1. Home
 2. Sleutelmomenten
 3. Belastingen
 4. Belastingaangifte
 5. Gids
 6. Vak X

Vak X: Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen

Sinds vorig jaar omvat vak X zowel gewestelijke (code beginnend met 3 en 4) als federale belastingverminderingen (beginnend met 1 en 2).

Hieronder een opsomming van de gewestelijke belastingverminderingen:

1. het niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn volgens de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen: code 3385-4385

2. uitgaven PWA-cheques en dienstencheques: code 3364-3365 en 4364-4365 Codes 3364-4364 zijn enkel bestemd voor inwoners van het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Inwoners van het Waals Gewest dienen het aantal dienstencheques te vermelden in code 3366-4366.

3. uitgaven in het kader van een geregistreerde renovatie-overeenkomst (mama- en papalening): code 3332-3333 en 4332-4333

4. dakisolatie die betaald werd in 2015: code 3317

5. uitgaven ter vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor: code 3395

6. uitgaven ter beveiliging van een woning tegen inbraak en brand (enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest): code 3383. Ook in het Brussels Gewest wordt deze belastingvermindering afgeschaft vanaf aanslagjaar 2017.

Hieronder de federale belastingverminderingen:

 • giften: code 1394
 • pensioensparen: code 1361-2361: het maximumbedrag voor inkomstenjaar 2015 dat recht geeft op fiscaal voordeel is 940 euro
 • overgedragen belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven gedaan in 2012 (uitdovende maatregel): codes 1314-1344
 • belastingverminderingen voor nulenergie-, passief- en lage-energiewoningen (uitdovende maatregel): codes 1347, 1367 en 1348

Overzicht van de meest voorkomende belastingverminderingen en hun respectievelijke tarieven en codes:


Belastingvermindering


Code


Tarief


Aan te geven in de aangifte

Giften
1394
45%
Betaald bedrag (min 40 euro)
Kinderopvang
1384
45%
Betaald bedrag, beperkt tot 11,20 euro / dag / kind
Pensioensparen
1361-2361
30%
Gestort bedrag (max 940 euro)
Werkgeversaandelen
1362-2362
30%
Gestort bedrag (max 750 euro)
Dakisolatie
3317
30%
Bedrag van de belastingvermindering (max 3.050 euro)
Overgedragen verminderingen voor energiebesparende uitgaven
1314-1344
30% of 40%
Bedrag van de overgedragen belastingvermindering (max. 3.010 euro + 900 euro voor zonnepanelen)
Beveiliging van een woning tegen inbraak en brand (enkel Brussels Gewest)
3383
30%
Bedrag van de belastingvermindering (max 760 euro)

Vak X. A. Giften (federaal)

Vermeld bij code 1394 het bedrag van de giften (ten minste 40 euro) die u in 2015 deed aan een erkende instelling en waarvoor u van die instelling een fiscaal attest ontving. De belastingvermindering bedraagt 45%.

Vak X. B. Uitgaven voor opvang van kinderen (federaal)

U kunt bij code 1384 de bedragen vermelden die u betaalde voor de opvang van één of meerdere kinderen die op het moment van de opvang jonger dan 12 jaar waren. Het bedrag dat u aangeeft, is beperkt tot 11,20 euro per kind en per opvangdag.

Om in aanmerking te komen voor deze vermindering moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • uw kind moet jonger zijn dan 12 jaar: zodra uw kind 12 jaar is, kunt u niets meer aftrekken. Voor zwaar gehandicapte kinderen werd deze leeftijdsgrens opgetrokken tot 18 jaar
 • moet het kind ten laste hebben (eigen kinderen en geadopteerde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, pleegkinderen)
  u of uw echtgeno(o)t(e) moet een beroepsinkomen hebben ontvangen, hoe klein ook (loon, pensioen, werkloosheidsuitkering, winsten of baten, lijfrenten of tijdelijke renten)
 • u mag geen verhoging van de belastingvrije som van 560 euro voor kinderen jonger dan 3 jaar hebben aangevraagd (cfr. vak II.B)
 • de bedragen moeten betaald zijn aan erkende opvangdiensten
 • u moet een attest, afgeleverd door de opvangdienst of het opvanggezin, ter beschikking houden van de fiscus. Op dit attest staat of de instelling erkend is en wat u betaalde voor de opvang. U moet dit attest uitdrukkelijk vragen aan de opvangdienst of het opvanggezin
 • de kosten moeten in de eerste plaats gemaakt zijn voor de opvang van/oppas voor de kinderen. Zo komen ook vakantiekampen van de jeugdbeweging of speelpleindagen van de gemeente in aanmerking
 • de kinderbijslag die u rechtstreeks betaalt aan de instelling waardoor het kind wordt opgevangen, kan worden aangemerkt als een uitgave voor kinderopvang waarvoor de instelling bijgevolg een attest kan uitreiken

Vak X. E. Pensioensparen (federaal)

Pensioensparen

U en/of uw partner hebt/hebben in 2015 (van 1 januari tot 31 december) bedragen betaald in het kader van pensioensparen.

U vermeldt bij de code 1361/2361 de aldus betaalde bedragen, met een maximum van 940 euro per belastingplichtige.

Het attest dat u ontvangt van de bank of van de maatschappij waarbij de stortingen zijn gebeurd, moet u ter beschikking houden van de fiscus. De instelling bevestigt onder meer dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om de belastingvermindering te genieten.

Vak X. F. Aandelen van uw werkgever in 2015 (federaal)

Werknemers die in 2015 nieuwe aandelen hebben gekocht die hun werkgever heeft uitgegeven (naar aanleiding van de oprichting of een verhoging van het kapitaal), kunnen deze aandelen vermelden bij de code 1362/2362.

Het fiscaal inbrengbare bedrag is beperkt tot 750 euro/belastingplichtige.

Opgelet: het is onmogelijk per belastingplichtige en voor hetzelfde jaar de belastingvermindering voor pensioensparen en die voor werkgeversaandelen te cumuleren. Elk jaar moet u bewijzen dat de aandelen die de vorige jaren het voorwerp uitmaakten van deze vermindering, nog steeds in uw bezit zijn. Zijn deze aandelen van uw werkgever niet meer in uw bezit gedurende de houdperiode van 5 jaar? Geef dan in de code 1366/2366 zoveel keer 1/60 van de aankoopprijs van de overgedragen aandelen aan als er op de datum van overdracht nog volledige maanden waren van de beleggingstermijn van 5 jaar.

Vak X. G. Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (gewestelijk)

Een particulier die in 2015 PWA-cheques heeft gekocht, kan een belastingvermindering (*) genieten voor het inkomstenjaar 2015. Deze vermindering wordt berekend aan een tarief van 30% en op een uitgave van maximaal 1.400 euro.

De bedragen voor deze belastingvermindering dient u te vermelden bij code 3365/4365..

U moet een attest van de uitgever van de PWA-cheques ter beschikking houden van de fiscus.

Opgelet: het maximumbedrag van 1.400 euro geldt voor uitgaven gedaan met PWA- en dienstencheques.

Vak X. H. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques (gewestelijk)

Indien u in 2015 prestaties hebt betaald met dienstencheques, geniet u een belastingvermindering van 30% op het uitgegeven bedrag (nominale waarde van de dienstencheques). Het bedrag van de uitgaven mag niet meer zijn dan 1.400 euro . Dit maximum geldt voor uitgaven gedaan met PWA- en dienstencheques.


Het maximum voor dienstencheques wordt in het Waalse Gewest echter nog verder beperkt.


Belastingplichtigen die in het Vlaamse of Brusselse Gewest wonen, moeten het (netto) aankoopbedrag aangeven naast code 3364-4364. Voor inwoners van het Waalse Gewest volstaat het om enkel het aantal cheques dat ze hebben aangeschaft, te vermelden naast code 3366-4366.

Vak X. I. In het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (gewestelijk)

Deze lening wordt ook wel de mama-papa-lening genoemd en werd ingevoerd om de leegstand in het Vlaams Gewest tegen te gaan. Enkele voorwaarden: u geeft als natuurlijke persoon een lening aan een andere natuurlijke persoon voor de renovatie van een woning opgenomen in een leegstandregister, een register van vervallen of onbewoonbare woningen, en dit voor maximaal 4 jaar.

De gewestelijke belastingvermindering bedraagt 2,5% van het rekenkundige gemiddelde van de kapitalen die tijdens het jaar ter beschikking werden gesteld, met een maximum van 625 euro.

Bij code 3332/4332 geeft u de bedragen aan die u ter beschikking gesteld had op 1-1-2015.
Bij 3333/4333 geeft u de bedragen aan die u ter beschikking gesteld had op 31-12-2015.

Vak X.J. Betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen

Dit is een nieuwe rubriek voor betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen, rechtstreeks of via een erkend crowdfundingplatform, die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de nieuwe federale belastingvermindering (zgn. tax shelter voor startende ondernemingen).

Er zijn twee subrubrieken:

 • code 1318/2318: betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 30%
 • code 1320/2320: betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 45% (micro-ondernemingen)

Het bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking kan komen, is maximaal 100 000 euro (per echtgenoot of wettelijk samenwonende).

Vak X. K. Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (gewestelijk en federaal)

Als u werken hebt uitgevoerd met het oog op energiebesparing, in een huis waarvan u de (blote) eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker of huurder bent, kon u een belastingvermindering bekomen.

Deze maatregel werd sterk verminderd sinds 28-11-2011.

1. Belastingvermindering voor in 2015 betaalde dakisolatie

Enkel de uitgaven voor dakisolatie komen nog in aanmerking voor een gewestelijke belastingvermindering (code 3317).

Voorwaarden:

 • Uw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn op 31 december van het jaar van aanvang van de plaatsing van de dakisolatie.
 • De dakisolatie moet geplaatst worden door een aannemer en u dient over een factuur met specifieke clausules te beschikken.
 • De uitgaven mogen niet afgetrokken worden als beroepskosten.

De belastingvermindering bedraagt 30% van de uitgaven voor dakisolatie en moet u sinds dit jaar zelf berekenen.

Het totale bedrag van de vermindering mag per woning en per belastbaar tijdperk niet meer dan 3.050 euro bedragen.

2. Overgedragen belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven die in 2012 betaald werden

De overgedragen belastingverminderingen van vorige jaren kunnen nog in mindering worden gebracht. Een belastingvermindering kon namelijk maximum 4 jaar lang een fiscaal voordeel genereren.

Fiscaal voordeel:

 • een belastingvermindering van 40% op het factuurbedrag voor betalingen uitgevoerd ten laatste op 31-12-2012
 • het totale bedrag van de vermindering mag per woning en per belastbaar tijdperk niet meer dan 3.010 euro bedragen. Dit bedrag wordt met 900 euro verhoogd voor zonnecelpanelen

Zowel de bedragen van deze overgedragen belastingverminderingen als hun respectievelijke codes vindt u terug op uw aanslagbiljet van vorig jaar (inkomsten 2014/aanslagjaar 2015). Hebt u in meerdere woningen energiebesparende werken uitgevoerd, lees hiervoor dan aandachtig de toelichting van de belastingaangifte. Als u en uw partner een gemeenschappelijke aangifte indienen (voor gehuwden en wettelijk samenwonende partners), zal de belastingvermindering automatisch verdeeld worden in functie van het belastbaar inkomen van elke partner t.o.v. het totaal belastbaar inkomen van het koppel.

Vak X. L. Belastingvermindering voor lage-energie-, passief- en nulenergiewoningen (federaal)

Deze federale belastingvermindering werd afgeschaft voor contracten afgesloten vanaf 1-01-2012 om een dergelijke woning te kopen of te laten bouwen, of om een woning te laten verbouwen tot een energiezuinige woning.

Deze belastingvermindering (gedurende 10 jaar) en de onderstaande regels blijven van toepassing wanneer u al een contract gesloten had vóór 1-01-2012.

Ze was van toepassing voor (blote) eigenaars, bezitters, erfpachters of opstalhouders, die:

 • een lage-energie-, passief- of nulenergiewoning bouwden
 • in een nieuwe staat verworven;
 • een onroerend goed volledig of gedeeltelijk vernieuwden om het te verbouwen tot een lage-energie-, passief- of nulenergiewoning

De belastingvermindering, die wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken, bedroeg:

 • lage-energiewoning: 450 euro (code 1347)
 • passiefwoning: 900 euro (code 1367)
 • nulenergiewoning: 1.810 euro (code 1348)

Om de vermindering te kunnen genieten, diende u een certificaat te bezitten die bevestigde dat het inderdaad een lage-energie-, passief- of nulenergiewoning was.


Vak X.M Belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor (gewestelijk)

De eigenaars (natuurlijke personen) die een woning vernieuwen om ze daarna te verhuren tegen een redelijke huurprijs via een sociaal verhuurkantoor, kunnen een totale belastingvermindering van 45% genieten, berekend op de gedane uitgaven en dit ten belope van 5% per jaar gedurende 9 jaar, met een maximum van 1.150 euro per woning en per jaar.

Om deze belastingvermindering te genieten, moet u enkele voorwaarden respecteren:

 • uw woning moet, bij het begin van de werken, minstens 15 jaar in gebruik genomen zijn (niet noodzakelijk door de belastingplichtige zelf)
 • uw woning moet zich in België bevinden
 • u moet de woning te huur aanbieden via een sociaal verhuurkantoor
 • uw woning moet verhuurd zijn of leegstaan op het ogenblik van de werken

De datum van betaling is bepalend. De belastingplichtige moet zelf het bedrag van de vermindering bepalen en aangeven in code 3395 van vak X.

Vak X. N. Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand (gewestelijk)

Voor aanslagjaar 2016 kan de vermindering enkel nog genoten worden in het Brusselse Gewest.


Deze gewestelijke belastingvermindering is van toepassing voor (blote) eigenaars, vruchtgebruikers, bezitters, erfpachters, opstalhouders of huurders die uitgaven betaald hebben om hun woning te beveiligen tegen inbraak of brand.

De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een maximum van 760 euro en moet worden aangeven in de code 3383.

Als u en uw partner een gemeenschappelijke aangifte indienen (voor gehuwden en wettelijke samenwonende partners), zal de belastingvermindering automatisch verdeeld worden in functie van het belastbaar inkomen van elke partner t.o.v. het totaalle belastbaarre inkomen van het koppel.

Vak X. A. Giften (federaal)

Vermeld bij code 1394 het bedrag van de giften (ten minste 40 euro) die u in 2015 deed aan een erkende instelling en waarvoor u van die instelling een fiscaal attest ontving. De belastingvermindering bedraagt 45%.

Vak X. B. Uitgaven voor opvang van kinderen (federaal)

U kunt bij code 1384 de bedragen vermelden die u betaalde voor de opvang van één of meerdere kinderen die op het moment van de opvang jonger dan 12 jaar waren. Het bedrag dat u aangeeft, is beperkt tot 11,20 euro per kind en per opvangdag.

Om in aanmerking te komen voor deze vermindering moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • uw kind moet jonger zijn dan 12 jaar: zodra uw kind 12 jaar is, kunt u niets meer aftrekken. Voor zwaar gehandicapte kinderen werd deze leeftijdsgrens opgetrokken tot 18 jaar
 • moet het kind ten laste hebben (eigen kinderen en geadopteerde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, pleegkinderen)
  u of uw echtgeno(o)t(e) moet een beroepsinkomen hebben ontvangen, hoe klein ook (loon, pensioen, werkloosheidsuitkering, winsten of baten, lijfrenten of tijdelijke renten)
 • u mag geen verhoging van de belastingvrije som van 560 euro voor kinderen jonger dan 3 jaar hebben aangevraagd (cfr. vak II.B)
 • de bedragen moeten betaald zijn aan erkende opvangdiensten
 • u moet een attest, afgeleverd door de opvangdienst of het opvanggezin, ter beschikking houden van de fiscus. Op dit attest staat of de instelling erkend is en wat u betaalde voor de opvang. U moet dit attest uitdrukkelijk vragen aan de opvangdienst of het opvanggezin
 • de kosten moeten in de eerste plaats gemaakt zijn voor de opvang van/oppas voor de kinderen. Zo komen ook vakantiekampen van de jeugdbeweging of speelpleindagen van de gemeente in aanmerking
 • de kinderbijslag die u rechtstreeks betaalt aan de instelling waardoor het kind wordt opgevangen, kan worden aangemerkt als een uitgave voor kinderopvang waarvoor de instelling bijgevolg een attest kan uitreiken

Vak X. E. Pensioensparen (federaal)

Pensioensparen

U en/of uw partner hebt/hebben in 2015 (van 1 januari tot 31 december) bedragen betaald in het kader van pensioensparen.

U vermeldt bij de code 1361/2361 de aldus betaalde bedragen, met een maximum van 940 euro per belastingplichtige.

Het attest dat u ontvangt van de bank of van de maatschappij waarbij de stortingen zijn gebeurd, moet u ter beschikking houden van de fiscus. De instelling bevestigt onder meer dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om de belastingvermindering te genieten.

Vak X. F. Aandelen van uw werkgever in 2015 (federaal)

Werknemers die in 2015 nieuwe aandelen hebben gekocht die hun werkgever heeft uitgegeven (naar aanleiding van de oprichting of een verhoging van het kapitaal), kunnen deze aandelen vermelden bij de code 1362/2362.

Het fiscaal inbrengbare bedrag is beperkt tot 750 euro/belastingplichtige.

Opgelet: het is onmogelijk per belastingplichtige en voor hetzelfde jaar de belastingvermindering voor pensioensparen en die voor werkgeversaandelen te cumuleren. Elk jaar moet u bewijzen dat de aandelen die de vorige jaren het voorwerp uitmaakten van deze vermindering, nog steeds in uw bezit zijn. Zijn deze aandelen van uw werkgever niet meer in uw bezit gedurende de houdperiode van 5 jaar? Geef dan in de code 1366/2366 zoveel keer 1/60 van de aankoopprijs van de overgedragen aandelen aan als er op de datum van overdracht nog volledige maanden waren van de beleggingstermijn van 5 jaar.

Vak X. G. Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (gewestelijk)

Een particulier die in 2015 PWA-cheques heeft gekocht, kan een belastingvermindering (*) genieten voor het inkomstenjaar 2015. Deze vermindering wordt berekend aan een tarief van 30% en op een uitgave van maximaal 1.400 euro.

De bedragen voor deze belastingvermindering dient u te vermelden bij code 3365/4365..

U moet een attest van de uitgever van de PWA-cheques ter beschikking houden van de fiscus.

Opgelet: het maximumbedrag van 1.400 euro geldt voor uitgaven gedaan met PWA- en dienstencheques.

Vak X. H. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques (gewestelijk)

Indien u in 2015 prestaties hebt betaald met dienstencheques, geniet u een belastingvermindering van 30% op het uitgegeven bedrag (nominale waarde van de dienstencheques). Het bedrag van de uitgaven mag niet meer zijn dan 1.400 euro . Dit maximum geldt voor uitgaven gedaan met PWA- en dienstencheques.


Het maximum voor dienstencheques wordt in het Waalse Gewest echter nog verder beperkt.


Belastingplichtigen die in het Vlaamse of Brusselse Gewest wonen, moeten het (netto) aankoopbedrag aangeven naast code 3364-4364. Voor inwoners van het Waalse Gewest volstaat het om enkel het aantal cheques dat ze hebben aangeschaft, te vermelden naast code 3366-4366.

Vak X. I. In het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (gewestelijk)

Deze lening wordt ook wel de mama-papa-lening genoemd en werd ingevoerd om de leegstand in het Vlaams Gewest tegen te gaan. Enkele voorwaarden: u geeft als natuurlijke persoon een lening aan een andere natuurlijke persoon voor de renovatie van een woning opgenomen in een leegstandregister, een register van vervallen of onbewoonbare woningen, en dit voor maximaal 4 jaar.

De gewestelijke belastingvermindering bedraagt 2,5% van het rekenkundige gemiddelde van de kapitalen die tijdens het jaar ter beschikking werden gesteld, met een maximum van 625 euro.

Bij code 3332/4332 geeft u de bedragen aan die u ter beschikking gesteld had op 1-1-2015.
Bij 3333/4333 geeft u de bedragen aan die u ter beschikking gesteld had op 31-12-2015.

Vak X.J. Betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen

Dit is een nieuwe rubriek voor betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen, rechtstreeks of via een erkend crowdfundingplatform, die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de nieuwe federale belastingvermindering (zgn. tax shelter voor startende ondernemingen).

Er zijn twee subrubrieken:

 • code 1318/2318: betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 30%
 • code 1320/2320: betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 45% (micro-ondernemingen)

Het bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking kan komen, is maximaal 100 000 euro (per echtgenoot of wettelijk samenwonende).

Vak X. K. Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (gewestelijk en federaal)

Als u werken hebt uitgevoerd met het oog op energiebesparing, in een huis waarvan u de (blote) eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker of huurder bent, kon u een belastingvermindering bekomen.

Deze maatregel werd sterk verminderd sinds 28-11-2011.

1. Belastingvermindering voor in 2015 betaalde dakisolatie

Enkel de uitgaven voor dakisolatie komen nog in aanmerking voor een gewestelijke belastingvermindering (code 3317).

Voorwaarden:

 • Uw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn op 31 december van het jaar van aanvang van de plaatsing van de dakisolatie.
 • De dakisolatie moet geplaatst worden door een aannemer en u dient over een factuur met specifieke clausules te beschikken.
 • De uitgaven mogen niet afgetrokken worden als beroepskosten.

De belastingvermindering bedraagt 30% van de uitgaven voor dakisolatie en moet u sinds dit jaar zelf berekenen.

Het totale bedrag van de vermindering mag per woning en per belastbaar tijdperk niet meer dan 3.050 euro bedragen.

2. Overgedragen belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven die in 2012 betaald werden

De overgedragen belastingverminderingen van vorige jaren kunnen nog in mindering worden gebracht. Een belastingvermindering kon namelijk maximum 4 jaar lang een fiscaal voordeel genereren.

Fiscaal voordeel:

 • een belastingvermindering van 40% op het factuurbedrag voor betalingen uitgevoerd ten laatste op 31-12-2012
 • het totale bedrag van de vermindering mag per woning en per belastbaar tijdperk niet meer dan 3.010 euro bedragen. Dit bedrag wordt met 900 euro verhoogd voor zonnecelpanelen

Zowel de bedragen van deze overgedragen belastingverminderingen als hun respectievelijke codes vindt u terug op uw aanslagbiljet van vorig jaar (inkomsten 2014/aanslagjaar 2015). Hebt u in meerdere woningen energiebesparende werken uitgevoerd, lees hiervoor dan aandachtig de toelichting van de belastingaangifte. Als u en uw partner een gemeenschappelijke aangifte indienen (voor gehuwden en wettelijk samenwonende partners), zal de belastingvermindering automatisch verdeeld worden in functie van het belastbaar inkomen van elke partner t.o.v. het totaal belastbaar inkomen van het koppel.

Vak X. L. Belastingvermindering voor lage-energie-, passief- en nulenergiewoningen (federaal)

Deze federale belastingvermindering werd afgeschaft voor contracten afgesloten vanaf 1-01-2012 om een dergelijke woning te kopen of te laten bouwen, of om een woning te laten verbouwen tot een energiezuinige woning.

Deze belastingvermindering (gedurende 10 jaar) en de onderstaande regels blijven van toepassing wanneer u al een contract gesloten had vóór 1-01-2012.

Ze was van toepassing voor (blote) eigenaars, bezitters, erfpachters of opstalhouders, die:

 • een lage-energie-, passief- of nulenergiewoning bouwden
 • in een nieuwe staat verworven;
 • een onroerend goed volledig of gedeeltelijk vernieuwden om het te verbouwen tot een lage-energie-, passief- of nulenergiewoning

De belastingvermindering, die wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken, bedroeg:

 • lage-energiewoning: 450 euro (code 1347)
 • passiefwoning: 900 euro (code 1367)
 • nulenergiewoning: 1.810 euro (code 1348)

Om de vermindering te kunnen genieten, diende u een certificaat te bezitten die bevestigde dat het inderdaad een lage-energie-, passief- of nulenergiewoning was.


Vak X.M Belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor (gewestelijk)

De eigenaars (natuurlijke personen) die een woning vernieuwen om ze daarna te verhuren tegen een redelijke huurprijs via een sociaal verhuurkantoor, kunnen een totale belastingvermindering van 45% genieten, berekend op de gedane uitgaven en dit ten belope van 5% per jaar gedurende 9 jaar, met een maximum van 1.150 euro per woning en per jaar.

Om deze belastingvermindering te genieten, moet u enkele voorwaarden respecteren:

 • uw woning moet, bij het begin van de werken, minstens 15 jaar in gebruik genomen zijn (niet noodzakelijk door de belastingplichtige zelf)
 • uw woning moet zich in België bevinden
 • u moet de woning te huur aanbieden via een sociaal verhuurkantoor
 • uw woning moet verhuurd zijn of leegstaan op het ogenblik van de werken

De datum van betaling is bepalend. De belastingplichtige moet zelf het bedrag van de vermindering bepalen en aangeven in code 3395 van vak X.

Vak X. N. Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand (gewestelijk)

Voor aanslagjaar 2016 kan de vermindering enkel nog genoten worden in het Brusselse Gewest.


Deze gewestelijke belastingvermindering is van toepassing voor (blote) eigenaars, vruchtgebruikers, bezitters, erfpachters, opstalhouders of huurders die uitgaven betaald hebben om hun woning te beveiligen tegen inbraak of brand.

De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een maximum van 760 euro en moet worden aangeven in de code 3383.

Als u en uw partner een gemeenschappelijke aangifte indienen (voor gehuwden en wettelijke samenwonende partners), zal de belastingvermindering automatisch verdeeld worden in functie van het belastbaar inkomen van elke partner t.o.v. het totaalle belastbaarre inkomen van het koppel.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02 572 57 57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2017 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.