Begin dit jaar waren de financiële markten erg volatiel als gevolg van de Covid-19-pandemie, en dat was niet anders voor de Amerikaanse dollar (USD). In maart werd de munt op 10 dagen tijd bijna 7% duurder ten opzichte van de euro. Sindsdien volgde de dollar de omgekeerde beweging en verloor hij bijna 10%. En we denken dat die trend nog zou kunnen aanhouden. Daarom verminderen we de blootstelling aan die munt in onze portefeuille tot maximaal 10%. Momenteel haalt de dollar nog altijd voordeel uit zijn status als vluchtwaarde, waardoor we een deel kunnen behouden met het oog op diversifiëring.

Verklarende factoren


In maart, in de beginperiode van de crisis, steeg de Amerikaanse dollar op enkele dagen tijd met 7% ten opzichte van de euro. Die plotse evolutie werd veroorzaakt door de economische crisis als gevolg van Covid-19 enerzijds en door de status van vluchtwaarde van de dollar, die erg gegeerd is in woelige tijden, anderzijds.


Daarna verloor de USD geleidelijk aan waarde als gevolg van de politieke reactie op de crisis en van het verbeterd economisch klimaat. In het algemeen zijn de sterkte van de USD en de wereldwijde economische groei omgekeerd evenredig aan elkaar.


Intussen gaven de wereldwijd genomen begrotingsmaatregelen flink wat zuurstof aan de economische groei en zorgde het uitermate soepel monetair beleid1 van de Amerikaanse centrale bank (Fed) voor meer liquide middelen in dollar op de markten. Dat veroorzaakte een toevlucht naar risicodragende activa (met andere woorden: een herstelbeweging) en leidde tot een minder grote vraag naar de USD als vluchtwaarde.


Bovendien was de verspreiding van de pandemie in een 1e fase beter onder controle in Azië en Europa dan in de Verenigde Staten, wat deed vrezen voor een minder sterk economisch herstel in de VS. In september is de Amerikaanse dollar evenwel in waarde gestegen ten opzichte van de meeste munten, als gevolg van de twijfel rond een duurzaam wereldwijd economisch herstel en van de heropflakkering van Covid-19.


Impact van de rentevoeten


Ook de rentevoeten spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de wisselkoers, waarbij een rentedaling een munt minder aantrekkelijk maakt voor beleggers. Onderstaande grafiek maakt dat aspect duidelijk. Aan de ene kant ziet u (in het grijs) het renteverschil op 2 jaar tussen de VS en Duitsland, en aan de andere kant ziet u (in het rood) de evolutie van de wisselkoers euro/dollar.


We zien dat een daling van de Amerikaanse rente ten opzichte van de Duitse rente (omgekeerde rechterschaal) doorgaans leidt tot een daling van de USD ten opzichte van de euro. Die meer uitgesproken daling van de Amerikaanse rentevoeten kan gedeeltelijk worden verklaard door het monetair beleid van de Fed, die zijn basisrente verschillende keren verlaagde en een grootscheeps programma opzette voor de opkoop van effecten.


Bron: Thomson Reuters
Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties

Toekomst Amerikaanse dollar?


De evolutie van de USD ten opzichte van de euro voorspellen is geen sinecure. Hoe zal de Covid-19-pandemie evolueren? Wat wordt de uiteindelijke weerslag ervan op de economie? Zullen de steunmaatregelen de eerstkomende jaren zorgen voor een opflakkerende inflatie? Moeilijk te zeggen...


Structurele factoren, zoals een lagere Amerikaanse nationale spaarquote en het tekort op de begroting en op de handelsbalans, zouden kunnen wegen op de Amerikaanse dollar. Zo zal het Amerikaans overheidstekort wellicht nog wat groter worden door de financiering van de herstelplannen. Het handelstekort2 bedroeg in augustus 67,1 miljard dollar, het hoogste cijfer sinds 2006. Door de onvoldoende spaarquote in vergelijking met het 'double deficit' zijn de Verenigde Staten afhankelijk van externe financiering, die berust op het vertrouwen van de beleggers in de USD.


En ook al zullen andere munten de dollar niet meteen van de troon stoten, toch zouden economische en geopolitieke krachten op termijn kunnen zorgen voor een nieuwe situatie. De centrale banken zullen ook meer en meer op zoek gaan naar alternatieven, wat in het voordeel zou kunnen spelen van de euro. De totstandkoming van een gemeenschappelijke schuld in euro voor de financiering van het herstelplan voor de Europese Unie, vormt in die zin een belangrijke stap. We kunnen dezelfde redenering hanteren voor de Yuan, aangezien de Chinese overheid er ook een wereldwijd aanvaarde munt van wil maken.
1 Het monetair beleid wordt als soepel bestempeld als de centrale bank probeert om de hoeveelheid geld in omloop in de economie te laten toenemen, bijvoorbeeld door haar rente (= basisrente) te verlagen om de kredietverlening te stimuleren
2 Een handelstekort betekent dat de waarde van de export van goederen en diensten in een economie kleiner is dan de waarde van de import.


Dit thema vindt u in onze fondsenselectie van de maand.


Contacteer uw financieel adviseur voor meer info.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.