De juridische en sociale aspecten

Vergelijk de juridische en fiscale aspecten van beide formules

  Verkoop/aankoop van een handelsfonds verkoop/aankoop van een vennootschap
Principe In het kader van de verkoop van een handelsfonds, koopt u alleen de activa. De overname van een handelsfonds blijft beperkt tot de verwerving van de bestanddelen die de overnemer toelaat de handelsactiviteit verder te zetten: materiële vaste activa (meubilair, rollend materieel, uitrusting) en immateriële vaste activa (klanten, recht van handelshuurovereenkomst, een of meer merken, octrooien), grondstoffen, koopwaar. De terugkoop van een vennootschap impliceert de overdracht van de aandelen/deelbewijzen en dus van de hele onderneming. De (bekende en onbekende) activa en de passiva blijven eigendom van de vennootschap. De overdracht veronderstelt gewoon een verandering van eigenaar en meestal ook van de bestuurders van de vennootschap. Deze laatste wordt niet gewijzigd door de overdracht en behoudt al haar rechten en verplichtingen.
Formaliteiten De eventuele overdrachtsmodaliteiten die eigen zijn aan bepaalde activa en contracten moeten worden vervuld. Het materieel mag worden verkocht zonder speciale formaliteiten. De contracten daarentegen moeten meestal verlengd worden. De overdracht van de eigendom van een vennootschap is voltooid zodra de aandelen of deelbewijzen overgedragen zijn en ingeschreven zijn in het vennoten- of aandeelhoudersregister. Sommige verrichtingen (zoals de verificatie van de statuten) moeten goedgekeurd worden en voor sommige geldt een bijzondere procedure (zoals de overdracht van de aandelen).
Fiscaliteit De overnemer kan de aankoopprijs van de activa afschrijven en zijn belastbaar inkomen verminderen. De verkoper zal zwaarder worden belast dan in het geval van de verkoop van deelbewijzen. De formule kan voordelig zijn voor de overdrager, want de gerealiseerde meerwaarden zijn gewoonlijk vrijgesteld van belasting. De overdrager moet niettemin bewijzen dat de gerealiseerde meerwaarde deel uitmaakt van het normale beheer van zijn privévermogen en niet speculatief is. De meerwaarden zijn ook vrijgesteld van sociale bijdragen, op voorwaarde dat ze geen speculatief karakter hebben. In dit laatste geval mag de overnemer de aanschaffingsprijs van de onderneming niet afschrijven.
Aansprakelijkheden De verplichtingen van de overgedragen onderneming worden niet overgenomen, m.a.w. de schulden en schuldvorderingen worden niet overgedragen aan de overnemer (tenzij anders overeengekomen is). De overnemer is in principe echter hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de overdrager m.b.t. belastingen en sociale lasten. Aangezien alle verplichtingen van de onderneming worden overgedragen, berust het risico bij de overnemer. De overnemer moet zich beschermen door een contract met zo veel mogelijk waarborgen te doen opstellen.