialiseerde landen.


Duidelijke overwaardering


Wie wil beleggen in deze veelbelovende markt, krijgt evenwel te maken met een groot probleem: de waarderingen van de aandelen hebben hun piekniveau bereikt. De Indiase markt is duur, dat klopt, maar dat is altijd al zo geweest! Historisch gezien geeft die een premie te zien ten belope van 40-45% in vergelijking met de koers-winstverhoudingen van de groeilanden. Volgens Refinitiv datastream bedraagt de koers-winstverhouding van de Indiase index 23,01 tegen een gemiddelde van de groeilanden van om en bij de 13,167. Het verschil (de spread) ligt dus historisch gesproken heel hoog.


MMI Grafiek 2


Deze premie kan ten dele worden gerechtvaardigd door het groeipotentieel van het land, de betere winstgevendheid van de ondernemingen, een degelijke binnenlandse beleggersmarkt en de goede banden met de Angelsaksische wereld.

In sectoraal opzicht biedt de MSCI India index een mooie diversifiëring, maar hij wordt wel gedomineerd door financials en door tech- en energiewaarden. Het land is dus goed geplaatst om voordeel te halen uit interessante thema’s zoals de energietransitie.Verantwoordelijkheid en opportuniteit


India heeft zich er op de COP26-top toe verbonden zijn koolstofuitstoot te verminderen en zijn aandeel in hernieuwbare energie te vergroten. Voor een land dat zijn energiebehoeften snel ziet toenemen, wordt het echter noodzakelijk om een groter aandeel (bijna 2/3 tegen het einde van dit decennium!) van het nieuw energieaanbod te halen uit ‘schone’ bronnen, vooral dan zonne-energie, biobrandstoffen en waterstof. Dat zou de deur open zetten voor investeringsopportuniteiten in hernieuwbare energie ten belope van ongeveer 700 miljard US. (bron: Candriam)

Maar dat geldt ook voor digitale dienstverlening: de Indiase exportdiensten zouden in digitale toepassingen een nieuwe groeimotor kunnen vinden, met een mogelijke verdriedubbeling in waarde over de komende tien jaar, op termijn voor meer dan 500 miljard US dollar. (bron: Candriam) De grote winnaars van deze uitgesproken trend worden de grote Indiase IT-bedrijven, maar ook de actoren die gespecialiseerd zijn in digitale nichetoepassingen.

Wat ten slotte de rendementen (in dollar) aangaat, blijkt uit onderstaande tabel dat de MSCI India index het de voorbije tien jaar duidelijk beter heeft gedaan dan het gemiddelde van de groeilanden (nettorendementen op 3, 5, 10 jaar en sinds eind december 2000).


MMI Grafiek 3

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Bron: Gavekal


Onze conclusie is dat, hoewel het soms moeilijk is om marktbewegingen op korte en middellange termijn te voorspellen, één ding duidelijk is, nl. dat India ons een goede beleggingskans lijkt te bieden op lange termijn en een onontbeerlijke diversifiëring in de wereld van de groeilanden.

Dit land vinden we overigens terug bij de specifieke oplossingen voor de groeilanden. Raadpleeg uw adviseur voor meer details.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank weer en bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst, zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen. Brutorendementen kunnen worden beïnvloed door provisielonen, kosten en andere lasten. Rendementen die uitgedrukt zijn in een andere munt dan die van de woonstaat van de belegger, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, die de meerwaarden positief of negatief kunnen beïnvloeden.