1. Home
 2. Sleutelmomenten
 3. Belastingen
 4. Belastingaangifte
 5. Gids
 6. Vak XIV

Vak XIV. Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland, juridische constructies en leningen aan startende kleine ondernemingen

Elke onjuiste aangifte in deze rubriek maakt de aangifte onvolledig, net als elke niet-vermelding van roerende inkomsten die u hebt ontvangen in het buitenland.

Vak XIV.A. Rekeningen in het buitenland

De administratie eist van de belastingplichtige dat hij het bestaan aangeeft van rekeningen in het buitenland die hij, zijn partner of zijn minderjarige kinderen hebben gehad op enig ogenblik in 2015, zelfs als ze op het einde van het jaar afgesloten waren. Als u rekeningen hebt in het buitenland, dan moet u 'ja' (code 1075) antwoorden.
In dat geval moet u ook per rekening vermelden:
 • de naam en voornaam van de titularis
 • of u de wettelijk bepaalde gegevens over de rekening hebt gemeld bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België. Deze gegevens moeten ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte in de personenbelasting bij het Centraal Aanspreekpunt worden gemeld.

Vak XIV. B. Individuele levensverzekeringen in het buitenland

De administratie eist dat u het bestaan aangeeft van levensverzekeringen afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland, waarvan u, uw partner of uw minderjarige kinderen verzekeringsnemer waren op enig ogenblik in 2015, zelfs als ze op het einde van het jaar afgesloten waren.


U moet 'ja' (code 1076) invullen, als u levensverzekeringen hebt afgesloten in het buitenland en als ze hebben bestaan of nog bestaan in 2015. In dat geval moet u ook de naam en voornaam van de verzekeringnemer vermelden en het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd.

Vak XIV.C. Juridische constructies

• De administratie eist dat u het bestaan aangeeft van juridische constructies (zoals bedoeld in artikel 2, §1, 14° of 14°/1 WIB’92), waarvan u, uw partner of uw minderjarige kinderen oprichter of derde begunstigde zijn.
• Is dit het geval, antwoord dan ‘Ja’ in code 1077 en vermeld per juridische constructie de volgende gegevens:

 • de naam en voornaam van de oprichter of derde begunstigde
 • de volledige naam van de juridische constructie
 • de rechtsvorm ervan
 • het adres ervan
 • het eventueel identificatienummer ervan
 • de naam en het adres van de beheerder van de juridische constructie

Eveneens nieuw dit jaar is de invoeging van de bijkomende vraag in de aangifte "Is de juridische constructie een entiteit bedoeld in art. 5/1, §3, b WIB 92?". Dit moet men aanvinken indien de juridische constructie een daadwerkelijke economische activiteit uitoefent. De inkomsten verkregen door juridische constructies met ‘daadwerkelijk economische activiteit’ zijn immers niet onderworpen aan de Kaaimantaks. Daartoe moet de oprichter/derde begunstigde op verzoek van de administratie kunnen aantonen dat aan de vrijstellingsvoorwaarden is voldaan.
Er zijn geen afzonderlijke vakken waarin de inkomsten onderworpen aan de Kaaimantaks moeten vermeld worden. Wie dergelijke inkomsten heeft ontvangen, moet die aangeven volgens hun aard (roerend, onroerend, beroepsinkomen of divers inkomen) in de overige vakken van het aangifteformulier.

Vak XIV.D. Leningen aan startende kleine ondernemingen

Heeft men tussen 1-08-2015 en 31-12-2015 leningen verstrekt aan startende kleine ondernemingen en gebruikgemaakt van een erkend crowdfundingplatform, dan moet in code 1088/2088 het aantal afgesloten leningen worden vermeld.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02 572 57 57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2016 beschikbaar

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.