06 septembre 2022

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Tussen Jackson Hole en Frankfurt hollen de centrale bankiers de inflatie achterna zonder dichterbij te komen...

De centrale banken rollen sinds enkele maanden met de spierballen in zowel hun communicatie als in de beslissingen die ze nemen. Hoewel het de bedoeling is om de inflatie af te remmen, heeft het afremmen vooral effect op de groei en het vertrouwen in de markten.


9.1%


9.1% is het inflatiepeil dat in augustus 2022 in de eurozone werd bereikt. Nooit werd het woord "record" zo vaak gebruikt als dit jaar om de inflatie in ons continent te omschrijven.

Uiteraard is energie de belangrijkste factor in de stijging van de levensduurte, maar de inflatie betreft momenteel alle geledingen van onze economie. Zelfs als we de prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak buiten beschouwing laten en ons beperken tot wat economen als de "onderliggende inflatie" bestempelen, komen we nog uit op 4,3%, wat ruim tweemaal meer is dan de fameuze 2% inflatie die de Europese Centrale Bank als doel heeft.

Dit toont duidelijk aan dat, althans in Europa, het monetair beleid op zich alleen niet volstaat om de economie te stabiliseren.


Geen andere keuze


Die renteverhogingen op zich alleen volstaan misschien niet maar zijn wel noodzakelijk. Om het met een beeld te formuleren: zelfs als de auto zich gevaarlijk dicht bij de muur bevindt en een aanrijding onvermijdelijk is, blijft het toch nuttig om af te remmen.

Ook al hebben de centrale banken geen greep op de factor "energie", toch gaan ze alles in het werk blijven stellen om de daaruit voortvloeiende inflatie te bestrijden via krachtige en herhaalde renteverhogingen.

De prachtige en vreedzame landschappen in de valleien van Jackson Hole staan overigens in schril contrast met de krachtige taal die eind augustus werd gesproken op de bijeenkomst van de grote centrale bankiers van de wereld. De bijeenkomst heeft ons werkelijke een koude douche bezorgd. De evolutie van de markten tijdens de toespraak van Jerome Powell (voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve) spreekt boekdelen. Tien minuten spreken resulteerde in een krimp van zowat 4%, wat neerkomt op -0.4% per minuut.


Impact op de portefeuille


De impact op de beperkingen en mogelijkheden in de portefeuille is groot.

De aandelen, waarvan de waardering sterk afhangt van de rentevoeten, zullen blijven fluctueren. Dat zal vooral het geval zijn voor de zogenaamde groeiaandelen. Wat niet noodzakelijk nadelig is voor de belegger; een hogere rentevoet betekent dat men vandaag minder betaalt voor dezelfde stromen in de toekomst. Anders gezegd blijken de meest belovende ondernemingen op lange termijn dat te blijven, terwijl ze momenteel minder duur zijn.


Beleggers die zich minder graag rechtstreeks aan beursrisico’s blootstellen, zullen baat blijven hebben bij (duurzaam) hogere rentetarieven. Gestructureerde instrumenten, die een gedeeltelijke bescherming van het kapitaal bieden, betalen altijd minder voor die bescherming.

Vastrentende formules worden aantrekkelijker, of het nu gaat om fondsen van kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties of andere types van ondersteuning, zoals de tak 21-verzekering.

Sommige sectoren volgen hun eigen weg en dragen er zodoende toe bij dat de portefeuille wordt "losgekoppeld" van economische cycli en energieschokken. We hebben het dan over gezondheid, basisconsumptie en zelfs technologie.

Ten slotte - het is bijna een cliché geworden - ligt de weg nu breed open voor bedrijven die oplossingen op het vlak van energiebezuiniging of alternatieve energie, kortom groene economie, bieden.

Anderzijds is het zonneklaar dat de meest energieverslindende sectoren - vooral de zware industrie – het gelag zullen betalen. Sommige structuren bereiden zich trouwens al voor op wat men misschien ooit als de "energielockdown" zal bestempelen. De gevolgen zijn nu nog moeilijk te becijferen maar zullen zonder enige twijfel van materiële aard zijn.

Dezelfde redenering geldt voor de geografische spreiding. Europa is het continent dat het sterkst aan de huidige energieschokken is blootgesteld en blijft onderwogen in onze portefeuilles.


Nieuwe bijsturingen in het verschiet?


Wordt de situatie de komende dagen nog meer gespannen? Het is niet uitgesloten en zelfs heel waarschijnlijk, ondanks de smeekbeden van de financiële markten.

Er heerst heel wat nervositeit op de beurzen, omdat wij ons bevinden tussen het veelbesproken symposium van de centrale bankiers in Jackson Hole en de vergadering van de Europese Centrale Bank die over enkele dagen plaatsheeft.

De ECB komt inderdaad op donderdag 8 september bijeen om over een nieuwe renteverhoging te beslissen. Momenteel lijkt niets erop te wijzen dat ze zich accomoderend zal opstellen. Algemeen wordt een stijging van 0,75% verwacht, wat nooit eerder gezien is sinds de invoering van de euro.

Volg aandachtig het commentaar dat onze collega’s van Belfius Strategic Research aansluitend op deze beslissing zullen opstellen en publiceren.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.