Immobel NV

Obligaties met een looptijd van 7,5 jaar

Disclaimer

De volgende, beperkt toegankelijke, pagina’s van de website van Belfius Bank bevatten informatie met betrekking tot de openbare aanbod van obligaties uitgegeven door Immobel NV (de ‘Vennootschap’) (waaronder, maar niet beperkt tot, een elektronische versie van het Prospectus – gepubliceerd in België – met betrekking tot een EMTN Programma overeenkomstig de Belgische toepasselijke regelgeving, de Definitieve Voorwaarden en de Samenvatting) (de ‘Aanbiedingsinformatie’), die enkel een openbare aanbieding in België uitmaakt.

TOEGANG TOT INFORMATIE OVER HET AANBOD OP DE BEPERKTE TOEGANGSPAGINA'S VAN DEZE WEBSITE IS VERBODEN VOOR PERSONEN DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, JAPAN, FRANKRIJK, HET VERENIGD KONINKRIJK, OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJK AANBIEDING OF UITNODIGING ZONDER REGISTRATIE, VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE, OF ZONDER KWALIFICATIE ONDER DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING VAN HET BETROKKEN RECHTSGEBIED NIET IS TOEGELATEN, OF NIET AAN DE VEREISTE VOORWAARDEN VOLDOET OVEREENKOMSTIG DE WETGEVING VAN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED.

De Aanbiedingsinformatie mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die er overeenkomstig de toepasselijke wetgeving toegang tot mogen hebben. Deze documenten worden enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Het beschikbaar stellen op het internet van de Aanbiedingsinformatie – die enkel de Belgische markt viseert – is op geen enkele wijze bedoeld om een openbare aanbieding uit te maken in enig ander rechtsgebied dan België, noch om aankooporders afkomstig van enig ander rechtsgebied dan België te ontvangen. Het reproduceren van deze elektronische versie(s) op (i) een website of op enige andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) een gedrukte vorm of eender welke drager met het oog op de verdeling daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Andere informatie op andere delen van de website van de Vennootschap of een andere website maakt geen deel uit van de Aanbiedingsinformatie.

De Aanbiedingsinformatie wordt enkel voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele manier bedoeld als een openbare aanbieding of als een uitnodiging om over te gaan tot de aankoop van, of de inschrijving op, obligaties van de Vennootschap., Een dergelijk aanbod of uitnodiging om obligaties van de Vennootschap te verwerven of erop in te schrijven, zal niet worden georganiseerd worden in, of gericht zijn aan ingezetenen, verblijfhouders of burgers van, de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbieding of uitnodiging zonder registratie, vrijstelling van registratie, of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het betrokken rechtsgebied niet is toegelaten, of niet aan de vereiste voorwaarden voldoet overeenkomstig de wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied.

De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt tevens geen aanbieding of uitnodiging aan eender welke persoon die een dergelijke aanbieding of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen of aan wie een dergelijke aanbieding of verzoek niet mag worden meegedeeld. De obligaties van de Vennootschap werden niet, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de ’Securities Act’) en obligaties van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie onder de US Securities Act of een vrijstelling daarvan. Geen enkele informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie, of enige kopie ervan mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden meegenomen of verzonden naar, of worden verspreid in, de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Frankrijk, Het Verenigd Koninkrijk of in een ander bevoegd rechtsgebied. Het niet-naleven van deze beperkingen kan een inbreuk uitmaken op de toepasselijke wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of enig ander bevoegd rechtsgebied. De verspreiding van de informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op de website van de Vennootschap in andere rechtsgebieden dan België kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis krijgen en/of in het bezit worden gesteld van dergelijke informatie dienen zich te informeren omtrent enige toepasselijke wettelijke beperkingen en moeten dergelijke beperkingen naleven. In het algemeen dient iedere persoon die tot de Aanbiedingsinformatie toegang wenst te krijgen, vooraf na te gaan of dergelijke toegang geen overtreding van enige toepasselijke wet- of regelgeving uitmaakt. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welke persoon worden overtreden.

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via een hyperlink) op het ogenblik van laatste herziening van de website correct is, aanvaarden de Vennootschap en Belfius Bank geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch enige verplichting om deze informatie bij te werken. De informatie op de websites van Belfius Bank en de Vennootschap of begrepen in de Aanbiedingsinformatie mag niet worden geïnterpreteerd als een advies of aanbeveling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, investerings-, belastings-, juridisch- of ander advies, en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraken, meningen of verwachtingen uitgedrukt in de Aanbiedingsinformatie of op de website van de Vennootschap of Belfius Bank.