Vak XIV. Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland, juridische constructies en leningen aan startende kleine vennootschappen

Elke verkeerde aangifte in deze rubriek maakt de aangifte onvolledig, net als elke niet-vermelding van roerende inkomsten die u hebt ontvangen in het buitenland.

Vak XIV.A. Rekeningen in het buitenland

De administratie eist van de belastingplichtige dat hij het bestaan aangeeft van rekeningen in het buitenland die hij, zijn partner of zijn minderjarige kinderen hadden in 2017, zelfs als ze op het einde van het jaar afgesloten waren. Als u rekeningen hebt in het buitenland, dan moet u 'ja' (code 1075) antwoorden.

In dat geval moet u ook per rekening:

  • de naam en voornaam van de titularis vermelden
  • vermelden of u de wettelijk bepaalde gegevens over de rekening hebt gemeld bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België. Deze gegevens moeten ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte in de personenbelasting bij het Centraal Aanspreekpunt worden gemeld.

Vak XIV. B. Individuele levensverzekeringen in het buitenland

De administratie eist dat u  levensverzekeringen aangeeft, afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland, waarvan u, uw partner of uw minderjarige kinderen verzekeringsnemer waren in 2017, zelfs als ze op het einde van het jaar afgesloten waren.

U moet 'ja' (code 1076) invullen, als u levensverzekeringen hebt afgesloten in het buitenland en als ze hebben bestaan of nog bestaan in 2017. In dat geval moet u ook de naam en voornaam van de verzekeringnemer vermelden en het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd.

Vak XIV.C. Juridische constructies

De administratie eist dat u het bestaan aangeeft van juridische constructies (zoals bedoeld in artikel 2, §1, 14° of 14°/1 WIB’92), waarvan u, uw partner of uw minderjarige kinderen oprichter of derde begunstigde zijn.

Is dit het geval, antwoord dan ‘Ja’ in code 1077 en vermeld per juridische constructie de volgende gegevens:

  • de naam en voornaam van de oprichter of derde begunstigde
  • de volledige naam van de juridische constructie
  • de rechtsvorm
  • het adres
  • het eventuele identificatienummer
  • de naam en het adres van de beheerder van de juridische constructie

De bijkomende vraag moet ook beantwoord worden: "Is de juridische constructie een entiteit bedoeld in art. 5/1, §3, b WIB 92?". Dit moet u aanvinken als de juridische constructie een daadwerkelijke economische activiteit uitoefent. De inkomsten verkregen door juridische constructies met ‘daadwerkelijk economische activiteit’ zijn immers niet onderworpen aan de Kaaimantaks. Daartoe moet de oprichter/derde begunstigde op verzoek van de administratie kunnen aantonen dat aan de vrijstellingsvoorwaarden is voldaan.

Er zijn geen afzonderlijke vakken voor de inkomsten onderworpen aan de Kaaimantaks. Wie dergelijke inkomsten ontving, moet die aangeven volgens hun aard (roerend, onroerend, beroepsinkomen of divers inkomen) in de overige vakken van het aangifteformulier.

Vak XIV.D. Leningen aan startende kleine ondernemingen

Hebt u tussen 01-01-2017 en 31-12-2017 leningen verstrekt aan startende kleine vennootschappen en gebruikgemaakt van een erkend crowdfundingplatform? Dan moet u in code 1088/2088 het aantal afgesloten leningen vermelden.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

  • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
  • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02.572.57.57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2017 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.