1. Home
 2. Thema's
 3. Smart Cities
 4. Financier uw "Smart" project

Smart Cities

Om uw duurzame projecten te financieren, biedt Belfius een volledig gamma van financieringsoplossingen die aangepast zijn aan uw projecten en uw behoeften.

Dankzij zijn engagement ten aanzien van de openbare besturen, wil Belfius Bank nog een stap verder gaan door voor uw slimme projecten met nieuwe slimme oplossingen op de proppen te komen.

In dit kader heeft Belfius, en dit is een Europese primeur, een overeenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB) gesloten om de projecten inzake "Smart Cities & Sustainable Development" te ondersteunen. Dat gebeurt via een cofinancieringsprogramma tussen Belfius en de EIB voor een totaalbedrag van 400 miljoen euro.

Bovendien bieden de Europese Unie en andere bevoegdheidsniveaus uitgebreide subsidiëringsprogramma's aan.

EIB

eib Europese primeur: een exclusieve samenwerking met de EIB ter ondersteuning van de Smart Cities-projecten in alle Belgische steden en gemeenten.

Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB) werkten het programma "Smart Cities & Sustainable Development" uit ter ondersteuning van de slimme en duurzame projecten van de Belgische steden en gemeenten.

400 miljoen euro?


Dankzij dit programma kunnen geselecteerde projecten in aanmerking komen voor een cofinanciering door de EIB en Belfius. De EIB brengt immers een bedrag in dat kan overeenkomen met 50 % van de kostprijs van het project, en waarbij het saldo wordt ingebracht door Belfius.

Het programma voorziet in een inbreng van 200 miljoen euro door de EIB. Met daarbovenop de bijdrage van Belfius kan zodoende niet minder dan 400 miljoen euro aan projecten worden besteed.

Smart-Cities-Project-nl

Het grote voordeel van die financiering is dat ze – dankzij de interventie van de EIB – mogelijk is aan een veel voordeliger rentevoet in vergelijking met een traditionele financiering.

Nog een niet te verwaarlozen voordeel: Belfius blijft uw enige contactpersoon en zorgt voor de follow-up van de participatie van de EIB in uw projecten.

Voor wie?

Alle Belgische steden en gemeenten kunnen in aanmerking komen voor de voordelen van dit programma.

Andere openbare en privé-actoren kunnen er eveneens aan deelnemen, op voorwaarde dat het lokaal bestuur de uiteindelijke begunstigde van het project is.

Welke projecten komen in aanmerking?


Drie prioritaire domeinen: het programma is bestemd voor de totstandkoming in de lokale administraties van projecten op het vlak van energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en stadsontwikkeling.

Projecten die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen:

Smart-Cities-Energy
Projecten inzake energie-efficiëntie
Doelstellingen?
Het promoten van projecten die kunnen leiden tot een betere energie-efficiëntie, zowel via de productie van hernieuwbare energie als via een lager energieverbruik.
Wat?
Geïntegreerde projecten in een lokaal openbaar kader m.b.t. hernieuwbare energie, de renovatie of de bouw van gebouwen en openbare verlichting.
Smart-Cities-Mobility
Projecten op het vlak van mobiliteit
Doelstellingen?
Het optimaliseren van verplaatsingen en het beperken van verkeersopstoppingen in de stad, het leven vergemakkelijken van de reizigers bij hun verplaatsingen en het bevorderen van meer ecologische vervoermiddelen en de zgn. 'zachte' mobiliteit.
Wat?
Projecten als onderdeel van een strategisch plan op het vlak van duurzame en geïntegreerde mobiliteit, infrastructuur, duurzame mobiliteit, multimodaal en alternatief vervoer (op basis van elektriciteit, waterstof of groene energie).
Smart-Cities-Town
Projecten op het vlak van stadsontwikkeling
Doelstellingen?
Ondersteuning bieden aan structuurprojecten inzake stadskernvernieuwing.
Wat?
Globale en structurerende projecten als onderdeel van een richtschema in verband met een nieuwe eco-wijk, stadskernontwikkeling op gesaneerde voormalige industrieterreinen of het in ere herstellen van openbare gebouwen met het oog op een geoptimaliseerde dienstverlening.

Criteria voor de ondersteunde projecten


Naast de aard van het project in een van de drie domeinen, moet dit eveneens passen in een strategische, geïntegreerde en duurzame benadering. Zo moet het bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de stad of de gemeente en tot de overgang naar een 'slimmere' stad.

De projecten moeten meer bepaald beantwoorden aan de diverse criteria die samen door Belfius en de EIB werden vastgelegd. Die criteria zijn hetzij van technische aard (niveau inzake energieprestatie), hetzij van meer strategische aard (noodzakelijke integratie van het project in een transversaal strategisch plan). Het is belangrijk dat u vooraf inlichtingen inwint over die criteria, zodat u kunt nagaan of uw ingediende projecten in aanmerking komen.

De EIB?


eib

De EIB is de instelling van de Europese Unie voor langetermijnfinanciering . Zij moet bijdragen tot de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en de economische en sociale samenhang van de lidstaten van de EU. Dankzij haar AAA-rating kan de EIB geld lenen tegen een interessante rentevoet, die ze nadien doorrekent in haar toekenningsvoorwaarden voor financieringen.

Hoe weet u of uw project in aanmerking komt voor een financiering van Belfius Bank en de EIB?


Neem zeker contact op met uw relatiebeheerder. Hij beschikt over alle gedetailleerde criteria waaraan uw project moet beantwoorden om in aanmerking te kunnen komen.

Andere financieringen

Belfius beschikt over een brede waaier van financieringsoplossingen die zijn aangepast aan uw behoeften, uw wensen en uw financiële situatie.

Naast het klassieke krediet kunnen ook andere oplossingen overwogen worden, zoals een vastgoedkrediet, oplossingen in de vorm van een financiële en operationele leasing, huren, de totstandkoming van een publiek-private samenwerking of nog andere op maat gesneden oplossingen.

De keuze voor de ene of andere formule hangt natuurlijk af van de aard van uw project, uw financiële situatie, de rol van de verschillende partijen enz. Uw relatiebeheerder kan u informatie geven over de specifieke mogelijkheden voor uw situatie.

Overzicht van onze oplossingen

Subsidies

Wist u dat uw "Smart Cities"-project ook in aanmerking komt voor subsidies?

Slimme en duurzame projecten zijn een prioriteit voor de Europese Unie, haar lidstaten en haar regio's. Het is nochtans niet gemakkelijk om wegwijs te raken in de zeer ruime waaier van Europese, regionale en provinciale steunprogramma's. Misschien denkt u wel dat u er helemaal geen toegang toe hebt? Wist u trouwens dat we in België amper 7% van de in Europa beschikbare hulp aanwenden, terwijl tal van subsidies binnen handbereik liggen voor iedereen, zelfs voor de kleinere overheden?

Europese subsidies: principes

 • Maximaal subsidiebedrag: doorgaans tot 70 % van uw project;
 • De subsidies van diverse programma's kunnen worden gecumuleerd;
 • Europa 2020, klimaat, innovatie en samenwerking zijn de voornaamste elementen.


Dit zijn de voornaamste Europese en regionale subsidieprogramma's:

Horizon 2020 voor uw onderzoeks- en innovatieprojecten

 • Horizon 2020 is het overkoepelend Europees programma voor voorstellen op het vlak van klimaat, stadsontwikkeling en plattelandsontwikkeling, onderzoek en innovatie; in 2014 en 2015 omvat het een specifiek onderdeel voor Smart Cities.
 • Horizon 2020 is opgebouwd uit drie pijlers (Excellent Science, Industrial Leadership en Societal Challenges) en geeft voorrang aan maatschappelijke uitdagingen en duurzame innovatieprojecten.
 • Het budget van Horizon 2020 bedraagt circa 80 miljard euro.
 • Die subsidies kunnen worden aangevraagd via projectaanbestedingen.
 • 35 % van het budget gaat naar klimaatgebonden projecten.
 • Cofinanciering is mogelijk ten belope van 70% voor de meeste projecten.
 • Internationale samenwerking is vereist.
 • Info: http://ec.europa.eu/research/participants/portal

EFRO voor uw lokale en regionale ontwikkelingsprojecten

Life voor uw ecologische projecten

 • LIFE is een fonds van de Europese Unie voor de financiering van haar milieubeleid dat een bijdrage wil leveren tot:
  • de overgang naar een groenere economie;
  • lde bescherming van het milieu en de biodiversiteit.
 • Het LIFE-programma is opgesplitst in twee subprogramma’s met elk hun prioriteiten rond milieu en klimaatgebonden acties.
 • Het budget bedraagt 3,5 miljard euro (2,5 miljard euro voor het subprogramma Milieu en 864 miljoen euro voor de klimaatgebonden acties).
 • Geen internationale samenwerking vereist.
 • Info: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

ELFPO voor uw projecten voor plattelandsontwikkeling

 • Sinds 2009 schenkt ELFPO (Het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling) bijzondere aandacht aan hernieuwbare energie, klimaat, waterbeheer en biodiversiteit. Met zijn steun wil het fonds bijdragen tot duurzame ontwikkeling.
 • Totaal budget voor België voor de periode 2014-2020: 551 miljard euro.
 • Elke regio of gemeenschap moet haar eigen programma definiëren op basis van de op Europees niveau goedgekeurde programma’s.
 • Geen internationale samenwerking vereist.
 • Info : 

COSME voor uw projecten rond concurrentievermogen en duurzaamheid van bedrijven

 • Het programma voor het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) legt de klemtoon op financiële instrumenten en op de ondersteuning van het internationaliseren van bedrijven.
 • Het heeft tot doel het concurrentievermogen en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken en schenkt bijzondere aandacht aan jonge ondernemers.
 • Budget: 2,03 miljard euro.
 • Internationale samenwerking is in sommige gevallen vereist.
 • Info: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/

ELENA voor uw projecten rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

 • Het ELENA-mechanisme draagt bij tot het maximaliseren van investeringen voor tal van steden en regio’s die niet over de nodige technische en organisatorische expertise beschikken om belangrijke projecten uit te voeren op het vlak van energie-efficiëntie of hernieuwbare energie.
 • De steun via ELENA dekt maximaal 90 % van de kosten voor technische bijstand in het kader van de voorbereiding, de uitvoering en de financiering van het investeringsprogramma.
 • Info : www.eib.org/elena

Andere programma's


Beschikbare begeleiding

Overheidsorganisaties, verdeeld per regio, en privé-organisaties staan te uwer beschikking om u op de hoogte te houden en, u te helpen bij het vinden van een partner voor uw project enz.

Wallonië: het NCP van Wallonië


logo-ncp-wallonieHet nationaal contactpunt van Europa of NCP ("National Contact Point") van Wallonië bundelt alle kennis in verband met alle subsidiëringsprogramma's. Het zal u aan de nodige subsidies helpen. Bedrijven die zijn steun genieten, hebben een grotere slaagkans dan andere bedrijven.

Contactgegevens:

Adres:
  Chemin du Stocquoy 3
1300  Waver
Tel.:
   +32 10 48 50 39
Email :   contact@ncpwallonie.be
Website:
  www.ncpwallonie.be

Brussel: het NCP van Brussel


logo-ncp-BrusselHet nationaal contactpunt van Europa of NCP ("National Contact Point") van Brussel bundelt alle kennis in verband met alle subsidiëringsprogramma's. Het zal u aan de nodige subsidies helpen. Bedrijven die zijn steun genieten, hebben een grotere slaagkans dan andere bedrijven.

Contactgegevens:

Adres:
  Tour & Taxis
Havenlaan 86C, bus 211
1000 Bruxelles
Tel.:
    + 32 2 422 00 21
Fax :
    + 32 2 422 00 43
E-mail :   info@ncpbrussels.be
Website :
  www.ncpbrussels.be

Vlaanderen: de NCP's en VLEVA


logo-vlevaIn Vlaanderen heeft elk subsidieprogramma zijn eigen NCP (nationaal contactpunt van Europa). Deze bundelt alle kennis in verband met de mogelijke formules. 
Bovendien is het VLEVA (Vlaams-Europees Verbindingsagentschap) eveneens een belangrijke gesprekspartner en kan het u al goed op weg helpen.

Contactgegevens:

Adres:
  VLEVA -EU-subsidieteam
Kortenberglaan 71
1000 Brussel
Tel.:
    +32 2 737 14 30
E-mail:   subsidieteam@vleva.eu
Site :
  www.vleva.eu/subsidiewijzer

Schrijf in op hun nieuwsbrieven en neemt contact met hen op om te weten wat zij voor u kunnen doen.

Regionale, provinciale en gemeentelijke subsidies en contactpunten


 • Elke regio beschikt ook over financieringsmogelijkheden voor uw Smart Cities & Sustainable Development-projecten.
 • Dit zijn de voornaamste:
  • Wallonië: steun via onder meer het Marshall-plan, de UREBA-toelages en de diverse regionale directies van de SPW (Service Public de Wallonie)
  • Brussel: steun via onder meer Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit
  • Vlaanderen: steun via onder meer Vlaanderen in Actie, Mobiel Vlaanderen en het Vlaams departement voor milieu, natuur en energie;
  • Speciale regeringspremies
  • Ondersteuning van specialisten ter zake
  • Energiepremies
 • De provincies en de gemeenten bieden ook diverse soorten steun en subsidies aan.


Interesse?

Wil je meer weten? U wil een intelligent en duurzaam project realiseren of u zoekt een financiering of een subisidie?