Belfius Equities Become


Internationaal aandelenfonds van bedrijven die oplossingen voorstellen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen(1)

Belfius Equities Become is een compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Investment Partners N.V. - Aandelenklasse C


Kapitalisatie

Zonder betaling van dividend/interest, directe herinvestering in deelbewijzen.


  • Lanceringsaanbod: geniet van max. 1% instapkosten tot en met 30-09-2021
  • Geen uitstapkosten
  • Lopende kosten: 1,92%, waarvan 1,50% beheerskosten
  • Vanaf 25€
  • Duurtijd: Onbeperkt
  • Geen kapitaal bescherming of garantie

Risico-indicator (SRRI)  

Bepaalde risico’s worden niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicateur bestreken. Deze risico’s vindt u hierna in het document.


Beleggingspolitiek

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen van ondernemingen uit de hele wereld die oplossingen aanreiken die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Beleggingsstrategie:
Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de referentie-index.
Binnen de in het beleggingsdoel en -beleid van het fonds gestelde grenzen maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op portefeuilleniveau, rekening houdend met eigen analyses van de kenmerken en ontwikkelingsvooruitzichten van de verhandelde activa.

Het fonds belegt in innovatieve ondernemingen die oplossingen aanreiken die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen (bv.: toegang tot drinkbaar water, sanitaire hygiëne, gezonde en voldoende voeding, gezondheidszorg, betaalbare huisvesting, onderwijs, infrastructuur, veiligheid, sport en vrijetijdsbesteding enz.).

Dit fonds is een op overtuiging gebaseerd fonds: het wordt beheerd op basis van een zorgvuldige selectie van een beperkt aantal aandelen van uiteenlopende marktkapitalisatie.

Het fonds promoot, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken zonder evenwel een duurzame beleggingsdoelstelling na te streven. De analyse van ESG-aspecten (ecologisch, sociaal en governance) wordt geïntegreerd in de selectie, analyse en algemene beoordeling van de bedrijven. Het fonds sluit ook beleggingen uit in bedrijven die niet voldoen aan bepaalde erkende internationale normen en beginselen (Global Compact van de Verenigde Naties) of die een aanzienlijke blootstelling hebben aan bepaalde omstreden activiteiten en die samenwerken met landen waarvan het regime als zeer autoritair wordt beschouwd. Daarenboven hanteert het fonds een uiterst lage tolerantie voor gevoelige of omstreden thema's met betrekking tot kinderen (zoals kinderarbeid).

Het analyse- en selectieproces gaat ook gepaard met een actieve betrokkenheid, met name door een dialoog met de bedrijven en, als aandeelhouder, door de stemming op de algemene vergadering.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beheermaatschappij en/of het prospectus.

Referentie-index (benchmark):
MSCI World All Countries (Net Return - met nettodividenden herbelegd)
Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gewerkt met een referentie-index (de Index).

Gebruik van de index:

  • als beleggingsuniversum. Over het algemeen is het overgrote deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de index. Niettemin zijn beleggingen buiten deze index toegelaten,
  • voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters,
  • om prestaties te vergelijken.

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te beleggen in alle componenten van de index, of te beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van deze index. In normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het fonds hoog, meer bepaald hoger dan 4%. De tracking error meet de prestatieverschillen van het fonds ten opzichte van zijn referentie-index. Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de index. De tracking error is voornamelijk afhankelijk van de marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error.
(Situatie op 16/06/2021)


De beleggingspolitiek werd overgenomen uit het document 'Essentiële beleggersinformatie'.
Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.


Netto-inventariswaarde in EUR

Geen gegevens beschikbaar.
Netto-inventariswaarde (NIW): elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd op de internetsite van BeAMA.


Instapkosten

Minder dan 50.000 EUR:

2,5%


Van 50.000 EUR tot 124.999 EUR:

1,75%


Van 125.000 EUR tot 249.999 EUR:

1,00%


Vanaf 250.000 EUR:

0,75%


Krijg 10% korting voor elke eenmalige aankoop: Koop online via onze apps of Belfius Direct Net en geniet van deze korting op de instapkosten.


Uitstap- en/of conversiekosten

Geen


Lopende kosten en beheerskosten

1,92%, waarvan 1,50% beheerskosten.


Bewaarloon effectendossier

Geen


Swing pricing  

Ja


Fiscaliteit

Roerende voorheffing op de meerwaarde 

Niet van toepassing


Roerende voorheffing couponuitkering 

Niet van toepassing


Beurstaks bij uitstap 

1,32% (max 4.000 EUR)


Voor meer informatie over het belastingregime, zie productfiche onderaan. Fiscaal regime van toepassing op Belgische residenten met betrekking tot het fondsengamma


Risico's

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico's die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de SRRI worden bestreken:


Derivatenrisico:
de meeste derivaten waarvan de waarde afhangt van de prijs van een of meerdere onderliggende activa (grondstoffen, deviezen, indexen...) worden gekenmerkt door een groot hefboomeffect (vooraf bepaalde aankoop- of verkoopprijs). Dat stelt ze bloot, zowel in de hoogte als in de laagte, aan veel grotere koersschommelingen dan traditionele producten.

Risico verbonden aan groeilanden:
groeimarkten kennen een grotere volatiliteit dan de meer rijpere markten omdat ze gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren en effecten er moeilijker te onderhandelen zijn.

Liquiditeitsrisico:
het fonds kan beleggen in activa die niet vlot verhandeld kunnen worden op een markt. Dat kan de verkoop negatief beïnvloeden.

Wisselkoersrisico:
het fonds kan beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.

Concentratierisico:
het gaat hier om een risico op verlies omwille van een te hoge concentratie beleggingen in bepaalde categorieën activa of bepaalde markten.

Duurzaamheidsrisico:
Verwijst naar elke gebeurtenis of voorwaarde op het vlak van milieu, maatschappij of gouvernance (behoorlijk bestuur) die het rendement en/of de reputatie van de emittenten in de portefeuille zou kunnen beïnvloeden. Het duurzaamheidrisico kan specifiek zijn voor de emittent, afhankelijk van zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook te wijten zijn aan externe factoren.


Gelieve het document "Essentiële beleggersinformatie", het prospectus en de productfiche te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren, gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans in onze kantoren en op Belfius.be.


Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?


DocumentenDiversen
Het fonds kan ervoor zorgen dat uw Belfius Bank-kantoor gebruik kan maken van ondersteunend materiaal en/of kan deelnemen aan een opleidingsprogramma, georganiseerd en gefinancierd door partijen waarmee het fonds samenwerkt. Op eenvoudig verzoek kunt u in uw kantoor meer info over de inhoud krijgen.


(1) Een fonds, ook gemeenschappelijke beleggingsfondsen of beveks genoemd, is een financieel instrument waarmee u kunt beleggen in een portefeuille van roerende waarden (aandelen, obligaties...) volgens een welbepaalde beleggingsstrategie.