Arbeidsongevallen - Wet 67

 

De arbeidsongevallen in de overheidssector worden geregeld door de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en door zijn uitvoeringsbesluiten.

De overheidsdiensten staan zelf in voor de vergoeding van de arbeidsongevallen bij hun personeelsleden. Medische beslissingen over het verband tussen het letsel en het ongeval evenals de eventuele graad van blijvende ongeschiktheid worden evenwel door een onafhankelijke medische dienst genomen.

Sommige overheidsdiensten beschikken daarnaast echter over de mogelijkheid om een herverzekeringscontract af te sluiten dat gedeeltelijk of volledig de vergoedingsplicht dekt. Ze zijn dus verantwoordelijk voor de vergoeding van arbeidsongevallen, maar kunnen de betaling ervan geheel of gedeeltelijk overlaten aan de verzekeraar.

WAARBORGEN – Facultatief

Excedentverzekering

Voor personen die meer verdienen dan het wettelijk plafond is het wenselijk het excedent te verzekeren. Zo vermijden zij een aanzienlijk inkomensverlies bij een arbeidsongeval.

Waarborg buiten-beroep

De basis arbeidsongevallenverzekering dekt arbeidsongevallen. Met deze uitbreidende waarborg is uw personeel ook financieel beschermd ten gevolge van een ongeval in het kader van zijn privéleven.

Waarborg Lichamelijke Ongevallen (LO) basis wet

Personen die niet onder de wet van ’67 of ’71 vallen, zoals lokale mandatarissen, kunnen ook verzekerd worden tegen lichamelijke ongevallen.

MMI Victory
  • Preventie
  • Belfius Accident Manager - aangifte en beheer van arbeidsongevallen
MMI OK
  • Advies op maat
  • Vorming
  • Statistieken en advies
  • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
  • Contact direct schadeteam
  • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.