Vlaamse fiscale regularisatie gestart

Federale regularisatie

Sinds 1 augustus 2016 bestaat er een nieuw wettelijk kader voor de fiscale regularisatie van federale belastingen. Die wet (de zogenaamde ‘EBA-quater’) laat toe om niet-verjaarde inkomsten (o.m. roerende, onroerende en beroepsinkomsten) en verjaarde kapitalen te regulariseren.

Voor de niet-verjaarde inkomsten betaalt men het normale verschuldigde tarief, verhoogd met een ‘boete’ van 20%. Voor verjaarde kapitalen bedraagt het tarief sedert 1 januari 2017 37% (tot 40% in 2020).

Deze regeling geldt niet voor de erf- en registratiebelastingen, die onder Vlaamse bevoegdheid vallen. De nieuwe Vlaamse regularisatie lost dit probleem op.

Vlaamse regularisatie

Sinds 6 maart 2017 kunnen ook Vlaamse erf- en registratiebelastingen worden geregulariseerd. De regels zijn min of meer een doorslag van de EBA-quater. In tegenstelling tot de federale regeling is de Vlaamse regeling tijdelijk. Tot uiterlijk 31 december 2020 kan men gebruikmaken van de mogelijkheid tot regularisatie. Ze resulteert in een fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

Tarief van de regularisatie Niet verjaard Verjaard
Erfbelasting
Rechte lijn of tussen partners 35% 37% (+1% vanaf 2018) 
Anderen 70%  37% (+1% vanaf 2018) 
Registratiebelasting 20%  37% (+1% vanaf 2018) 

Het tarief van 37% geldt alleen voor aangiftes die ingediend worden in 2017. Vanaf 2018 komt er per jaar 1% bij tot het maximale tarief van 40% wordt bereikt in 2020. De tarieven voor de fiscaal niet-verjaarde bedragen worden niet jaarlijks verhoogd.

Vooral bij verkrijging ‘anders dan in rechte lijn of tussen partners’ is er een enorm verschil tussen de niet-verjaarde en de verjaarde regularisatieheffing.

Hoe aanvragen?

De regularisatie van de erf- en registratiebelasting moet ingediend worden bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en dus niet bij het Contactpunt Regularisaties. Men kan slechts inbreuken regulariseren die werden begaan vóór 1 augustus 2016.

De procedure staat op de website van Vlabel. Het aangifteformulier eveneens. Er is tevens een FAQ-lijst opgesteld.

Een kopie van het regularisatieattest en de bijkomende informatie wordt door de Vlaamse Belastingdienst aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking bezorgd.

Verjaard of niet verjaard?

Gezien het groot verschil in tarief van de regularisatieheffing ingeval van verkrijging ‘anders dan in rechte lijn of tussen partners’ is het uitermate belangrijk te weten of de belasting al dan niet verjaard is. De beoordeling is vrij complex. In het Vlaams Gewest geldt sedert 1 januari 2015 een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar vanaf de overlijdensdatum. Ingeval van ’bedrieglijk opzet of de intentie tot schaden’ wordt deze termijn met 4 jaar verlengd.

Door de overgangsregeling kunnen de erf- en registratiebelastingen die op 31 december 2014 nog niet waren verjaard, nog ingevorderd worden tot 31 december 2019 of 2023. Met als gevolg dat de dossiers die op 31 december 2014 nog niet verjaard waren, zullen moeten geregulariseerd worden aan het tarief niet-verjaarde bedragen tot eind 2019 of eind 2023.

Gemengde dossiers

Er zullen in de praktijk heel wat dossiers zijn waar de herkomst van de te regulariseren bedragen gemengd is. Deels uit al dan niet belaste beroepsinkomsten, deels uit niet aangegeven nalatenschappen. In dat geval moet men twee aangiftes indienen: een eerste bij het Contactpunt Regularisaties (voor de beroepsinkomsten en de roerende inkomsten die niet correct werden aangegeven) en een tweede bij de Vlaamse Belastingdienst (voor de niet aangegeven nalatenschap). Voor de niet-uitsplitsbare bedragen (waarvan niet kan worden aangetoond welk gedeelte betrekking heeft op federale dan wel Vlaamse belastingen) is er inmiddels een samenwerkingsakkoord gesloten. Dit akkoord houdt in dat 50% van deze bedragen onder de federale regularisatieregels en 50% onder de Vlaamse regularisatieregels zullen vallen.

Johan Baetens
Wealth Analysis & Planning bij Belfius Bank & Verzekeringen

Wenst u meer informatie hierover?

Een dossier indienen bij het Contactpunt Regularisaties of bij de Vlaamse Belastingdienst kan soms complex zijn. Uw Private Banker kan u hierbij begeleiden en – indien nodig – de hulp inroepen van een expert. Neem contact op met uw Private Banker voor meer informatie. Hij of zij maakt graag tijd voor u vrij.

Vind uw Private Banker