De verschillende vennootschapsvormen

De juridische bedrijfsvormen

 

Maatschap

Vennootschap onder firma

Commanditaire vennootschap

NV

BV

CV

Definitie Vennootschap van 2 of meer personen die overeenkomen hun inbreng samen te leggen om een gemeenschappelijk doel te bereiken Gewone vennootschap waarvan de vennoten overeenkomen haar rechtspersoonlijkheid te geven, om een burgerlijke activiteit of handelsactiviteit onder gemeenschappelijke naam uit te oefenen Gewone vennootschap waarvan de vennoten overeenkomen haar rechtspersoonlijkheid te geven, en die twee soorten van vennoten heeft: stille (geldschieters) en beherende Naamloze vennootschap (kapitaalvennootschap) Besloten Vennootschap (vennootschapsvorm bij verstek) Coöperatieve vennootschap (vorm beperkt tot de 'echte' coöperatieven)
Rechtspersoonlijkheid Nee Ja Ja Ja Ja Ja
Minimum aantal aandeelhouders 2 2 2 1 1 3
Minimumkapitaal - - - €61.500 Maatschappelijk kapitaal afgeschaft, maar oprichters zijn verplicht voldoende eigen vermogen in te brengen om de geplande activiteit uit te oefenen Voldoende eigen vermogen
Nog te storten kapitaal - - - Moet volledig volgestort worden De inbreng die het eigen startvermogen vormt, moet worden volgestort (uitzondering: inbreng in nijverheid) Volledig volstorting van eigen vermogen (behalve inbreng in nijverheid)
Inbreng In geld, in natura of in nijverheid In geld, in natura of in nijverheid In geld, in natura of in nijverheid In geld of in natura In geld, in natura of in nijverheid In geld, in natura of in nijverheid
Aansprakelijkheid Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt voor beherende vennoten, beperkt tot de inbreng voor stille vennoten Beperkt tot de inbreng Beperkt tot de inbreng Beperkt tot de inbreng
Aandelen Aandelen gedefinieerd door de overeenkomst of, bij ontstentenis, evenredig met de inbreng Aandelen gedefinieerd door de overeenkomst of, bij ontstentenis, evenredig met de inbreng Aandelen gedefinieerd door de overeenkomst of, bij ontstentenis, evenredig met de inbreng Op naam of gedematerialiseerd Op naam of gedematerialiseerd als de statuten het toelaten Op naam of gedematerialiseerd als de statuten het toelaten
Mogelijkheid om aandelen over te dragen Nee, tenzij toegelaten door de overeenkomst Nee, tenzij toegelaten door de overeenkomst Nee, tenzij toegelaten door de overeenkomst Vrije overdracht Volgens de statuten, maar altijd met limieten Volgens de statuten
Directie 1 of meer zaakvoerders 1 of meer zaakvoerders 1 of meer zaakvoerders 3 mogelijke stelsels: monistisch (raad van bestuur), dualistisch (raad van toezicht en raad van bestuur ) of enige bestuurder 3 mogelijke stelsels: meerdere individueel handelende bestuurders, een enige bestuurder of een collegiaal stelsel (raad van bestuur) Raad van bestuur
Boekhouding Vereenvoudigde boekhouding (indien omzet < €500.000 zonder btw) Vereenvoudigde boekhouding (indien omzet < €500.000 zonder btw) Vereenvoudigde boekhouding (indien omzet < €500.000 zonder btw) Dubbele boekhouding - Verkort schema voor kleine vennootschappen Dubbele boekhouding - Verkort schema voor kleine vennootschappen Dubbele boekhouding - Verkort schema voor kleine vennootschappen
Fiscaliteit Vennootschaps-
belasting
Vennootschaps-
belasting
Vennootschaps-
belasting
Vennootschaps-
belasting
Vennootschaps-
belasting
Vennootschaps-
belasting