Vak IV: wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

In principe moet u de bedragen vermeld op uw fiscale fiche(s) overnemen:

  • bezoldigingen van werknemers: zie fiche 281.10
  • wettelijke uitkeringen bij ziekte en invaliditeit: zie fiche 281.12
  • werkloosheidsuitkeringen: zie fiche 281.13
  • vervangingsinkomsten bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, meestal betaald door een erkend ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij: zie fiche 281.14
  • werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding): zie fiche 281.17
  • bepaalde vervangingsinkomsten zoals aanvullende vergoedingen bovenop werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen), aanvullende Canada Dry-vergoedingen en uitkeringen wegens (beroeps)ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval of bepaalde andere gebeurtenissen (zoals een aanvullende uitkering voor wie tijdskrediet opneemt): zie fiche 281.18

Hieronder gaan we dieper in op bepaalde rubrieken.

Vak IV. A.1.b Vergoedingen die niet op de loonfiche staan

Vermeld hier onderstaande vergoedingen die niet op een loonfiche staan:
 • vakantiegeld: dit zijn uitkeringen die u als arbeider hebt gekregen van een sociale kas (vakantiefonds, sociaal fonds) en niet van uw werkgever en die op geen enkele fiscale loonfiche (281.10) voorkomen. Geef het netto ontvangen bedrag aan, vermeerderd met de bedrijfsvoorheffing (= samen het bruto belastbare bedrag)
 • voordelen van alle aard: het bedrag van eventuele voordelen van alle aard die niet op uw loonfiche vermeld zijn
 • andere: de bedragen van de ontvangen vergoedingen die niet tot de 2 bovenvermelde categorieën behoren en die niet vermeld zijn op een loonfiche (bv. aandelenopties)

Vak IV. A.5. Achterstallen (andere dan bedoeld in 13.c en 14.c)

Wat volgt, is niet van toepassing op bezoldigingen verkregen door sportbeoefenaars en scheidsrechters.

De (in 2018 verkregen) achterstallige bezoldigingen die betrekking hebben op voorgaande jaren zijn afzonderlijk belastbaar en moeten worden vermeld naast code 1252 of 2252.

Deze achterstallen worden belast tegen het gemiddelde belastingtarief van het laatste voorafgaande jaar waarin u een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad (= referentiejaar). Opdat FiscoWeb de belasting op uw achterstallen correct kan berekenen, is het dus noodzakelijk dat u op de eerste pagina ervan uw gemiddelde aanslagvoet van dat referentiejaar vermeldt. Deze aanslagvoet vindt u op uw aanslagbiljet voor het referentiejaar.

Vak IV. A.6. Opzeggingsvergoedingen - (andere dan bedoeld in 13.d en 14.d) en inschakelingsvergoedingen

Wat volgt, is niet van toepassing op de bezoldigingen van sportbeoefenaars en scheidsrechters.

In vak IV. A.6.b) moeten de in 2017 ontvangen opzeggings- en inschakelingsvergoedingen worden vermeld die niet voor vrijstelling in aanmerking komen. We verwijzen naar de bedragen vermeld op de fiscale fiches.

De belastbare opzeggingsvergoedingen zullen worden belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste jaar waarin u een normale beroepswerkzaamheid hebt gehad (= referentiejaar; sinds het Cassatiearrest van 14 maart 2013 volstaat het niet langer dat de belastingplichtige gedurende elk van de 12 maanden van het beschouwde jaar belastbare bezoldigingen of vervangingsinkomsten heeft verkregen. Wanneer een belastingplichtige bijvoorbeeld tijdens het jaar 3 maanden werkzaam is geweest en de overige 9 maanden van inactiviteit vervangingsinkomsten heeft gekregen, kan dat jaar niet als geldig referentiejaar worden opgenomen). Het is noodzakelijk dat u op de eerste pagina uw gemiddelde aanslagvoet van dat referentiejaar vermeldt, zodat FiscoWeb de belasting op uw opzeggingsvergoedingen correct kan berekenen. Deze aanslagvoet vindt u op uw aanslagbiljet voor het referetiejaar.

Vak IV.A.8 Terugbetaling woon-werkverkeer

Vermeld bij code 1254/2254 het totaalbedrag van de bijdrage van uw werkgever in uw kosten voor het woon-werkverkeer. En bij code 1255/2255 het vrijgestelde bedrag van deze bijdrage. De bedoelde werkgeverstussenkomsten zijn enkel vrijgesteld indien u geen werkelijke beroepskosten claimt in uw belastingaangifte.

Beslissingsmatrix terugbetaling woon-werkverkeer:


Bewijst u als werknemer uw beroepskosten?
 
Nee
 
Gebruikt u als werknemer het openbaar vervoer?
(trein, tram, bus, metro)
   
Nee
Ja
   
Fiets = vrijstelling van 0,23 euro/km

De toegekende vrijstellingen voor het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets zijn cumuleerbaar (maar niet voor hetzelfde traject).
Vrijstelling = de totale tussenkomst van de werkgever in het abonnement, vervoerbewijzen, vervoerkaarten enz.   
Maakt u als werknemer gebruik van collectief vervoer georganiseerd door de werkgever?
   
Nee
Ja
   
Vrijstelling = maximaal 400 euro
Vrijstelling = de werkgeversbijdrage, weliswaar beperkt tot de prijs van een eersteklastreinabonnement voor dezelfde afstand.
   

Vak IV.A.16 Forfait voor verre verplaatsingen

Als de afstand tussen uw woonplaats en uw werk op 1 januari 2019, 75 km of meer bedroeg en u niet kiest voor de aangifte van uw ‘reële beroepskosten’, kan u in code 1256/2256 een bijkomend kostenforfait genieten.
Vanaf dit jaar moet het ‘kostenforfait voor verre verplaatsingen’ (code 1256-2256) anders ingevuld worden: vroeger moest u zelf de bijkomende aftrek berekenen en het bedrag invullen:


Forfaitaire bedragen voor verre verplaatsingen
   
Afstand tussen uw woonplaats en uw werk
Bijkomende forfait
   
Van 75 km tot 100 km
75 euro
   
Van 101 km tot 125 km
125 euro
   
Meer dan 125 km
175 euro
   

Vanaf nu moet u enkel het aantal kilometers tussen uw woon- en werkplaats aangeven. De fiscus maakt dan zelf de berekening.

Vak IV.A.18. Andere beroepskosten

Vermeldt u niets in deze rubriek:

 • dan berekent de fiscus automatisch het wettelijke forfait en brengt dat in mindering van uw belastbaar loon
 • dan wordt het kostenforfait per echtgenoot of wettelijk samenwonende partner berekend als beide echtgenoten beroepsinkomsten hebben

Wettelijk forfait voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)
Toepasbaar percentage
 
30%

Het maximumbedrag van de forfaitaire kosten bedraagt 4.720 euro. Dat maximum wordt bereikt bij een belastbare bezoldiging van +/- 15.733 euro.

Vermeldt u een bedrag in deze rubriek:

Indien uw werkelijke beroepskosten (per echtgenoot) hoger zijn dan het totaalbedrag van de forfaitaire beroepskosten en de vrijstelbare werkgeverstussenkomsten woon-werkverkeer, dan is het interessant om werkelijke beroepskosten te vermelden. U dient de werkelijke beroepskosten te motiveren in een bijlage aan de aangifte en de nodige bewijsstukken ter beschikking te houden (voor het geval de fiscus u vraagt de beroepskosten te staven).

Welke vervoerkosten kan u inbrengen?

 • Woon-werkverkeer met de wagen (onder voorwaarden) – zonder kilometerbeperking: forfait van 0,15 euro/km (heeft geen betrekking op financieringskosten). U moet alleen de afstand tussen uw woonplaats en uw werk of de opstapplaats van het openbaar vervoer kunnen verantwoorden, en het moet aannemelijk zijn dat u het woon-werkverkeer met de wagen heeft afgelegd.
 • Woon-werkverkeer met andere vervoersmiddelen – met kilometerbeperking: tot hoogstens 100 kilometer (enkel traject) mag er forfaitair 0,15 euro/km worden afgetrokken. Deze regeling is bv. van toepassing voor trajecten afgelegd met het openbaar vervoer of als carpoolende passagier.
 • Woon-werkverkeer met de fiets: er mag forfaitair 0,23 euro/km worden afgetrokken. Let op! U kan deze aftrek niet voor dezelfde afstand combineren met de andere vermelde bedragen.
 • Kosten voor andere beroepsverplaatsingen dan woon-werkverkeer: deze kosten moeten altijd gestaafd worden met bewijsstukken. De bedoelde kosten zijn niet forfaitair vastgesteld op 0,15 euro/km. Financieringskosten vallen niet onder de hierna vermelde aftrekbeperking en zijn voor 100% aftrekbaar.

  NIEUWE AFTREKBEPERKING VOOR INKOMSTEN 2018

  De beroepskosten voor dergelijke beroepsverplaatsingen zijn in principe slechts ten belope van 50% tot 100% aftrekbaar. Het toepasselijke percentage hangt af van de gebruikte brandstof en de CO2-uitstoot per kilometer. Indien het voertuig vóór 1 januari 2018 werd aangeschaft zijn de bedoelde beroepskosten minstens 75% aftrekbaar. We vermelden de voornaamste aftrekpercentages.
     
  Aftrekpercentage
  CO2-uitstoot voertuig met dieselmotor in gram/km
  CO2-uitstoot voertuig met benzinemotor in gram/km
     
  100%
  max. 60 g
  max. 60 g
     
  90%
  meer dan 60 g en maximaal 105 g
  meer dan 60 g en maximaal 105 g
     
  80%
  meer dan 105 g en maximaal 115 g
  meer dan 105 g en maximaal 125 g
     
  75%
  meer dan 115 g en maximaal 145 g
  meer dan 125 g en maximaal 155 g
  70%
  meer dan 145 g en maximaal 170 g
  meer dan 155 g en maximaal 180 g
  60%
  meer dan 170 g en maximaal 195 g
  meer dan 180 g en maximaal 205 g
  50%
  meer dan 195 g
  meer dan 205 g
 • Andere beroepskosten: : ten belope van het beroepsgebruik kan u andere kosten aftrekken, op voorwaarde dat u die kosten kan aantonen.

Enkele opmerkingen:

 • u kan voor uzelf het wettelijke forfait aftrekken en voor uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner de werkelijke beroepsuitgaven, of omgekeerd
 • u kan uw keuze jaarlijks herzien
 • het is zelden opportuun voor autokosten te kiezen voor het systeem van werkelijke uitgaven als u van uw werkgever een kilometervergoeding voor dienstreizen hebt gekregen voor beroepsmatige verplaatsingen voor rekening van de werkgever (dus naast het woon-werkverkeer). U moet die vergoeding immers in mindering brengen van uw aftrekbare uitgaven
 • voeg nooit de originele bewijsstukken bij uw aangifte. Ze kunnen verloren gaan!

Vak IV.F. Inhoudingen voor aanvullend pensioen

De bijdragen in kwestie geven u recht op een belastingvermindering van 30% in het kader van het federaal langetermijnsparen. Het aan te geven bedrag staat bij code 285 of 283 van uw inkomstenfiche.

Vak IV.G. Overuren die recht geven op een overwerktoeslag

Als u overuren hebt gepresteerd, kan u onder voorwaarden en voor een beperkt aantal overuren (zie verder) recht hebben op een belastingvermindering die 57,75% of 66,81% van uw normale loon (100%) bedraagt. Dat loon vormt ook de berekeningsgrondslag voor de overwerktoeslag die u krijgt voor de uren die u tijdens het belastbare tijdperk hebt overgewerkt.

Vak IV.G.1. Totale aantal werkelijk gepresteerde overuren

Vermeld hier het totale aantal werkelijk gepresteerde overuren dat op de loonfiche naast de volgende codes staat:

 • code 305: de grens werd opgetrokken tot 180 uur voor werknemers in de bouwsector, op voorwaarde dat het bouwbedrijf gebruikmaakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem
 • code 317: voor de horecasector ligt de grens op 360 uur per werknemer, ongeacht of er wordt gebruikgemaakt van een geregistreerd kassasysteem. Enkel overuren die niet fiscaal worden vrijgesteld komen hiervoor in aanmerking.
 • code 246: voor alle andere werknemers dan de hierboven vermelde is het aantal uren beperkt tot 130.

Als u meer dan 130, 180 of 360 uur hebt overgewerkt, wordt slechts de volgende verhouding in aanmerking genomen: 130, 180 of 360 uren/totaal aantal gepresteerde uren.

Nieuw vanaf aanslagjaar 2018: de belastingvermindering wordt enkel toegekend voor overuren m.b.t. bezoldigingen die in België belastbaar zijn.

Vak IV.G.2. Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor overuren die recht geven op een belastingvermindering

De berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag is het normale loon voor die overuren. Die grondslag wordt vermeld met een afzonderlijke code op uw loonfiche. Welke code hangt af van de hoogte van de belastingvermindering.

a) 66,81%: vermeld hier de berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor de overuren die in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 66,81% (= vermeld naast code 233 van de loonfiche)

b) 57,75%: vermeld hier de berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor de overuren die in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 57,75% (= vermeld naast code 234 van de loonfiche)


Vak IV.O. Inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong

Geef hier het bedrag aan van uw inkomsten van bezoldigingen van buitenlandse oorsprong die u ook in code 1250 of 2250 hebt vermeld (en gerelateerde kosten). Het te vermelden bedrag is het brutobedrag verminderd met de verplicht ingehouden of betaalde sociale bijdragen en de tijdens hetzelfde jaar ingehouden buitenlandse bronbelasting of betaalde buitenlandse inkomstenbelasting.

Voor in dit vak vermelde inkomsten die in België vrijgesteld zijn van personenbelasting (op basis van een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting of krachtens een internationale overeenkomst), is het aangewezen om het bewijs dat de voorwaarden vervuld zijn, bij uw aangifte te voegen.

Bovenvermelde inkomsten worden vrijgesteld onder progressievoorbehoud: dat betekent dat die inkomsten niet worden belast, maar dat ze wel in aanmerking worden genomen om het progressieve belastingtarief te bepalen dat op uw overige in België belastbare inkomsten (die niet afzonderlijk worden belast) van toepassing is.

Voor zover het betrokken dubbelbelastingverdrag dit toelaat is een aanvullende gemeentebelasting verschuldigd op de in België vrijgestelde inkomsten uit bepaalde landen (zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk). De gemeentebelasting wordt berekend op de personenbelasting die verschuldigd zou zijn als de beroepsinkomsten in België zouden verkregen zijn.

Ook voor buitenlandse inkomsten uit landen waarmee geen verdrag is gesloten, maar waarvoor de Belgische belasting met de helft wordt verminderd, is het aangewezen het bewijs dat de voorwaarden daarvoor vervuld zijn bij uw aangifte te voegen.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02.572.57.57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2019 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.