Scholen

De school is goed voor 20 tot 25 % van alle letselongevallen bij schoolgaande jongeren. Daarmee is ze, na de woonomgeving, de belangrijkste plaats waar kinderen en jongeren gekwetst raken.

De financiële gevolgen van een ongeval kunnen tweeërlei zijn. Enerzijds zijn er de medische en paramedische kosten voor het slachtoffer, bij zwaardere ongevallen zelfs blijvende letsels. Anderzijds is er steeds de mogelijkheid dat de school, de leraar, een leerling of zijn ouders aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval en moeten opdraaien voor de lichamelijke of materiële schade die het slachtoffer geleden heeft.

De verzekering die de scholen afsluiten, bestaat dan ook doorgaans uit twee luiken:

  • Een ongevallenverzekering. Die dekt de lichamelijke schade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en bij overlijden) tot bepaalde maximumbedragen. Het voordeel van deze verzekering is dat ze tussenkomt voor alle ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Daardoor kunnen de meeste ongevallen, zeker als het om beperkte bedragen gaat, zeer snel vergoed worden.
  • Een aansprakelijkheidsverzekering. In deze verzekering zijn doorgaans zowel de school zelf als de leraars, de leerlingen en zelfs het oudercomité verzekerd. De verzekering zal in de plaats van de verzekerde de schade vergoeden die iemand geleden heeft door een fout van die verzekerde. Dit begrip ‘fout’ moet zeer ruim gezien worden: het kan zowel om een persoonlijke fout van een leerling gaan (een duw op de trap) als bv. om een gebrek aan toezicht van de leraar of om onveilig turnmateriaal. Belangrijk om weten is dat leerlingen ook verzekerd zijn voor schade die ze aan elkaar veroorzaken, bv. op de speelplaats.
MMI Victory
  • Vorming
  • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
MMI OK
  • Advies op maat
  • Juridisch advies
  • Statistieken en advies
  • Contact direct schadeteam
  • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.