1. Home
 2. Sleutelmomenten
 3. Belastingen
 4. Belastingaangifte
 5. Gids
 6. Vak IV

Vak IV: wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

In principe moet u de bedragen vermeld op uw fiscale fiche(s) overnemen:

  • bezoldigingen van werknemers: zie fiche 281.10
  • wettelijke uitkeringen bij ziekte en invaliditeit: zie fiche 281.12
  • werkloosheidsuitkeringen: zie fiche 281.13
  • vervangingsinkomsten bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid -meestal betaald door een erkend ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij: zie fiche 281.14
  • werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding): zie fiche 281.17
  • bepaalde vervangingsinkomsten zoals aanvullende vergoedingen bovenop het brugpensioen, aanvullende Canada Dry-vergoedingen en uitkeringen wegens (beroeps)ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval of bepaalde andere gebeurtenissen (zoals een aanvullende uitkering voor wie tijdskrediet opneemt): zie fiche 281.18

Hieronder gaan we dieper in op bepaalde rubrieken.

Vak IV. A.1.b Vergoedingen die niet op de loonfiche staan

Vermeld hier onderstaande vergoedingen die niet op een loonfiche staan:
 • vakantiegeld: dit zijn uitkeringen die u als arbeider hebt gekregen van een sociale kas (vakantiefonds, sociaal fonds) en niet van uw werkgever en die op geen enkele fiscale loonfiche (281.10) voorkomen. Geef het netto ontvangen bedrag aan, vermeerderd met de bedrijfsvoorheffing (= samen het bruto belastbare bedrag)
 • voordelen van alle aard: het bedrag van de eventuele voordelen van alle aard die niet op uw loonfiche vermeld zijn
 • andere: de bedragen van de ontvangen vergoedingen die niet tot de 2 bovenvermelde categorieën behoren en die niet vermeld zijn op een loonfiche

Vak IV.A.3. Wedden, lonen enz. voor gepresteerde opzegtermijn, die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen (andere dan bedoeld in 13, a, 2° en 14, a, 2°)

Wat volgt, is niet van toepassing op de bezoldigingen verkregen door sportbeoefenaars en scheidsrechters.

Vermeld in deze rubriek wedden, lonen, enz. die in 2015 zijn verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van uw beroepsactiviteit tijdens de opzegtermijn. Maar enkel als de arbeidsovereenkomst aan al deze voorwaarden voldoet:
 • onbepaalde duur
 • beëindigd door de werkgever
 • niet beëindigd tijdens de proefperiode, met het oog op brugpensioen of pensionering of wegens dringende reden

Vermeld naast code 306 van de aangifte het bedrag dat op uw loonfiche is vermeld naast code 306. Voor inkomstenjaar 2015 is er 1.300 euro van de bedoelde bezoldigingen vrijgesteld, wanneer het ontslag ook effectief ter kennis werd gebracht in 2015.

Vak IV. A.6. Achterstallen (andere dan bedoeld in 13.c en 14.c)

Wat volgt, is niet van toepassing op de bezoldigingen verkregen door sportbeoefenaars en scheidsrechters.

De (in 2015 verkregen) afzonderlijk belastbare achterstallen van de ‘gewone bezoldigingen’ voor de gepresteerde opzeggingstermijn, die aan de hiervoor (onder vak IV.A.3) vermelde vrijstellingsvoorwaarden voldoen, moeten worden vermeld naast code 1307of 2307.

Deze achterstallen worden belast tegen het gemiddelde belastingtarief van het voorafgaande jaar waarin u een normale beroepsactiviteit uitoefende. Opdat FiscoWeb de belasting op uw opzeggingsvergoedingen correct kan berekenen, is het dus noodzakelijk dat u op de eerste pagina ervan uw gemiddelde aanslagvoet van dat voorafgaande jaar van normale beroepsactiviteit vermeldt. Deze aanslagvoet vindt u op uw referentie-aanslagbiljet.

Vak IV. A.7. Opzeggings- (andere dan bedoeld in 13.d en 14.d) en inschakelingsvergoedingen

Wat volgt, is niet van toepassing op de bezoldigingen verkregen door sportbeoefenaars en scheidsrechters. In vak IV. A.7.a) moeten de in 2015 ontvangen opzeggings- en inschakelingsvergoedingen worden vermeld indien ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de vergoedingen werden betaald uit hoofde of naar aanleiding van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur door de werkgever
 • het contract werd niet beëindigd tijdens de proefperiode, met het oog op brugpensioen of pensionering of wegens dringende reden

Vermeld naast code 1262 of 2262 van de aangifte het bedrag dat op uw loonfiche naast code 262 staat. Voor inkomstenjaar 2015 is er 1.300 euro van de bedoelde bezoldigingen vrijgesteld voor zover de opzegging door de werkgever ter kennis is gebracht vanaf 1-1-2015.

Het bedrag dat niet voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden (wordt op uw loonfiche vermeld naast code 308), moet aangegeven worden in de code 1308/2308.

Deze overige vergoedingen zullen worden belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste jaar waarin u nog een normale beroepsactiviteit uitoefende (= in principe het laatste jaar waarin u nog 12 maanden werkte of vervangingsinkomsten hebt genoten). Opdat FiscoWeb de belasting op uw opzeggingsvergoedingen correct kan berekenen, is het dus noodzakelijk dat u op de eerste pagina ervan uw gemiddelde aanslagvoet van dat laatste jaar van normale beroepsactiviteit vermeldt. Deze aanslagvoet vindt u op uw referentie-aanslagbiljet.

Vak IV.A.9 Terugbetaling woon-werkverkeer

Vermeld bij code 1254/2254 het totaalbedrag van de bijdrage van uw werkgever in uw kosten voor het woon-werkverkeer. En bij code 1255/2255 het vrijgestelde bedrag van deze bijdrage:

Beslissingsmatrix terugbetaling woon-werkverkeer:


Bewijst u als werknemer uw beroepskosten?
 
Nee
 
Gebruikt u als werknemer het openbaar vervoer?
(trein, tram, bus, metro)
   
Nee
Ja
   
Fiets = vrijstelling van 0,22 euro/km

De toegekende vrijstellingen voor het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets zijn cumuleerbaar (maar niet voor hetzelfde traject).
Vrijstelling = de totale tussenkomst van de werkgever in het abonnement, vervoerbewijzen, vervoerkaarten enz.   
Maakt u als werknemer gebruik van collectief vervoer georganiseerd door de werkgever?
   
Nee
Ja
   
Vrijstelling = maximaal 380 euro
Vrijstelling = de werkgeversbijdrage, weliswaar beperkt tot de prijs van een eersteklastreinabonnement voor dezelfde afstand.
   

Vak IV.A.16 Forfait voor verre verplaatsingen

Als de afstand tussen uw woonplaats en uw werk op 1 januari 2016 75 km of meer bedroeg en u niet kiest voor de aangifte van uw ‘reële beroepskosten’, kunt u in code 1256/2256 het bijkomende forfait vermelden dat voor u geldt.


Forfaitaire bedragen voor verre verplaatsingen
   
Afstand tussen uw woonplaats en uw werk
Bijkomende forfait
   
Van 75 km tot 100 km
75 euro
   
Van 101 km tot 125 km
125 euro
   
Meer dan 125 km
175 euro
   

Vak IV.A.18. Andere beroepskosten

Vermeldt u niets in deze rubriek:

 • dan berekent de fiscus automatisch het wettelijke forfait en brengt hij dat in mindering van uw belastbaar loon
 • dan wordt het forfait 2 keer berekend als beide echtgenoten beroepsinkomsten hebben

Wettelijk forfait voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015)
   
Toepasbaar percentage
Per inkomstenschijf
   
29,35%
5.760 euro
   
10,50%
11.380 euro
   
8%
19.390 euro
   
3%
Meer dan 19.390 euro
   

Het maximumbedrag van de forfaitaire kosten bedraagt 4.090 euro.

Vermeldt u een bedrag in deze rubriek:

dan doet u dat om dat u meent dat uw werkelijke uitgaven groter zijn dan het forfait. Het is dan aangewezen de nodige bewijsstukken bij uw aangifte te voegen

Welke vervoerkosten kunt u inbrengen?

 • Woon-werkverkeer met de wagen (onder voorwaarden) – zonder kilometerbeperking: forfait van 0,15 euro/km (heeft geen betrekking op financierings- en gsm-kosten). U hoeft enkel de afstand tussen uw woonplaats en uw werk te bewijzen, en het feit dat u deze overbrugde met uw wagen.
 • • Woon-werkverkeer met andere vervoersmiddelen – met kilometerbeperking: tot hoogstens 100 kilometer (enkel traject) mag er 0,15 euro/km worden afgetrokken. Deze regeling is bv. van toepassing voor trajecten afgelegd met het openbaar vervoer of als carpoolende passagier.
 • Woon-werkverkeer met de fiets: er mag 0,22 euro/km worden afgetrokken.
 • Kosten voor andere beroepsverplaatsingen dan woon-werkverkeer: deze kosten moeten altijd gestaafd zijn met bewijsstukken. Ze zijn niet vastgesteld op 0,15 euro/km maar stemmen overeen met 75% van uw werkelijke uitgaven. Bovendien moeten de kosten beantwoorden aan het beroepsgebruik van uw wagen.
 • Andere beroepskosten: u kunt het bedrag aftrekken van de onkosten die u in het kader van uw beroep hebt gemaakt en die u kunt bewijzen.

Enkele opmerkingen:

 • U kunt voor uzelf het wettelijke forfait aftrekken en voor uw echtgeno(o)t(e) de werkelijke beroepsuitgaven, of omgekeerd.
 • U kunt die keuze jaarlijks herzien.
 • Het is zelden opportuun te kiezen voor het systeem van werkelijke uitgaven als u een kilometervergoeding krijgt van uw werkgever voor verplaatsingen tijdens uw werk (dus naast het woon-werkverkeer). U moet die vergoeding immers in mindering brengen van uw aftrekbare uitgaven.
 • Voeg nooit de originele bewijsstukken bij uw aangifte. Ze kunnen verloren gaan!

Vak IV.F. Inhoudingen voor aanvullend pensioen

De bijdragen in kwestie geven u recht op een belastingvermindering van 30% in het kader van het federaal langetermijnsparen. Het aan te geven bedrag staat bij code 285 of 283 van uw inkomstenfiche.

Vak IV.G . Overuren die recht geven op een overwerktoeslag

Indien u overuren hebt gepresteerd, kunt u recht hebben op een belastingvermindering die 57,75 % of 66,81 % van uw normale loon (100 %) bedraagt. Dat loon vormt ook de berekeningsgrondslag voor de overwerktoeslag die u krijgt voor de uren die u tijdens het belastbare tijdperk hebt overgewerkt.

Vak IV.G.1. Totale aantal werkelijk gepresteerde overuren

Vermeld hier het totale aantal werkelijk gepresteerde overuren dat op de loonfiche naast de volgende codes staat:

 • code 305: de grens werd opgetrokken tot 180 uur voor werknemers in de bouwsector, op voorwaarde dat het bouwbedrijf ten vroegste sinds 1-04-2014 gebruik maakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem
 • code 317 (nieuw): voor de horecasector wordt de grens opgetrokken tot 360 uur per werknemer, ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van een geregistreerd kassasysteem
 • code 246: voor alle andere werknemers dan de hierboven vermelde is het aantal uren beperkt tot 130

Als u meer dan 130, 180 of 360 uur hebt overgewerkt, wordt slechts de volgende verhouding in aanmerking genomen: 130, 180 of 360 uren/totaal aantal gepresteerde uren.

Vak IV.G.2. Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor overuren die recht geven op een belastingvermindering

De berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag is het normale loon voor die overuren. Die grondslag wordt vermeld met een afzonderlijke code op uw loonfiche. Welke code hangt af van de hoogte van de belastingvermindering.

a) 66,81%: vermeld hier de berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor de overuren die in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 66,81% (= vermeld naast code 233 van de loonfiche)

b) 57,75%: vermeld hier de berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor de overuren die in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 57,75 % (= vermeld naast code 234 van de loonfiche)


Vak IV.O. Inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong

Geef hier het bedrag aan van uw inkomsten van bezoldigingen van buitenlandse oorsprong (en gerelateerde kosten).

Voor in dit vak vermelde inkomsten die in België vrijgesteld zijn van personenbelasting (op basis van een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting of krachtens een internationale overeenkomst), is het aangewezen het bewijs dat de voorwaarden daarvoor vervuld zijn, bij uw aangifte te voegen.

Bovenvermelde inkomsten worden vrijgesteld onder progressievoorbehoud: dit betekent dat die inkomsten niet worden belast, maar dat ze wel in aanmerking worden genomen om het progressieve belastingtarief te bepalen dat op uw overige in België belastbare inkomsten (die niet afzonderlijk worden belast) van toepassing is.

Voor zover het betrokken dubbelbelastingverdrag dit toelaat is er aanvullende gemeentebelasting verschuldigd op de in België vrijgestelde inkomsten uit bepaalde landen (zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk). De gemeentebelasting wordt berekend op de personenbelasting die verschuldigd zou zijn indien de beroepsinkomsten in België zouden verkregen zijn.

Ook voor buitenlandse inkomsten uit landen waarmee geen verdrag is gesloten maar waarvoor de Belgische belasting met de helft wordt verminderd, is het aangewezen het bewijs dat de voorwaarden daarvoor vervuld zijn bij uw aangifte te voegen.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02 572 57 57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2017 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.