Zelfstandige in bijberoep:
voor wie en onder
welke voorwaarden?


Zelfstandige in bijberoep:
voor wie en onder welke voorwaarden?

U hebt er altijd al van gedroomd om massagetherapeut te worden, maar uw job als leraar passioneert u evenzeer. U denkt eraan om beide te combineren? Als zelfstandige in bijberoep wordt dit mogelijk en profiteert u van de vele voordelen van dat statuut. Op voorwaarde dat u een aantal regels respecteert en de vereiste formaliteiten vervult. Maar er zijn ook enkele beperkingen. Een woordje uitleg…

U hebt er altijd al van gedroomd om massagetherapeut te worden, maar uw job als leraar passioneert u evenzeer. U denkt eraan om beide te combineren? Als zelfstandige in bijberoep wordt dit mogelijk en profiteert u van de vele voordelen van dat statuut. Op voorwaarde dat u een aantal regels respecteert en de vereiste formaliteiten vervult. Maar er zijn ook enkele beperkingen. Een woordje uitleg…

Wanneer wordt uw zelfstandige activiteit beschouwd als een bijberoep?


Als u een arbeidsovereenkomst als werknemer hebt of een ambtenarenstatuut met minstens een deeltijdse overeenkomst. Dat komt overeen met minstens 235 uren per kwartaal (= 13 weken) in een 38-urige werkweek. Als u vastbenoemde leerkracht bent, moet u minstens 6/10 van een voltijdse job presteren.

De inkomsten hebben daarentegen geen enkel belang: u mag duizenden euro’s in bijberoep verdienen! Het moment van de prestatie (ochtend, middag of avond) heeft ook geen enkel gevolg, net zomin als de soort van activiteit.

Stopzetting van de bezoldigde activiteit

Als u als loontrekkende stopt in de loop van een kwartaal, zal uw zelfstandige activiteit voor dat kwartaal automatisch als hoofdberoep worden beschouwd. Maar er zijn uitzonderingen...

Als u uw bezoldigde activiteit onderbreekt, hebt u recht op een vervangingsinkomen van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering) en zal uw zelfstandige activiteit onder bepaalde voorwaarden toch nog beschouwd worden als nevenactiviteit of bijberoep.

In de praktijk zal uw activiteit als zelfstandige in principe en onder bepaalde voorwaarden als bijberoep worden beschouwd, zelfs als u niet als loontrekkende werkt. En dat als u...

  • tijdskrediet neemt. Bij een voltijdse onderbreking mag u maximaal 12 maanden in bijberoep werken zonder uw uitkering te verliezen, bij een deeltijdse loopbaanonderbreking 24 maanden. Als u uw prestaties met 1/5 of 1/10 vermindert, kan u de uitkering gedurende maximaal 60 maanden cumuleren met een activiteit in bijberoep.
  • in uw opzegperiode zit
  • een rustpensioen of invaliditeitsrente trekt
  • een uitkering trekt voor een arbeidsongeval, een ongeval op weg naar/van het werk of een beroepsziekte

Gehuwde personen, weduwnaars en studenten jonger dan 25 jaar die kinderbijslag trekken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen en gelijkgesteld worden met personen die hun activiteit in bijberoep uitoefenen (hoewel het hun hoofdberoep is).

Ze kunnen ook worden vrijgesteld van sociale bijdragen of in aanmerking komen voor verminderde bijdragen. Het gaat dus om een niet te verwaarlozen voordeel.

Actieve vennoten, volmachthebbers, bestuurders en zaakvoerders die hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, kunnen onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld worden met zelfstandigen in bijberoep (en vrijgesteld zijn van bijdragen). In dat geval moeten ze onder meer bewijzen dat ze die activiteit in bijberoep uitoefenen.

Wil u begeleiding bij de oprichting of de groei van uw onderneming?

Neem dan zeker contact op met uw Business Banking-specialist, die u graag zal voorthelpen.Maak een afspraak