Belfius-Cover Beleggingen

Belfius-Cover Beleggingen is een verzekering gekoppeld aan een effectendossier of een termijnrekening in euro. Dankzij deze dekking krijgen uw nabestaanden een uitkering als u overlijdt door een ongeval. Het bedrag ervan is afhankelijk van de waarde van uw effectendossier of van uw termijnrekening.

Een voorbeeld:
Meneer Moons overlijdt na een ongeval. Hij sloot een verzekering Belfius-Cover Beleggingen af die gekoppeld is aan zijn termijnrekening waarvan hij de enige titularis is. Op de dag voor de dag van het overlijden bedraagt de totale waarde van de effecten 80 000 euro. Het bedrag van de vergoeding is 30 % van deze som: 24 000 euro.

Belfius-Cover Beleggingen is ideaal voor u

 • Als u uw nabestaanden financieel wenst te beschermen
 • Als u een effectendossier bezit of een termijnrekening bij Belfius Bank of als u er een wenst te openen
 • Als u wilt dat de uitkering de successierechten op uw effectendossier of termijnrekening dekt

Goed om te weten

Voorwaarden

U moet een effectendossier of termijnrekening in euro bij Belfius Bank bezitten.

Uitkeringen

Uw nabestaanden ontvangen een vergoeding van 30 % van de waarde van de effecten in uw effectendossier of op uw termijnrekening. Deze uitkering bedraagt minimaal 2 500 euro en maximaal 25 000 euro per rekening en 100 000 euro per verzekerde, ongeacht het aantal rekeningen waaraan een verzekering Belfius-Cover Beleggingen gekoppeld is en waarbij de persoon in kwestie verzekerd is.

 • Bij effecten uitgegeven door Belfius Bank en haar filialen gebeurt de waardering op basis van de nominale waarde vermeerderd met de gelopen interesten van die periode, als die methode het meest voordelig is voor de verzekerde. Anders gezegd, de nabestaanden krijgen een hoger bedrag uitgekeerd.
Andere effecten worden gewaardeerd op basis van de meest recente wissel- of beurskoersen. Als er geen officiële marktwaarde bestaat, hangt de waarde af van de geraamde koers.

De overige effecten worden gewaardeerd op basis van de meest recente wissel- of beurskoersen de dag vóór het ongeval, inclusief de niet uitgevoerde en nog niet geboekte orders. Als er geen officiële marktwaarde bestaat, wordt de waarde bepaald op basis van de geraamde koers, die door Belfius wordt bepaald conform algemeen aanvaarde professionele normen.

Premie

De jaarlijkse premie bedraagt slechts 12,39 euro. Dit bedrag gaat jaarlijks automatisch van de centralisatierekening verbonden aan uw effectendossier of termijnrekening. U hoeft er zich dus verder niet mee bezig te houden.

Formaliteiten

Zodra Belfius Bank op de hoogte wordt gebracht van het overlijden, contacteert hij de familie.
De nabestaanden moeten dan volgende documenten bezorgen aan de bank:

 • een verklaring van overlijden door ongeval
 • een medisch getuigschrift van overlijden
 • een attest of een akte van erfopvolging (afgeleverd door de Registratie of de notaris)
 • een uittreksel uit de overlijdensakte van de burgerlijke stand.
In geval van overlijden komen volgende partijen in aanmerking:
 • de overlevende houder(s) die niet als verzekerde word(t)(en) beschouwd
 • de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden, niet gescheiden van tafel en bed) van de verzekerde
 • zijn die er niet, de kinderen van de verzekerde en andere nakomelingen
 • zijn die er niet, de erfgenamen in opgaande lijn
 • en ten slotte de rechthebbenden van de verzekerde
U kunt die volgorde wijzigen of eventueel een of meerdere andere personen als begunstigde aanduiden op het ogenblik dat u de verzekering afsluit. De begunstigde(n) kunt u op elk moment wijzigen in uw Belfius-kantoor.

Extra advies bij successierechten

Meestal volstaat de uitkering van 30% om successierechten te betalen. Als u echter denkt dat de uitkering onvoldoende zal zijn, omdat u nog andere bezittingen hebt of omdat u geen rechtstreekse erfgenaam hebt, contacteert u het best een specialist in uw kantoor. Hij zal samen met u de best passende oplossing uitwerken.


Meer info?

Kom alles te weten over Belfius-Cover Beleggingen.

Wilt u uw nalatenschap veiligstellen voor uw erfgenamen? Bent u net een naaste verloren? Of erft u zelf?

man with numbers insurance

Meer info: 02 / 222 12 02
Contacteer uw Belfius-kantoor

Contacteer ons

Tip!

Staat een rekening op naam van twee personen? Dan kunt u een volledige uitkering garanderen door twee verzekeringen af te sluiten.

Te combineren met:

Belfius-Cover

Verzekering gekoppeld aan een zichtrekening

Belfius Deposit Cover

Verzekering gekoppeld aan een spaarrekening

Belfius Verzekerd Inkomen

Verzekering gekoppeld aan de verrichtingen op een zichtrekening