Met de zomer in zicht is het weer tijd voor uw belastingaangifte. Maar weet u welke codes u een belastingvermindering opleveren voor uw beleggingen? Om het u wat makkelijker te maken, nemen we ze samen door en geven we u ook meteen enkele praktische tips mee. Zo bent u er zeker van dat u geen belastingvoordelen laat liggen!

Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden van aandelen - Codes 1437/2437


Op de dividenden die u in 2019 ontving op uw individuele (Belgische of buitenlandse) aandelen, werd roerende voorheffing (RV) ingehouden.

Om u ertoe aan te zetten rechtstreeks in ondernemingen te beleggen, besloot de wetgever dat u een belastingvrijstelling geniet op een eerste schijf dividenden tot 800 euro bruto per belastingplichtige.

Concreet betekent dit dat u de roerende voorheffing (RV) die werd ingehouden op uw vrijgestelde dividenden, tot 240 euro (30% van 800 euro) in mindering mag brengen op uw belastingen.

Om daarvan gebruik te maken, moet u het bedrag van de RV (en niet het bedrag van de dividenden!) in uw belastingaangifte vermelden onder de codes 1437 of 2437.

Om het u wat makkelijker te maken, bezorgt Belfius u elk jaar een overzichtelijk document met het bedrag van de RV dat werd ingehouden voor uw effecten in een Belfius-effectendossier. Hebt u dividenden ontvangen via andere financiële instellingen, vergeet dan niet ook die bedragen in te vullen onder dezelfde codes. Denk er ook aan dat er een maximumbedrag geldt van 240 euro per belastingplichtige!

Betaalt u geen of onvoldoende belastingen? Dan krijgt u toch de RV die u betaalde op uw vrijgestelde dividenden, terugbetaald tot 240 euro (30% van 800 euro).

Merk op dat u geen specifieke documenten bij uw aangifte moet voegen. Bij een controle zal de fiscus u eventueel vragen om bepaalde documenten als bewijs voor te leggen.


Tip

Bent u bedrijfsleider en aandeelhouder van uw vennootschap, dan geldt de vrijstelling ook voor de dividenden die u hiervoor in 2019 ontvangen zou hebben. Maar let op: in bepaalde gevallen genieten die dividenden een verlaagd RV-tarief van 15 of 20% (onder meer op voorwaarde dat het gaat om aandelen op naam, die volstort werden na 1 juli 2013). Met het oog op een optimaal belastingvoordeel raden we u dan ook aan eerst de dividenden van uw individuele aandelen in portefeuille met het hoogste RV-tarief (30%) aan te geven, en pas daarna die van uw eigen vennootschap tegen 20 of 15%.


Roerende voorheffing bij een laag inkomen - Codes 1160/2160, 1161/2161, 1435/2435, 1162/2162, 1163/2163, 1436/2436

Hebt u geen hoog belastbaar inkomen, of geniet u een werkloosheidsuitkering of een ander vervangingsinkomen, dan kan u in principe ook de roerende voorheffing volledig of gedeeltelijk terugkrijgen die werd ingehouden op uw roerende inkomsten buiten uw dividenden op individuele aandelen (zie hierboven).

Concreet wil dat zeggen dat u een deel van die RV kan terugkrijgen door gewoon het nettobedrag aan te geven van het roerend inkomen dat u hebt ontvangen (na aftrek van de ingehouden RV), en dat onder de codes van Vak VII, rubriek A1, afhankelijk van het RV-tarief.

We raden u aan te beginnen met het aangeven van de roerende inkomsten waarop u 30% RV betaalde (codes 1160 of 2160), omdat u daarvan het meest terugkrijgt.


Tip

Voor de berekening van het fiscaal optimaal bedrag van de aan te geven netto roerende inkomsten uit beleggingen, kan u onze berekeningsmodule gebruiken (zie link onderaan de pagina) of raad vragen aan uw financieel adviseur.

Gewoon of verhoogd pensioensparen - Codes 1361/2361


Doet u aan pensioensparen? Perfect! U spaart niet alleen ter aanvulling van uw wettelijk pensioen, maar u geniet in principe ook meteen een belastingvoordeel van 25 of 30% op de gestorte bedragen! Daarvoor moet u de bedragen die u hebt gestort voor pensioensparen, in uw belastingaangifte invullen onder de codes 1361 of 2361, ongeacht de gekozen formule. In 2019 biedt:

  • de standaardformule van maximaal 980 euro u een belastingvermindering van 30%, een voordeel van maximaal 294 euro
  • de verhoogde formule van maximaal 1.260 euro u een belastingvermindering van 25%, een voordeel van maximaal 315 euro

De fiscus kent automatisch een voordeel van 30% toe als het ingevulde bedrag lager ligt dan of gelijk is aan 980 euro. Boven de 980 euro wordt een voordeel van 25% toegekend.


Tip

Kiest u voor de verhoogde formule, dan is het belangrijk dat u in 2019 het maximumbedrag (1.260 euro) hebt gestort als u het maximaal belastingvoordeel wil genieten. Want als u minder hebt gestort dan 1.176 euro, dan geniet u een lager belastingvoordeel dan wanneer u 980 euro had gestort in het standaardsysteem.


Langetermijnsparen - Codes 1353/2353 of 1354/2354


Met uw langetermijnsparen spaart u voor een mooi kapitaal voor later via een levensverzekering van tak 21, 23 of 44 (een combinatie van een tak 21 en een tak 23). U geniet dan u in principe elk jaar een belastingvoordeel van 30% op de gestorte bedragen. In 2019 is de maximumaftrek beperkt op basis van uw netto beroepsinkomen, met een maximum van 2.350 euro, of een belastingvoordeel van maximaal 705 euro.

Daarvan gebruikmaken is kinderspel! U moet enkel het bedrag van de gestorte premies in uw belastingaangifte invullen onder de codes 1353 of 2353 voor polissen die werden afgesloten na 1989, en onder de codes 1354 of 2354 voor polissen die werden afgesloten vóór 1989.

Let op! U kan dit belastingvoordeel enkel genieten als u geen hypothecair krediet meer hebt of als u er recent één hebt afgesloten, dit wil zeggen na 2016 in Vlaanderen en in Wallonië, en na 2017 in Brussel. Voor hypothecaire kredieten die vóór die data werden afgesloten, wordt het belastingvoordeel voor de eigen woning en het langetermijnsparen samengebracht in één en dezelfde belastingkorf.

Wil u uw belastingen berekenen? Doe het via onze berekeningsmodule! Superpraktisch en makkelijk.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.