Investeringskrediet

Een investeringskrediet laat u toe op middellange of lange termijn grote investeringen in vaste activa te financieren.

Het investeringskrediet is ideaal voor u

 • als u uw eigen vermogen en uw liquiditeiten niet wilt aanspreken om te investeren in uw activiteit
 • als u de aankoop van groot materieel, een voertuig of een onroerend goed moet financieren

U maakt beter een andere keuze

 • als u investeringen wilt financieren voor een bedrag lager dan of gelijk aan 75 000 euro
 • als u tijdelijke of terugkerende liquiditeitsbehoeften moet financieren
Minimum Maximum
Bedrag investeringskrediet 75 000,01 EUR 22 500 000 EUR
Interesten

Berekend aan de contractuele rentevoet

Keuze mogelijk tussen vaste of herzienbare rentevoet (formules 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5 of 10/5/5)

Een reserveringscommissie van 0,8%/jaar wordt berekend op het niet-opgenomen kapitaal.

Kosten

12 euro beheerskosten per kwartaal

Dossierkosten bij toekenning van het krediet

Opname kapitaal Meteen of over een bepaalde periode (maximaal 2 jaar) in functie van de gefinancierde investering
Terugbetaling

Constant of degressief

Periodiciteit terugbetaling om de één, drie, zes of twaalf maanden

Een kapitaalfranchise is mogelijk voor bepaalde investeringen. U wordt vrijgesteld van de terugbetaling van kapitaal gedurende 1 à maximaal 12 maanden.

Vervroegde terugbetaling Enkel indien de kredietnemer voldoet aan de definitie van onderneming uit de Wet Financiering KMO’s, (*) is een vervroegde terugbetaling altijd toegelaten. In dat geval zal er een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn, waarvan het bedrag wordt bepaald door het initieel toegekend kredietbedrag. (**)
Maximumduur Hangt af van de bestemming en de economische levensduur van het goed.
Maximale duur:
Wagens: 60 maanden
Nutsvoertuigen: 120 maanden
Klein materieel: 60 maanden
Zwaar materieel: 84 maanden
Onroerende goederen: 240 maanden
Fiscaliteit De interesten en kosten zijn aftrekbaar.

Voor meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen verwijzen wij naar www.financieringvanondernemingen.be.

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be.

We hebben met de EIB een akkoord gesloten waarmee we projecten kunnen financieren die toegang geven tot een goedkopere financieringsbron, onder andere via een investeringskrediet/financiële leasing.

Meer info over de modaliteiten


Goed om weten

Om uw voertuigen te financieren met budgettaire zekerheid

U kunt tot 110 % van de aankoopprijs van het voertuig financieren, zodat ook de belasting voor inverkeerstelling, de eerste verzekeringspremie enz. erin inbegrepen zijn.

U kunt het volgende financieren:

 • een nieuwe wagen
 • een tweedehands wagen (gekocht via een officiële verkoper)
 • een directiewagen (dat wil zeggen met garantie van de leverancier en een inschrijvingsdatum die niet meer dan 12 maanden vóór het begin van het krediet ligt)
 • een wagenpark
 • een nutsvoertuig of een voertuig voor professioneel gebruik, rollend materieel (bijvoorbeeld een kraan)
 • de vernieuwing van rollend materieel

Om een ruime waaier activa te financieren

U kunt het volgende financieren:

 • voertuigen
 • rollend materieel
 • onroerende goederen (aankoop, bouw, verbouwing, renovatie)
 • professionele uitrusting (informatica, roerende goederen, machines, niet-rollend materieel)
 • een overname van een zaak
 • een overname van kredieten
 • de wedersamenstelling van bedrijfskapitaal

Formules met variabele rentevoeten

 • 1/1/1: jaarlijkse herziening van de rentevoet
 • 3/3/3: herziening van de rentevoet om de 3 jaar
 • 5/5/5: herziening van de rentevoet om de 5 jaar
 • 10/5/5: eerste herziening van de rentevoet na 10 jaar, vervolgens om de 5 jaar

De herziening kan zowel naar beneden als naar boven toe gebeuren. Er is noch een bodem, noch een plafond voorzien.

Constante of degressieve terugbetaling

Plan constante terugbetaling

 • De periodieke terugbetaling blijft gelijk tijdens de volledige looptijd van het krediet.
 • Elke terugbetaling bestaat uit een deel interesten en een kapitaalaflossing. De verhouding kapitaal/interest varieert telkens: het gedeelte kapitaal stijgt progressief, terwijl het gedeelte interest afneemt.
 • Voor kredieten met variabele rentevoet wordt het bedrag van de periodieke terugbetaling aangepast in functie van de nieuwe rentevoet bij de herziening.

Plan degressieve terugbetaling

 • De periodieke terugbetaling daalt tot het einde van het krediet.
 • Elke periodieke terugbetaling bestaat uit een deel interesten en een kapitaalsaflossing. Het gedeelte kapitaalsaflossing blijft constant tijdens de volledige duur van de lening. Het gedeelte interest neemt af in de tijd gezien het berekend wordt op basis van het resterende schuldsaldo kapitaal.
 • Voor de kredieten met variabele rentevoet wordt er, bij de herziening van de rentevoet, niet geraakt aan het vaste gedeelte kapitaalsaflossing.

Kapitaalfranchise mogelijk voor bepaalde investeringen

Kapitaalfranchise is mogelijk in het geval van:

 • Vrachtwagen, bestelwagen, autobus, andere nutsvoertuigen
 • Aankoop terrein, onroerend goed
 • Bouw onroerend goed
 • Verbouwing en renovatie onroerend goed
 • Professionele uitrusting: burotica, inrichting en opleiding
 • Overname van een zaak met of zonder onroerende waarden
 • Overname van kredieten

Speciale voorwaarden voor starters

Bij de kredietaanvraag zijn er geen dossierkosten. Tijdens de eerste drie jaar van uw activiteit zijn er geen beheerskosten.

Ontdek het thema ‘Starters'

Samenwerking met het Europese Investeringsfonds

Dankzij onze samenwerking met het Europees Investeringsfonds en de waarborg ervan kan uw aanvraag vergemakkelijken door een betere verdeling van de ingebrachte waarborgen of door een vermindering van de kredietlast.


 

Meer info

Maak kennis met het platform ‘Financiering van ondernemingen'

Hoe bereidt u uw kredietaanvraag goed voor?

Het platform ‘Financiering van ondernemingen' geeft u meer uitleg.

Ontdek er meer over

Behoed uw familie voor professionele schulden

Bespaar hen de financiële zorgen bij overlijden.

Ontdek Belfius Business Credit Protect

Besteed de nodige aandacht aan de terugbetaling van uw schulden

Zorg voor continuïteit in uw inkomsten, zodat u voldoende kunt aflossen. Onze oplossingen kunnen u helpen om de betalingen van uw klanten te optimaliseren.

Ontdek hoe uw klanten u vlot kunnen betalen

Contacteer ons

Privéfinanciering nodig?

Ontdek onze oplossingen   (***)

Let op, geld lenen kost ook geld.

Alternatieven

Belfius Business Credit

Voor bedragen lager dan of gelijk aan 75.000 euro

Meer info

Financiële leasing

Verhuur-/Financieringsformule zonder services maar met aankoopoptie

Meer info

Operationele leasing

Verhuur-/Financieringsformule met services en zonder aankoopoptie

Meer info
(*)

Artikel 2, 4° Wet 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, B.S. 31 december 2013;


(**)

Voor initiële kredietbedragen van maximaal 1 miljoen EUR bedraagt de verbrekingsvergoeding maximaal 6 maanden interest op het vervroegd terugbetaald kapitaal. Indien het initieel kredietbedrag meer dan 1 miljoen EUR bedraagt, wordt de verbrekingsvergoeding contractueel vastgelegd in overeenstemming met de berekeningsmodaliteiten zoals vastgelegd in de Gedragscode."


(***)

Krediet onderworpen aan de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet