Belfius Pension Fund High Equities

Belfius Pension Fund High Equities is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Investment Partners N.V. - Aandelenklasse C - KAP

 • Levert u een aanvullend pensioen én een jaarlijks fiscaal voordeel op.
 • Belegt voor 70% in aandelen en voor 30% in obligaties.
 • U kan al pensioensparen vanaf 25 euro per maand

Kenmerken


Meer informatie vindt u op belfius.be/productcategorieen

 • Looptijd: geen eindvervaldag
 • Minimale intekening: geen minimale inschrijvingsprijs
 • SRRI  : 4 (voor meer info, zie "risico’s")
 • ISIN code: BE0159537696
 • De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd in De Tijd en L'Echo, en op belfius.be/fondsen.

Kosten


 • Instapkosten: 3%
 • Uitstapkosten: geen
 • Lopende kosten en beheerskosten: 1,35%, waarvan 1,05% beheerskosten
 • Bewaarloon effectendossier: geen
 • Swing pricing  : neen

Fiscaal voordeel

Sinds 2018 kan u kiezen tussen een ‘standaard’-keuzesysteem van maximaal 990 euro per jaar met in principe een belastingvermindering van 30% (max. 297 euro) en een systeem van maximaal 1.270 euro per jaar met in principe een belastingvermindering van 25% (317,5 euro). Het nieuw fiscaal systeem van 1.270 euro levert pas een hoger fiscaal voordeel op als u minimaal 1.188 euro stort. De uitdrukkelijke keuze voor dit laatste systeem moet u jaarlijks maken en dit voorafgaand aan de storting(en) die het maximum van 990 euro overschrijden. Zo niet valt u terug onder de standaardformule van 990 euro en zullen de bedragen die gestort werden boven dat bedrag kosteloos worden teruggestort. De informatie is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving, die in de toekomst kan veranderen.

U kan online een pensioenspaarfonds openen via uw smartphone, tablet of pc waarbij u tot 990 euro kan beleggen. Wil u graag tot 1.270 euro beleggen? Contacteer dan Belfius Connect op 0800/999.11 of maak een afspraak met uw kantoor.

Eindbelasting

Start u met pensioensparen vóór uw 55e verjaardag, dan betaalt u op uw 60e verjaardag een gunstige belasting van 8% op de netto stortingen gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%. Na deze belasting kan u uw pensioensparen opvragen of verder storten tot in het jaar waarin u 64 wordt. Deze stortingen worden niet meer belast.

 • Belangrijk: vanaf uw 55e levensjaar kan u uw stortingen niet meer verhogen. Dit om een nadelige taxatie te vermijden.
 • Start u met pensioensparen na uw 55e verjaardag, dan betaalt u 10 jaar na de opening de eindbelasting van 8%.
 • Uw kapitaal vroegtijdig op te nemen is in de meeste gevallen zeer nadelig. U betaalt dan immers een belasting van 33% (bedrijfsvoorheffing van 33,31%).

Spreiding

Belfius Pension Fund High Equities is bestemd voor beleggers die hun vermogen op lange termijn willen diversifiëren en bereid zijn daarbij een risico te lopen dat eigen is aan de schommelingen van de financiële markten waarop het beleggingsbeleid gericht is. Het biedt dus geen recht op terugbetaling van uw kapitaal. Gezien het specifieke belastingstelsel is het aangewezen om minstens tot op de leeftijd van 60 jaar in het pensioenspaarfonds te blijven. Het beleggingsbeleid is erop gericht de portefeuillerisico's te spreiden. De netto-inventariswaarde is echter onderhevig aan verschillende soorten risico's. Dit kan leiden tot een relatief hoge volatiliteit. 

Het pensioenspaarfonds  Belfius Pension Fund High Equities belegt voornamelijk in aandelen en in daarmee gelijk te stellen waarden.

Wettelijke grenzen waaraan de spreiding binnen een pensioenspaarfonds moet voldoen:

 • maximaal 75% verhandelbare obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen en gelddeposito's binnen de voorziene grenzen en modaliteiten
 • maximaal 75% aandelen en andere gelijkgestelde waarden binnen de voorziene grenzen en modaliteiten
 • maximaal 10% cash (euro of munt van een EER-lidstaat), bij een erkende kredietinstelling gecontroleerd door een EER-lidstaat
 • maximaal 20% mag in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn

Risico’s

Als belegger moet u zich bewust zijn van de volgende risico's die misschien niet voldoende tot uiting komen in de risico- en opbrengstindicator:

 • het kredietrisico : risico dat een uitgevende instelling in gebreke blijft en hierdoor haar verplichtingen niet meer kan nakomen
 • het liquiditeitsrisico : risico dat effecten niet tijdig tegen een redelijke prijs kunnen worden geliquideerd
 • het valuta- of wisselkoersrisico : het risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van een belegging beïnvloeden
 • het risico verbonden aan externe factoren : onzekerheid over de onveranderlijkheid van bepaalde externe factoren in de beleggingsomgeving (zoals het belastingstelsel of veranderingen in regelgeving) die gevolgen kunnen hebben op de werking van het pensioenspaarfonds
 • het inflatierisico : risico dat gelinkt is aan de inflatie. Het inflatierisico is voornamelijk te wijten aan bruuske schommelingen in vraag en aanbod, aan duurder wordende grondstofprijzen alsook bovenmatige loonstijgingen.

Meer info over de van toepassing zijnde risico’s voor het fonds en de eventuele compartimenten van het fonds is beschikbaar in het prospectus, het document "Essentiële beleggersinformatie" of op belfius.be/risicobeleggingsproducten.