Belfius Pension Fund High Equities

Belfius Pension Fund High Equities is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Investment Partners N.V. - Aandelenklasse C - KAP

 • Levert u een aanvullend pensioen én een jaarlijks fiscaal voordeel op.
 • Belegt voor 70% in aandelen en voor 30% in obligaties.
 • U kan al pensioensparen vanaf 25 euro per maand

Kenmerken


Meer informatie vindt u op belfius.be/productcategorieen

 • Looptijd: geen eindvervaldag
 • Minimale intekening: geen minimale inschrijvingsprijs
 • SRRI  : 4 (voor meer info, zie "risico’s")
 • ISIN code: BE0159537696
 • De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd in De Tijd en L'Echo, en op belfius.be/fondsen.

Kosten


 • Instapkosten: 3%
 • Uitstapkosten: geen
 • Lopende kosten en beheerskosten: 1,35%, waarvan 1,05% beheerskosten
 • Bewaarloon effectendossier: geen
 • Swing pricing  : ja, max 2%

Fiscaal voordeel

Sinds 2018 kan u kiezen tussen een ‘standaard’-keuzesysteem van maximaal 990 euro per jaar met in principe een belastingvermindering van 30% (max. 297 euro) en een systeem van maximaal 1.270 euro per jaar met in principe een belastingvermindering van 25% (317,50 euro). Het nieuw fiscaal systeem van 1.270 euro levert pas een hoger fiscaal voordeel op als u minimaal 1.188 euro stort. De uitdrukkelijke keuze voor dit laatste systeem moet u jaarlijks maken en dit voorafgaand aan de storting(en) die het maximum van 990 euro overschrijden. Zo niet valt u terug onder de standaardformule van 990 euro en zullen de bedragen die gestort werden boven dat bedrag kosteloos worden teruggestort. De informatie is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving, die in de toekomst kan veranderen.

Eindbelasting

Start u met pensioensparen vóór uw 55e verjaardag, dan betaalt u op uw 60e verjaardag een gunstige belasting van 8% op de netto stortingen gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%. Na deze belasting kan u uw pensioensparen opvragen of verder storten tot in het jaar waarin u 64 wordt. Deze stortingen worden niet meer belast.

 • Belangrijk: vanaf uw 55e levensjaar kan u uw stortingen niet meer verhogen. Dit om een nadelige taxatie te vermijden.
 • Start u met pensioensparen na uw 55e verjaardag, dan betaalt u 10 jaar na de opening de eindbelasting van 8%.
 • Uw kapitaal vroegtijdig op te nemen is in de meeste gevallen zeer nadelig. U betaalt dan immers een belasting van 33% (bedrijfsvoorheffing van 33,31%).

Objectief en beleggingspolitiek

Belangrijkste verhandelde activa: Aandelen en obligaties die voldoen aan de voorwaarden van de regelgeving inzake pensioensparen. Beleggingsstrategie: Het fonds streeft naar vermogensgroei door gespreid te beleggen met een voorkeur voor aandelen en wil beter presteren dan de referentiewaarde. Binnen de in het beleggingsdoel en -beleid van het Fonds gestelde grenzen maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op portefeuilleniveau, rekening houdend met analyses van de kenmerken en ontwikkelingsvooruitzichten van de verhandelde activa.In dat opzicht mag het Fonds tijdelijk voor een gering deel belegd zijn in aandelen. De activa van het Fonds worden geselecteerd op basis van een economische/financiële analyse en van ESG-overwegingen (milieu, maatschappij, goed bestuur). Beide geven een indicatie van de risico's en kansen op lange termijn.De selectiewijze wordt onder meer aangepast aan de regio's en de kenmerken van de bedrijfsemittenten. - Voor de bedrijfsemittenten hanteert het Fonds een positieve benadering bij de selectie van de bedrijven op basis van de ESG-analyse van de Investment Manager (Candriam Belgium). Hierbij worden de bedrijfsemittenten vanuit twee verschillende maar verbonden invalshoeken geëvalueerd:(i) de analyse van de activiteiten (producten en diensten) van elk bedrijf om te beoordelen op welke manier deze activiteiten inspelen op de langetermijnuitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling zoals de klimaatverandering, het beheer van hulpbronnen en afval, en (ii) de analyse van het beheer van de essentiële stakeholders van elk bedrijf met een beoordeling van de manier waarop de bedrijven in hun strategieën en verrichtingen en bij het bepalen van hun strategie rekening houden met de belangen van hun stakeholders. Daarnaast wil het Fonds bedrijven uitsluiten die (i) een van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding herhaaldelijk en in aanzienlijke mate geschonden hebben, of (ii) in aanzienlijke mate betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals tabak, steenkool, wapens en de niet-conventionele olie- en gasproductie; krachtens de strategie mag er niet belegd worden in bedrijven die antipersoonsmijnen, clusterbommen, chemische, biologische, wittefosforwapens, kernwapens of wapens met verarmd uranium produceren, gebruiken of bezitten; en (iii) samenwerken met landen die als extreem onderdrukkend beschouwd worden. Het analyseproces van de bedrijfsemittenten kan gepaard gaan met aandeelhoudersengagement, dat zich bijvoorbeeld kan vertalen in een actieve dialoog met de bedrijven, het stemmen op de algemene vergaderingen in het geval van beleggingen in aandelen of de deelname aan samenwerkingsinitiatieven. - Voor de overheidsemittenten beoordeelt de ESG-analyse per land van de Investment Manager de landen op basis van een strikt analytisch kader dat rekening houdt met de onderling afhankelijke ESG-factoren die aan de basis liggen van de economieën en de impact ervan op de duurzame ontwikkeling, groei en schuldhoudbaarheid.De ESG-analyse per land gaat ervan uit dat het totaal kapitaal van een land uit vier types voorraden of middelen bestaat, namelijk het menselijk kapitaal, het natuurlijk kapitaal en het sociaal kapitaal, naast het economisch kapitaal. Meer informatie over het ESG-proces dat op dit Fonds wordt toegepast, is terug te vinden in de transparantiecode die beschikbaar is op: https://www.belfiusip.be/nl/esg/index.aspx. Het fonds mag alleen gebruik maken van derivaten om zich in te dekken tegen het wisselkoersrisico. Referentie-index (benchmark): 35% Bloomberg Barclays EuroAggregate 1- 10 Year Index (Total Return - inclusief rente-uitkeringen) + 45,5% MSCI EMU (Net Return - met nettodividenden herbelegd) + 9,75% MSCI World ex EMU (Net Return - met nettodividenden herbelegd) + 9,75% MSCI EMU Small Cap (Net Return - met nettodividenden herbelegd) Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gewerkt met een referentie-index (de Index). Gebruik van de index: - als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van de financiële instrumenten van het compartiment of de emittenten in de fondsportefeuille opgenomen in de index.Niettemin zijn beleggingen buiten deze index toegelaten, - voor het bepalen van de risiconiveaus/- parameters, - om prestaties te vergelijken. Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te beleggen in alle componenten van de index, of te beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van deze index.In normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het fonds beperkt tot gematigd, meer bepaald tussen 0.5% en 3%.De tracking error meet de prestatieverschillen van het fonds ten opzichte van zijn referentie-index.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de index.De tracking error is voornamelijk afhankelijk van de marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. De beleggingspolitiek werd overgenomen uit het document 'Essentiële beleggersinformatie'. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Risico’s

Als belegger moet u zich bewust zijn van de volgende risico's die misschien niet voldoende tot uiting komen in de risico- en opbrengstindicator:

 • het kredietrisico : risico dat een uitgevende instelling in gebreke blijft en hierdoor haar verplichtingen niet meer kan nakomen
 • het liquiditeitsrisico : risico dat effecten niet tijdig tegen een redelijke prijs kunnen worden geliquideerd
 • het valuta- of wisselkoersrisico : het risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van een belegging beïnvloeden
 • het risico verbonden aan externe factoren : onzekerheid over de onveranderlijkheid van bepaalde externe factoren in de beleggingsomgeving (zoals het belastingstelsel of veranderingen in regelgeving) die gevolgen kunnen hebben op de werking van het pensioenspaarfonds
 • het inflatierisico : risico dat gelinkt is aan de inflatie. Het inflatierisico is voornamelijk te wijten aan bruuske schommelingen in vraag en aanbod, aan duurder wordende grondstofprijzen alsook bovenmatige loonstijgingen.

Meer info over de van toepassing zijnde risico’s voor het fonds en de eventuele compartimenten van het fonds is beschikbaar in het prospectus, het document "Essentiële beleggersinformatie" of op belfius.be/risicobeleggingsproducten.

U kan online een pensioenspaarfonds openen via uw smartphone, tablet of pc waarbij u tot 990 euro kan beleggen. Wil u graag tot 1.270 euro beleggen? Contacteer dan Belfius Connect op 0800/999.11 of maak een afspraak met uw kantoor.