Vak XVII tot XXIII

De laatste luiken van uw aangifte… We zetten de belangrijkste items nog even voor u op een rijtje!

Vak XVII. Bezoldigingen van bedrijfsleiders

Geef hier de bezoldigingen aan die u hebt ontvangen omdat u als natuurlijke persoon in een vennootschap deze opdracht uitoefent:

 • bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie
 • een leidende werkzaamheid of een leidende functie voor dagelijks bestuur en van commerciële, technische of financiële aard buiten een arbeidsovereenkomst

De bezoldiging van een bedrijfsleider bestaat uit elke beloning die u krijgt van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent (behalve dividenden en vergoedingen van kosten die eigen zijn aan de vennootschap):

 • bezoldigingen
 • emolumenten (bijkomende inkomsten die niet tot het gewone salaris behoren)
 • tantièmes
 • voordelen van alle aard
 • vervangingsinkomsten

Vak XVIII. Winst

Als u exploitant van een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming bent of uitbater bent van een ambachtsbedrijf of een dienstverlenende onderneming, moet u de volgende zaken aangeven:

 • uw eigenlijke exploitatiewinst
 • de uitgedrukte of gerealiseerde waardevermeerderingen van activa en waardeverminderingen van passiva
 • de bedragen waarmee de activa zijn onderschat
 • de bedragen waarmee de passiva zijn overschat

Vak XIX. Baten

Als u een vrij beroep beoefent, een ambt of post bekleedt, of een opbrengst haalt uit een andere winstgevende bezigheid die geen ondernemingsactiviteit is, noch een activiteit die bezoldigingen oplevert, worden uw volgende inkomsten als baten belast:

 • de ontvangsten en de voordelen behaald uit hoofde of ter gelegenheid van de uitoefening van de beroepsactiviteit
 • de verwezenlijkte waardevermeerderingen op activa gebruikt voor de uitoefening van het beroep
 • de compensatievergoedingen, ofwel bekomen n.a.v. een handeling waaruit een verminderde beroepsactiviteit of een vermindering van baten kan voortvloeien, ofwel verkregen met het oog op het herstel van een tijdelijke baatderving

Vak XX. Voorheffingen i.v.m. een zelfstandige beroepswerkzaamheid

U kan kapitalen aanwenden voor uw beroepsactiviteit of ze beleggen. De roerende voorheffing die verband houdt met uw beleggingen en de verschuldigde bedrijfsvoorheffing moet u hier aangeven.

Vak XXI. Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonende partners

Vul in dit vak de bezoldiging in die u als meewerkende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner ontvangt. Deze bezoldiging moet:

 • overeenstemmen met de normale bezoldiging voor de geleverde prestaties
 • een weergave zijn van uw werkelijke prestaties

Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 30% van het nettobedrag van de inkomsten uit de beroepsactiviteit die met de hulp van uw echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner wordt uitgeoefend, behalve als uw prestaties als meewerkende echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner u kennelijk recht geven op een groter deel.

Het inkomen dat u ontvangt, heeft het karakter van een volwaardige bezoldiging. Dit inkomen is een belastbaar brutoinkomen en heeft dezelfde aard als dat van de geholpen echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner (winsten of baten). Beroepskosten mogen in mindering worden gebracht: betaalde sociale bijdragen, werkelijke of forfaitaire kosten (5%).

Vak XXII. Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid

Hebt u nog inkomsten verkregen na de stopzetting van uw activiteit, dan zijn die belastbaar, net als de meerwaarden die worden verkregen of vastgesteld op activa, uit hoofde of naar aanleiding van de stopzetting van de zelfstandige activiteit.

Vak XXIII. Eerste vestiging als zelfstandige

Hebt u zich in 2016, 2017 of 2018 voor de eerste maal als zelfstandige in hoofdberoep gevestigd, vermeld dan hier de aanvangsdatum van uw activiteit.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02.572.57.57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2019 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.