Vak XVI. Diverse inkomsten

Vak XVI.A.1. Niet verplicht aan te geven diverse inkomsten van roerende aard

De roerende voorheffing die ingehouden wordt op inkomsten uit bepaalde roerende inkomsten is een bevrijdende voorheffing. Dat betekent dat de begunstigde niet verplicht is de ontvangen inkomsten aan te geven op de belastingaangifte.

Roerende inkomsten worden in principe afzonderlijk belast tegen een tarief van 5%, 10%, 15%, 17%, 20% of 30%. In principe is het alleen interessant om deze inkomsten aan te geven als de samenvoeging ervan voor u voordeliger uitvalt.


Vak XVI.A.2. Verplicht aan te geven diverse inkomsten van roerende aard

 • Als u een niet-gemeubeld onroerend goed onderverhuurt, moet u dat hier aangeven. U zal belast worden op het verschil tussen de huurprijs die u ontvangt en de zelf betaalde huur. Van dat verschil mogen nog de werkelijk bewezen kosten worden afgetrokken.
 • Als u een door u bemeubeld onroerend goed onderverhuurt, moet u 2 soorten inkomsten opgeven:
  • een roerend inkomen uit de verhuur van meubels (40% van de globale huurprijs)
  • en een divers inkomen uit de onderverhuur van een onroerend goed (60% van de globale huurprijs).
 • Een vergoeding om reclamedragers of plakbrieven op uw onroerend goed te plaatsen, is belastbaar (codes 1184/2184 en 1185/2185). Ofwel brengt u de werkelijk bewezen kosten in mindering, ofwel kiest u voor het forfait van 5%.
 • Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong die u hebt ontvangen en die niet in België zijn geïnd, zijn belastbaar (code 1178/2178).
 • Ook belastbaar (code 1188/2188) zijn de inkomsten die u ontvangt uit de verhuur van een jacht-, vis- en vogelvangstrecht. Er is geen kostenaftrek voorzien.

Vak XVI.B. Andere diverse inkomsten

1. Winsten of baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie (zoals AirBnB  1460-2460 )

2. Winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten moeten worden aangegeven bij code 1440/2440, dan wel code 1200/2200 als

 • ze behaald zijn buiten de uitoefening van uw beroepswerkzaamheid
 • ze niet voortkomen uit een normaal beheer van uw privévermogen en
 • er geen snelle opeenvolging of herhaling van onderling verbonden handelingen is.

3. Bent u schrijver, geleerde of kunstenaar en hebt u een prijs, subsidie, rente of pensioen gekregen van Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk? Dan zijn die in principe belastbaar, en moet u ze invullen bij code 1203/2203. De eerste schijf van 4.000 euro van een prijs is vrijgesteld. Tenzij het gewone aanslagstelsel voordeliger is, worden ze onderworpen aan het afzonderlijke tarief van 16,5%. 

Het voorgaande is niet van toepassing op de sommen die zijn betaald of toegekend als bezoldiging van bewezen diensten en die beroepsinkomsten zijn.

4. Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen (code 1209/2209).

5. Meerwaarden op gronden
Als u een grond verkoopt binnen de 5 jaar na de aankoop, betaalt u 33% belasting op de meerwaarde (code 1205/2205). Als u een grond verkoopt tussen de 5 en 8 jaar na de aankoop, betaalt u 16,5% belasting op de meerwaarde (1206/2206). Is de termijn tussen aan- en verkoop langer dan 8 jaar? Dan betaalt u geen belasting op de meerwaarde. Berekening van de meerwaarde (schema bij aangifte voegen): het verschil tussen de netto verkoopprijs (bruto - advertentiekosten - commissies) en de oorspronkelijke aankoopprijs, die forfaitair mag worden verhoogd met 25% kosten + 5% per volledig jaar dat verlopen is.

6. Meerwaarde op gebouwen
Als u een gebouw binnen de 5 jaar na de aankoop verkoopt, betaalt u 16,5% belasting op de meerwaarde (code 1171/2171). Is de termijn tussen aan- en verkoop langer dan 5 jaar, dan betaalt u geen belasting op de meerwaarde. Berekening van de meerwaarde (schema bij aangifte voegen): het verschil tussen de netto verkoopprijs (bruto - advertentiekosten - commissies) en de oorspronkelijke aankoopprijs, die forfaitair mag worden verhoogd met 25% kosten + 5% per volledig jaar dat verlopen is.

De meerwaarde op uw gebouw is nooit belastbaar als het gaat om:

 • uw hoofdverblijfplaats, als de woning voor een ononderbroken periode van 12 maanden voorafgegaan door de maand van de vervreemding bewoond is. Tussen die periode van 12 maanden en de maand van de vervreemding mag een periode van 6 maanden liggen waarin u de woning niet in gebruik nam
 • een gebouw dat toebehoort aan een minderjarige
 • een goed dat voor algemeen nut wordt onteigend
 • een goed gekregen via erfenis

8. Meerwaarden op belangrijke deelnemingen
Realiseert u een meerwaarde op de overdracht van Belgische aandelen aan een vennootschap buiten de EU en bezat u binnen de periode van 5 jaar voorafgaand aan de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de rechten in de binnenlandse vennootschap waarvan nu aandelen worden overgedragen, dan is deze belastbaar aan 16,5% (code 1174/2174).

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02.572.57.57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2019 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.