Investeringskrediet: investeren in uw toekomst

Investments

Een organisatie moet steeds investeren om te groeien of te vernieuwen. Daarvoor zijn geldmiddelen nodig. Wanneer deze geldmiddelen niet binnen uw organisatie voorhanden zijn, kunt u beroep doen op een investeringskrediet.

Een investeringskrediet is een krediet voor uw grotere investeringen: vaste activa op langere termijn, onroerende goederen, een nieuw informaticaplatform, ... Het bedrag wordt bepaald in functie van het doel en de afbetalingscapaciteiten van uw organisatie.

Waarvoor gebruiken?

Er wordt duidelijk bepaald waarvoor een investeringskrediet gebruikt wordt:

  • de aankoop of vernieuwing van terreinen;
  • de aankoop, bouw of verbouwing van gebouwen;
  • de vernieuwing van de administratieve infrastructuur.

De looptijd van het krediet hangt af van de bestemming, en komt vaak overeen met de economische levensduur van het goed (klein materiaal 5 jaar, zwaar materiaal 7 jaar, terreinen en gebouwen 15 tot 20 jaar).

Voorwaarden

Naargelang het object van de investering kan het krediet ineens of in schijven (vb. voor de constructie van een gebouw) worden opgenomen. In dat laatste geval zal de bank u bij elke opname documenten vragen om de echtheid te bewijzen.

De terugbetaling gebeurt vanaf het moment dat het hele bedrag opgenomen is, op basis van constante of degressieve aflossingen. Verschillende aflossingsfrequenties zijn mogelijk. Afhankelijk van uw situatie kan de bank een waarborg vragen. Bij Social Profit kan VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) of AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) soms naast een subsidie ook een waarborg geven. Het loont zeker om hiervan de mogelijkheden te onderzoeken.

Wat kost het u?

Voor een investeringskrediet betaalt u debetintrest, dossierkosten en eventueel een reserveringscommissie.

Een verklarende fiche is ter beschikking in het kader van de Wet van 21 december 2013 betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.

Contacteer ons

  • 02 222 88 33
  • Contacteer uw relatiebeheerder