dinsdag 5 december 2023

Voorafbetaling RSZ

Bij iedere loonuitbetaling moet de werkgever de persoonlijke bijdragen inhouden die verschuldigd zijn door zijn werknemer(s). De werkgever voegt daar zijn bijdrage aan toe.


De werkgever moet het totaal van de voorheffingen (werknemer(s) + werkgever), onder zijn verantwoordelijkheid, aan de RSZ overmaken.

De werkgever betaalt de bijdragen om de drie maanden. Ze moeten ten laatste op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal aan de RSZ overgemaakt zijn.


De werkgever moet voorschotten betalen op de bijdragen die voor dat kwartaal verschuldigd zijn, indien hij voor het voorlaatste kwartaal (K -2) méér dan 4.000,00 EUR bijdragen aan de RSZ verschuldigd was.


Meer info over de regels en modaliteiten van betaling aan de RSZ