Naar een groene bedrijfsmobiliteitNaar een groene bedrijfsmobiliteit

 
 

Belfius draagt graag zijn steentje bij aan de klimaatdoelstellingen en zet mee zijn schouders onder een emissievrije mobiliteit, zowel voor de eigen emissie, als voor de uitstoot van wagens van klanten en personeelsleden. Maar wat moet u weten als ook u de komende jaren de omslag wil maken? We geven hier alvast enkele antwoorden.

Bestemming: een emissievrije mobiliteit

Bestemming: een emissievrije mobiliteit


Volgens het huidige regeerakkoord zullen vanaf 2026 enkel nog emissievrije bedrijfswagens belastingvoordelen kunnen genieten. En met de wet van 25 november 2021 over de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit probeert de regering de omschakeling naar een koolstofemmissievrij bedrijfswagenpark te versnellen. De wet bevat bv. complexe overgangsbepalingen voor niet-emissievrije bedrijfswagens, een aftrekbeperking voor fossiele brandstofkosten voor plug-inhybrides en een tijdelijke verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens.

Een flinke uitdaging voor u als zelfstandige, bedrijfsleider of fleetmanager: laat u meteen uw volledige wagenpark elektrificeren of kiest u tussentijds nog voor plug-inhybrides?

De huidige fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten

De huidige fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten


Volgend aftrekregime is momenteel van toepassing:

  • Vervuilende voertuigen met een uitstoot > 200 g CO2/km: 40%
  • Een gramformule voor andere voertuigen:
    • Wagens met enkel een dieselmotor: 120% – (0,5% x CO2-uitstoot (g/km))
    • Andere wagens: 120% – (0,5% x CO2-uitstoot (g/km) x 0,95)
    • Wagens op aardgas (CNG) met minder dan 12 fiscale PK: 120% – (0,5% x CO2-uitstoot (g/km) x 0,9)

De aftrek volgens de gramformule kan niet lager zijn dan 50%, en niet hoger dan 100%.

In de personenbelasting bedraagt het aftrekpercentage minimum 75% voor de gedane of gedragen beroepskosten betreffende het gebruik van vóór 1 januari 2018 aangeschafte voertuigen.

Bij voldoende belastbare winst leveren aftrekbare beroepskosten een belastingbesparing op aan het nominale marginaal tarief personenbelasting of het nominaal tarief vennootschapsbelasting. Het niet-aftrekbaar gedeelte van de autokosten levert geen belastingbesparing op.

Elektrische wagens

Kosten voor elektrische auto’s kan u als werkgever voor 100% aftrekken.

‘Valse’ plug-inhybrides

Heeft de batterij van uw oplaadbare hybride een capaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht of stoot deze meer dan 50 gram CO2 uit per kilometer? Dan is er sprake van een zogenaamd ‘vals oplaadbaar hybridevoertuig’ en wordt de uitstoot berekend op basis van de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig op fossiele brandstof (zelfde merk, model en koetswerk, bepaalde vermogensverhouding…). Is er geen niet-hybride tegenhanger, dan moet men de uitstoot van deze ‘valse’ plug-inhybride vermenigvuldigen met 2,5. Deze regels zijn enkel van toepassing voor oplaadbare hybridevoertuigen die vanaf 1 januari 2018 zijn aangekocht, gehuurd of geleased.

Lage-emissiezones in België


Een lage-emissiezone (LEZ) is een specifiek gebied waarin (meestal oudere) vervuilende voertuigen niet meer mogen rijden, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Rijdt u met een niet-toegelaten voertuig of zonder goedkeuring een LEZ binnen, dan riskeert u een boete.


Momenteel zijn er lage-emissiezones in Brussel, Antwerpen en Gent.

Lage-emissiezones in België


Een lage-emissiezone (LEZ) is een specifiek gebied waarin (meestal oudere) vervuilende voertuigen niet meer mogen rijden, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Rijdt u met een niet-toegelaten voertuig of zonder goedkeuring een LEZ binnen, dan riskeert u een boete.


Momenteel zijn er lage-emissiezones in Brussel, Antwerpen en Gent.

2026 is het omslagmoment

2026 is het omslagmoment


Voor bedrijfswagens besteld vanaf 1 januari 2026 is er geen echt verbod op verbrandingsmotoren, oplaadbare hybridevoertuigen of CNG-modellen. Ze zullen evenwel geen fiscale voordelen meer genieten.

(Oplaadbare hybride) wagens met verbrandingsmotor die vóór 2026 zijn besteld

Het bestaande fiscale aftrekregime blijft vooralsnog geldig voor alle wagens op fossiele brandstoffen die vóór 1 juli 2023 gekocht, gehuurd of geleased zijn. Gebeurde dat tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, dan dooft hun aftrekregime vanaf inkomstenjaar 2025 (in principe aanslagjaar 2026) gefaseerd uit.Aftrekpercentage voor voertuigen aangekocht, gehuurd of geleased tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025
Aanslagjaar 2025 2026 2027 2028 2029
Bovengrens fiscale aftrek 100% 75% 50% 25% 0%
Minimum indien CO2 < 200 g/km 50% / / / /


Voor oplaadbare hybride bedrijfswagens die vanaf 1 januari 2023 worden aangeschaft, wordt de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten tot 50 procent beperkt. Zo moedigt men chauffeurs aan om elektrisch te rijden met hun hybride voertuig.

Tenslotte voorziet de wet in een sterke toename van de patronale solidariteitsbijdrage op niet-emissievrije bedrijfswagens die vanaf 1 juli 2023 worden besteld: vanaf 2023 zal een verhogingsfactor worden toegepast, die in de toekomst bovendien van 2,25 in 2023 stapsgewijs stijgt naar 5,5 in 2027.

Elektrische wagens

De fiscale aftrekbaarheid van elektrische wagens zal de komende jaren hoger liggen dan de gemiddelde aftrek van wagens met een verbrandingsmotor. Doel is om tegen 2026 alle, of toch zoveel mogelijk, nieuwe bedrijfswagens emissievrij te krijgen. Voor elektrische wagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2027 zal de fiscale aftrek stapsgewijs dalen naar 67,5% in 2031, afhankelijk van het jaar waarin het voertuig is aangeschaft.Aftrekpercentage voor elektrische voertuigen aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 januari 2027
Tijdstip aanschaf <2027 2027 2028 2029 2030 Vanaf 2031
Percentage fiscale aftrek 100% 95% 90% 82,5% 75% 67,5%


Bovenstaande informatie kan niet beschouwd worden als een juridisch of fiscaal advies, en geldt enkel als informatie.Voor meer details over alle aspecten van de huidige en toekomstige fiscaliteit, die erg complex is en bovendien regelmatig wijzigt, raden we u aan om uw boekhouder of fiscalist te raadplegen.

Kost een elektrische bedrijfswagen u meer?


Leasingkosten van een elektrische auto liggen hoger dan die van een diesel- of een benzinewagen. Maar het totale kostenplaatje ligt wellicht lager dan u denkt.

De hogere aankoopprijs geeft een vertekend beeld. Het is namelijk van belang om het volledige plaatje te bekijken en verzekeringen, brandstofkosten, de CO2-solidariteitsbijdrage (die sterk zal toenemen voor niet-emissievrije bedrijfswagens), niet-aftrekbare btw en gemiste besparing op de vennootschapsbelasting op niet-aftrekbare autokosten... mee in rekening te nemen.

Op basis van die zogenaamde total cost of ownership (TCO) is de reële maandelijkse leasingkost niet noodzakelijk veel hoger dan die van wagens op fossiele brandstoffen.

Kost een elektrische bedrijfswagen u meer?


Leasingkosten van een elektrische auto liggen hoger dan die van een diesel- of een benzinewagen. Maar het totale kostenplaatje ligt wellicht lager dan u denkt.

De hogere aankoopprijs geeft een vertekend beeld. Het is namelijk van belang om het volledige plaatje te bekijken en verzekeringen, brandstofkosten, de CO2-solidariteitsbijdrage (die sterk zal toenemen voor niet-emissievrije bedrijfswagens), niet-aftrekbare btw en gemiste besparing op de vennootschapsbelasting op niet-aftrekbare autokosten... mee in rekening te nemen.

Op basis van die zogenaamde total cost of ownership (TCO) is de reële maandelijkse leasingkost niet noodzakelijk veel hoger dan die van wagens op fossiele brandstoffen.

 
 
 
 

Laadpalen bij uw bedrijf?


Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 in een nieuw laadstation investeren, kunnen onder voorwaarden rekenen op een verhoogde kostenaftrek (verhoogde afschrijvingen) van 200 procent. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 bedraagt de aftrek nog 150 procent.

Als voorwaarde stelt men o.a. wel dat het laadstation een voldoende lange periode publiek toegankelijk is voor derden. Bovendien moet het laadstation worden gekoppeld aan een digitaal beheerssysteem waarmee gebruikers de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen.

Hoever staan we intussen?

Hoever staan we intussen?


Volgens Febiac bestaat zowat de helft van alle nieuw verkochte Belgische auto’s uit bedrijfswagens, die jaarlijks gemiddeld dubbel zoveel kilometers als een privéwagen rijden. Voor de overheid zijn bedrijfswagens en hun fiscale behandeling een belangrijke hefboom om de Belgische emissie te doen dalen.

De wijzigende fiscaliteit en het besef van milieu-urgentie, zet bedrijfsleiders ertoe aan om stappen te zetten naar een lagere CO2-uitstoot. De voorbije 2 jaar zien we een duidelijke shift van diesel- en benzinemotoren naar hybride en volledig elektrische voertuigen. Ondertussen zou zowat de helft van de ondernemingen al over één of meerdere (hybride) elektrische wagens beschikken.

Ook Belfius Auto Lease ziet de vraag naar operationele leasing en renting voor nieuwe hybride, oplaadbare en volledig elektrische voertuigen opmerkelijk toenemen:Operationele leasing en renting Belfius Auto Lease Aandeel hybride, oplaadbare en volledig elektrische bedrijfsvoertuigen in de bestellingen
2019 9%
2020 18%
2021 (cijfers t.e.m. oktober) 52%
Operationele leasing en renting Belfius Auto Lease Aandeel hybride, oplaadbare en volledig elektrische bedrijfsvoertuigen in de bestellingen
2019 9%
2020 18%
2021 (cijfers t.e.m. oktober) 52%