Vak X: Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen

Nieuw! Enkele nieuwe federale verminderingen

 • Duaal pensioensparen: betaald bedrag in te vullen in codes 1361-2361 ongeacht of u koos voor het standaardsysteem van max. 960 euro aan 30% of het keuzesysteem van max. 1.230 euro aan 25%. De fiscus zal u automatisch een voordeel toekennen tot 30% indien het ingevulde bedrag 960 euro bedraagt of minder, en een voordeel tot 25% indien u meer dan 960 euro invult.
 • Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ): codes 1342 en 2342. Dit is een 2e instrument dat ingevoerd werd, zodat zelfstandigen zonder vennootschap hun pensioen kunnen aanvullen. Betaalde bijdragen geven recht op een belastingvermindering van 30% in de mate dat de 80%-grens niet is overschreden. Merkwaardig is dat deze codes niet toegevoegd worden aan de respectievelijke rubrieken zoals zelfstandigen met winst (vak XVIII), met baten (vak XIX) en meewerkende echtgenoten (vak XXI), maar dat is puur vanuit het oogpunt om niet te veel codes bij te creëren.
 • Aandelen van groeibedrijven: codes 1334 en 2334. Sinds 2015 bestond er al een belastingvermindering voor investeringen in aandelen van ‘startende kmo’s’ (starter = tot 4 jaar na oprichting). Nu bestaat er ook een voordeel voor investeringen in ‘groeiende kmo’s’ (= de volgende 6 jaar) wanneer die groeier nieuwe aandelen uitgeeft bij een kapitaalverhoging. De belastingvermindering bedraagt 25%. U moet het bedrag aangeven dat u geïnvesteerd hebt in 2018.
 • Belastingvermindering voor de kosten van een adoptie: code 1341.

Hieronder een opsomming van de gewestelijke belastingverminderingen:

 • 1. Het niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn volgens de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen: codes 3385-4385. In Brussel werd deze belastingvermindering al afgeschaft
 • 2. Uitgaven PWA-cheques/wijk-werken en dienstencheques: codes 3364-3366 en 4364-4366. Codes 3364-4364 zijn alleen bestemd voor inwoners van het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Inwoners van het Waals Gewest moeten het aantal dienstencheques vermelden in codes 3366-4366
 • 3. Uitgaven in het kader van een geregistreerde renovatie-overeenkomst (ook de mama- en papalening genoemd ): code 3332-3333 en 4332-4333. Enkel in Vlaanderen.
 • 4. Dakisolatie die betaald werd in 2018: code 3317. Enkel in Wallonië nog mogelijk
 • 5. Uitgaven ter vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor: code 3395. In Brussel werd deze belastingvermindering al afgeschaft voor uitgaven vanaf 01-01-2016

Vak X.B. Vlaamse en Waalse aangifte en vak X.A. Brusselse aangifte - Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen of wijk-werken (gewestelijk)

Een particulier die in 2018 PWA-cheques kocht, kan een belastingvermindering krijgen voor het inkomstenjaar 2018. Deze vermindering wordt berekend aan een tarief van 30% en op een uitgave van maximaal 1.470 euro.

De bedragen voor deze belastingvermindering moet u vermelden bij codes 3363-4363 (Vlaanderen) of codes 3365/4365 (Brussel en Wallonië).

U moet een attest van de uitgever van de PWA-cheques ter beschikking houden van de fiscus.

Let op: het maximumbedrag van 1.470 euro geldt voor uitgaven gedaan met PWA- en dienstencheques.

Vak X.C. Vlaamse en Waalse aangifte en vak X.B. Brusselse aangifte - Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques (gewestelijk)

Als u in 2018 prestaties betaalde met dienstencheques, krijgt u een belastingvermindering van 30% op het uitgegeven bedrag (nominale waarde van de dienstencheques). Het bedrag van de uitgaven mag niet meer zijn dan 1.470 euro. Dat maximum geldt voor uitgaven gedaan met PWA- en dienstencheques.

Het maximum voor dienstencheques werd in het Waalse Gewest echter nog verder beperkt.

Belastingplichtigen die in het Vlaamse of Brusselse Gewest wonen, moeten het (netto) aankoopbedrag aangeven naast codes 3364-4364 (beperkt tot het maximum van 1.470 euro per persoon). Voor inwoners van het Waalse Gewest volstaat het om alleen het aantal cheques dat ze hebben aangeschaft te vermelden naast codes 3366-4366.

Vak X.D. Vlaamse aangifte - In het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (gewestelijk)

Deze lening wordt ook wel de mama-papa-lening genoemd en werd ingevoerd om de leegstand in het Vlaams Gewest tegen te gaan. Voorwaarden: u geeft als natuurlijke persoon een lening aan een andere natuurlijke persoon voor de renovatie van een woning opgenomen in een leegstandregister, een register van vervallen of onbewoonbare woningen, en dit voor maximaal 4 jaar.

De gewestelijke belastingvermindering bedraagt 2,5% van het rekenkundige gemiddelde van de kapitalen die tijdens het jaar aangeboden werden, met een maximum van 625 euro.

Bij code 3332/4332 geeft u de bedragen aan die u ter beschikking gesteld had op 01-01-2018.

Bij 3333/4333 geeft u de bedragen aan die u ter beschikking gesteld had op 31-12-2018.

Vak X.D. Waalse aangifte - Belastingvermindering voor dakisolatie (gewestelijk)

Alleen de uitgaven voor dakisolatie komen nog in aanmerking voor een gewestelijke belastingvermindering (code 3317).

Voorwaarden:

 • uw woning moet op 31 december in het jaar dat de dakisolatie geplaatst werd minstens 5 jaar in gebruik zijn
 • de dakisolatie moet geplaatst worden door een aannemer en u moet een factuur met specifieke clausules hebben
 • de uitgaven mogen niet afgetrokken worden als beroepskosten
 • u bent een inwoner van Wallonië. De belastingvermindering bedraagt 30% van de uitgaven voor dakisolatie en moet u zelf berekenen.

De belastingvermindering bedraagt 30% van de uitgaven voor dakisolatie en moet u zelf berekenen.


Dakisolatie AJ2018

 

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

Belastingvermindering

/

                    /

30%

Maximum factuur

/

/

3.200 EUR

Vak X.E. Vlaamse en Waalse aangifte en vak X.C. Brusselse aangifte - Belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor (gewestelijk)

De eigenaars (natuurlijke personen) die een woning vernieuwen om ze daarna te verhuren tegen een redelijke huurprijs via een sociaal verhuurkantoor, kunnen een totale belastingvermindering van 45% genieten, berekend op de gedane uitgaven en dit ter waarde van 5% per jaar gedurende 9 jaar, met een maximum van 1.200 euro per woning, per jaar.

Om deze belastingvermindering te krijgen, moet u alle voorwaarden respecteren:

 • uw woning moet, bij het begin van de werken, minstens 15 jaar in gebruik genomen zijn (niet noodzakelijk door de belastingplichtige zelf)
 • uw woning moet zich in België bevinden en u bent een inwoner van Vlaanderen of Wallonië. In Brussel is dit niet meer mogelijk voor uitgaven vanaf 01-01-2016
 • u moet de woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor
 • uw woning moet verhuurd zijn of leegstaan op het ogenblik van de werken

De datum van betaling is bepalend. De belastingplichtige moet zelf het bedrag van de vermindering bepalen en aangeven in code 3395 van vak X.

Hieronder de federale belastingverminderingen:

 • giften: code 1394
 • pensioensparen: codes 1361-2361: het maximumbedrag voor inkomstenjaar 2018 dat recht geeft op fiscaal voordeel is 960 euro (standaardsysteem) of 1.230 euro (keuzesysteem)
 • belastingverminderingen voor nulenergie-, passief- en lage-energiewoningen (uitdovende maatregel): codes 1347, 1367 en 1348

Overzicht van de meest voorkomende belastingverminderingen en hun respectievelijke tarieven en codes:

 


Belastingvermindering 


Code 


Tarief 


Aan te geven in de aangifte 

Giften

1394

45%

Betaald bedrag (min. 40 euro)

Kinderopvang

1384

45%

Betaald bedrag, beperkt tot 11,20 euro/dag/kind

Pensioensparen

1361-2361

30%

Gestort bedrag (max. 960 euro)

Werkgeversaandelen

1362-2362

30%

Gestort bedrag (max. 770 euro)

 

 

 

 

Vak X.A. Giften (federaal)

Vermeld bij code 1394 het bedrag van de giften (minstens 40 euro) die u in 2018 deed aan een erkende instelling en waarvoor u van die instelling een fiscaal attest ontving. De belastingvermindering bedraagt 45%.

Vak X.B. Uitgaven voor opvang van kinderen (federaal)

U kan bij code 1384 de bedragen vermelden die u betaalde voor de opvang van één of meerdere kinderen die op het moment van de opvang jonger dan 12 jaar waren. Het bedrag dat u aangeeft, is beperkt tot 11,20 euro per kind en per opvangdag.

Om in aanmerking te komen voor deze vermindering moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • uw kind is jonger dan 12 jaar. Voor zwaar gehandicapte kinderen werd deze leeftijdsgrens opgetrokken tot 18 jaar
 • u moet het kind ten laste hebben (eigen kinderen en geadopteerde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, pleegkinderen)
 • u of uw echtgeno(o)t(e) moet een beroepsinkomen hebben ontvangen, hoe klein ook (loon, pensioen, werkloosheidsuitkering, winsten of baten, lijfrenten of tijdelijke renten)
 • u mag geen verhoging van de belastingvrije som van 590 euro voor kinderen jonger dan 3 jaar hebben aangevraagd (cfr. vak II.B)
 • de bedragen moeten betaald zijn aan erkende opvangdiensten
 • u moet een attest, afgeleverd door de opvangdienst of het opvanggezin, ter beschikking houden van de fiscus. Op dit attest staat of de instelling erkend is en wat u betaalde voor de opvang. U moet dit attest uitdrukkelijk vragen aan de opvangdienst of het opvanggezin
 • de kosten moeten in de eerste plaats gemaakt zijn voor de opvang van/oppas voor de kinderen. Zo komen ook vakantiekampen van de jeugdbeweging of speelpleindagen van de gemeente in aanmerking
 • de kinderbijslag die u rechtstreeks betaalt aan de instelling waardoor het kind wordt opgevangen, kan worden aangemerkt als een uitgave voor kinderopvang waarvoor de instelling bijgevolg een attest kan uitreiken

Vak X.E. Pensioensparen (federaal)

U en/of uw partner hebt/hebben in 2018 (van 1 januari tot 31 december) bedragen betaald in het kader van pensioensparen.

U vermeldt bij de code 1361/2361 de betaalde bedragen, met een maximum van 960 euro per belastingplichtige (standaardsysteem, voordeel tot 30%) of 1.230 euro (indien expliciete keuze, voordeel tot 25%).

Het attest dat u ontvangt van de bank of van de maatschappij waarbij de stortingen zijn gebeurd, moet u ter beschikking houden van de fiscus. De instelling bevestigt onder meer dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om de belastingvermindering te krijgen.

Vak X.F. Aandelen van uw werkgever in 2018 (federaal)

Werknemers die in 2018 nieuwe aandelen hebben gekocht die hun werkgever uitgaf (naar aanleiding van de oprichting of een verhoging van het kapitaal), kunnen deze aandelen vermelden bij de code 1362/2362.

Het fiscaal inbrengbare bedrag is beperkt tot 770 euro/belastingplichtige.

Let op: het is onmogelijk per belastingplichtige en voor hetzelfde jaar de belastingvermindering voor pensioensparen en die voor werkgeversaandelen te cumuleren. Elk jaar moet u bewijzen dat de aandelen die de vorige jaren het voorwerp uitmaakten van deze vermindering, nog altijd in uw bezit zijn. Hebt u deze aandelen van uw werkgever niet meer tijdens de houdperiode van 5 jaar? Geef dan in de code 1366/2366 zoveel keer 1/60 van de aankoopprijs van de overgedragen aandelen aan als er op de datum van overdracht nog volledige maanden waren van de beleggingstermijn van 5 jaar.

Vak X.G. Betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen

Dit is een rubriek voor betalingen voor de aankoop van nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen, rechtstreeks of via een erkend crowdfundingplatform, die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de nieuwe federale belastingvermindering (de zogenoemde tax shelter voor startende ondernemingen).


Er zijn 2 sub-rubrieken:

 • code 1318/2318: betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 30%
 • code 1320/2320: betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 45% (micro-ondernemingen)

Het bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking kan komen, is max. 100.000 euro (per echtgenoot of wettelijk samenwonende).

Elk jaar moet u bewijzen dat de aandelen die de vorige jaren deze vermindering kregen, nog altijd in uw bezit zijn. Hebt u deze aandelen niet meer tijdens de houdperiode van 4 jaar? Geef dan in de code 1328/2328 zoveel keer 1/48 van de aankoopprijs van de overgedragen aandelen aan als er op de datum van overdracht nog volledige maanden waren van de beleggingstermijn van 4 jaar.

Vak X.H. Belastingvermindering voor lage-energie-, passief- en nulenergiewoningen (federaal)

Deze federale belastingvermindering werd afgeschaft voor contracten afgesloten vanaf 01-01-2012 om een dergelijke woning te kopen of te laten bouwen, of om een woning te laten verbouwen tot een energiezuinige woning.

Deze belastingvermindering (gedurende 10 jaar) en de onderstaande regels blijven van toepassing wanneer u al een contract gesloten had vóór 01-01-2012.

Ze was van toepassing voor (blote) eigenaars, bezitters, erfpachters of opstalhouders, die:

 • een lage-energie-, passief- of nulenergiewoning bouwden
 • in een nieuwe staat verworven
 • een onroerend goed volledig of gedeeltelijk vernieuwden om het te verbouwen tot een lage-energie-, passief- of nulenergiewoning

De belastingvermindering, die wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken, bedroeg:

 • lage-energiewoning: 460 euro (code 1347)
 • passiefwoning: 920 euro (code 1367)
 • nulenergiewoning: 1.840 euro (code 1348)

Om de vermindering te krijgen, moet u een certificaat voorleggen dat bevestigt dat het inderdaad een lage-energie-, passief- of nulenergiewoning is.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02.572.57.57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2019 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.