Belfius Multi Manager
Defensive

Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Multi Manager,
beheerd door Belfius Investment Partners NV – Aandelenklasse E

U bent op zoek naar een belegging …

 • die inspeelt op de evoluties van de obligatiemarkten, door de schommelingen van de koers van het compartiment zo beperkt mogelijk te houden;
 • via een portefeuille van ICB’s1
 • waar u dagelijks kunt instappen of uittreden.

Maar …

 • zonder vooraf bepaalde vervaldag;
 • zonder kapitaalbescherming;
 • zonder vast en zeker rendement.

Belfius Bank, als promotor, stelt voor: Belfius Multi Manager Defensive

Dankzij het compartiment Belfius Multi Manager Defensive van de bevek Belfius Multi Manager speelt u in op de evoluties van de obligatiemarkten via ICB’s1 zonder dat u zelf individuele obligaties dient te selecteren.

Enkel de formule met uitkering (distributie) van mogelijke opbrengsten wordt aangeboden.

Beleggingspolitiek

 • Het compartiment heeft als doel de belegger te laten profiteren van de ontwikkelingen op de obligatiemarkten via een portefeuille ICB’s1, waarbij de schommelingen van de compartimentenkoers zo beperkt mogelijk wordt gehouden.
 • Het compartiment mag beleggen in ICB’s van verschillende beheerders. De beheerder selecteert de ICB’s op basis van hun verwacht rendement, hun verwacht risico, de mate waarop ze ten opzichte van elkaar bewegen en hun samenhang met de evolutie van de financiële markten.
 • Minstens 80% van deze obligatiefondsen zullen een maximale duratie2 hebben van 4 jaar. Met een voorkeur voor fondsen met een duratie van minder dan 3 jaar.
 • De obligaties die deel uitmaken van de ICB’s kunnen uitgegeven zijn door staten, staatsinstellingen, supranationale entiteiten en vennootschappen, met een focus op obligaties van het type investment grade3. Uitgiftes van mindere kwalitiet kunnen ook in beperkte mate opgenomen worden.
 • De obligaties en andere schuldinstrumenten kunnen noteren in alle valuta’s, ook munten van opkomende landen. De focus ligt evenwel op obligaties uitgegeven in euro. Het compartiment neemt zich niet voor het wissel- of valutarisico af te dekken.
 • Het compartiment zelf zal geen gebruik maken van derivaten, maar in de geselecteerde obligatiefondsen kunnen wel derivaten aanwezig zijn.
 • Het beleggingsbeleid is erop gericht de portefeuillerisico’s te spreiden. De ontwikkeling van de netto-inventariswaarde is evenwel onzeker omdat die onderhevig is aan verschillende soorten risico’s.
 • Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 2 jaar op te nemen.

1Instelling voor Collectieve Belegging, over het algemeen "fonds" genaamd. Via een ICB belegt u in activa, (aandelen, obligaties, …) volgens een welbepaalde strategie.
2De duratie is een maatstaf voor de gevoeligheid van het compartiment ten aanzien van renteschommelingen.
3 De kredietbeoordelaars kennen aan de emittenten van obligaties een rating toe. Deze ratings weerspiegelen de kans op wanbetaling door de emittent. De ratings die aan kwalitatief goede emittenten worden toegekend, ook ‘Investment Grade’ genoemd, gaan bij Standard & Poors van AAA tot BBB-. Voor dit type van obligaties wordt het risico op wanbetaling als zwak beschouwd. Een beoordeling die lager ligt dan BBB- wordt toegekend aan emittenten van minder goede kwaliteit, ook ‘Speculative Grade’ of ‘High Yield’ genoemd. Ze vertonen een groter risico op wanbetaling. Als compensatie voor het groter risico van dit soort obligaties, wordt een hoger rendement aangeboden. Meer info over de kredietrating vindt u op belfius.be, in het document "What is een kredietrating?".

INSCHRIJVEN

 • Minimale inschrijvingsprijs: 500 EUR vóór kosten.
 • Minimumbedrag eerste inschrijving: 25.000 EUR per ISIN-code. 
 • Intekening: Aan de netto inventariswaarde (NIW) van de dag, elke bankwerkdag vóór 16 uur (plaatselijke tijd). Intekeningen na 16 uur gebeuren aan de NIW van de volgende bankwerkdag.
 • Type aandelen: Distributieaandelen (keert mogelijks een dividend uit in functie van de resultaten).
 • Looptijd: onbeperkt.

DETAILKENMERKEN

 • Netto-inventariswaarde: Elke bankwerkdag – publicatie in De Tijd en L’Echo, alsook op www.belfius.be/fondsen.

KOSTEN TEN LASTE VAN DE BELEGGER

 • Instap: max. 1%.
 • Uitstap: Geen.
 • Lopende kosten en beheerskosten: Distributieaandelen: 1,15%, waarvan max. 0,35% beheerskosten. De lopende kosten worden in de loop van een jaar aan het fonds onttrokken en kunnen variëren van jaar tot jaar. Voor meer informatie over de lopende kosten zie het document "Essentiële beleggersinformatie" van het fonds.

DIVERSEN

 • Het fonds kan ervoor zorgen dat uw Belfius Bank-kantoor kan deelnemen aan een opleidingsprogramma, georganiseerd door Candriam die optreedt als Investment Advisor en aan wie de uitvoering van de orders van het fonds is gedelegeerd. Candriam draagt de kosten voor dit opleidingsprogramma. Op eenvoudig verzoek kunt u in uw kantoor meer info over de inhoud krijgen.

FISCALITEIT

Voor particulieren onderworpen aan de Belgische personenbelasting:

 • Roerende voorheffing:
  • - 30 % bevrijdende roerende voorheffing op de dividenden.
  • - de mogelijke meerwaarde is onderworpen aan de bevrijdende roerende voorheffing van 30 %.
 • Beurstaks: geen beurstaks bij uitstap.

Voor Belgische vennootschappen (onderworpen aan de Belgische Vennootschapsbeslasting):

 • Roerende voorheffing en Vennootschapsbelasting:
  • - De dividenden zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing, die voor de vennootschap verrekenbaar of terugbetaalbaar is.
  • - De dividenden en meerwaarden zijn belastbaar aan het volle tarief vennootschapsbelasting. Minderwaarden en waardeverminderingen zijn niet fiscaal aftrekbaar.
  • - Een investering in deze bevek kan het verlies van het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting tot gevolg hebben.
 • Beurstaks: geen beurstaks bij uitstap.

Het voorgaande is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Voor verdere info met betrekking tot de roerende voorheffing en de beurstaks kunt u terecht bij uw financieel adviseur. Beleggers die onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, worden verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is.

EFFECTENDOSSIER

Deponeren bij Belfius Bank is vrij van bewaarloon. Bij andere instellingen kan wel bewaarloon worden aangerekend.

PROSPECTUS

Openbaar aanbod. Het document "Essentiële beleggersinformatie", het prospectus en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans in alle kantoren van Belfius Bank, dat de financiële dienstverlening verzekert en via www.belfius.be/fondsen. Wij raden u aan het document "Essentiële beleggersinformatie" en het prospectus te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren.

RISICO’S

Synthetische risico-indicator:

Risiconiveau 2. Het vermelde risiconiveau geeft de volatiliteit* weer van de historiek van het fonds, waarbij 1 het kleinste risico vertegenwoordigt en het minst hoge potentieel rendement en 7 het grootste risico vertegenwoordigt en het hoogste potentieel rendement. Dit cijfer kan in de tijd evolueren (zowel stijgen als dalen) en het laagste risiconiveau betekent niet dat de belegging "zonder risico" is. De volatiliteit*, aangegeven door dit risiconiveau, geeft aan in welke mate de waarde van het fonds kan stijgen of dalen. Meer info over de risico’s is beschikbaar in het prospectus en het document "Essentiële beleggersinformatie" of op www.belfius.be/risicos-beleggingsproducten.

* Geeft aan in welke mate de waarde van het fonds kan stijgen of dalen. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het risico verbonden aan het fonds en de potentiële opbrengst.

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator worden bestreken:

 • Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het geleende bedrag na te komen.
 • Risico's verbonden aan opkomende landen: opkomende landen kunnen te maken krijgen met politieke, juridische en fiscale onzekerheden of andere gebeurtenissen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de activa van het fonds. De activa die in deze groeilanden worden verhandeld, zijn niet alleen onderhevig aan marktbewegingen die elkaar in sneller tempo kunnen opvolgen dan in de grote internationale financiële centra, maar ook aan spreads in koersnotering die in bepaalde marktomstandigheden hoog kunnen oplopen. Deze activa kunnen minder liquide blijken, dat wil zeggen niet snel verkoopbaar tegen redelijke prijzen. De valutakoersen van opkomende landen kunnen onderhevig zijn aan plotse en aanzienlijke schommelingen.
 • Valuta- of wisselkoersrisico: dit risico ontstaat als gevolg van rechtstreekse beleggingen van het Fonds en het gebruik van financiële futures door het Fonds, waardoor een risicopositie wordt ingenomen in een andere valuta dan de munt waarin het Fonds wordt gewaardeerd. Wanneer de wisselkoers van die valuta schommelt ten opzichte van de waarderingsvaluta van het Fonds, kan dat de waarde van de activa in portefeuille negatief beïnvloeden.
 • Inflatierisico: het inflatierisico is voornamelijk te wijten aan bruuske schommelingen in vraag en aanbod van goederen en diensten in de economie, aan duurder wordende grondstoffenprijzen alsook aan bovenmatige loonstijgingen. Dit is het risico dat in een afgewaardeerde munt wordt terugbetaald en dat het rendementspercentage lager uitvalt dan het inflatiepercentage. Het inflatierisico doet zich bijvoorbeeld voor bij langlopende en vastrentende obligaties.
 • Derivatenrisico: hun gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect dat eruit voortvloeit. In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect zijn.Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in uitzonderlijke marktomstandigheden.

Bovenvermelde lijst van risico's is niet limitatief. Meer info over de van toepassing zijnde risico's voor het fonds en de eventuele compartimenten van het fonds is beschikbaar in het prospectus, het document "Essentiële beleggersinformatie" of op www.belfius.be/risicos-beleggingsproducten.

KLACHTENDIENST

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Voorwaarden geldig op 08/01/2017.
Dit document is marketingcommunicatie en het kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – Tel. 02 222 11 11 IBAN: BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 019649 A.

Officiële documenten

Hoe inschrijven?

U kunt inschrijven in uw kantoor van Belfius Bank of via Belfius Direct Net. Voor alle vragen kunt u terecht bij Belfius Contact op het nummer 02 222 12 02 of via "Contact" op de site belfius.be.

 Aankopen