Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

MMI Belfius Immo 010

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) verleent financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken uitvoeren. Dat maakt het mogelijk om voorzieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en die tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse eisen op het vlak van woon- en zorgcomfort.

De reglementering voor VIPA-subsidies vormde een rem op publiek-private samenwerkingen (PPS) in de Vlaamse zorgsector. Daarom schetste een decreet van 12 februari 2010 een nieuw kader. Dat werd uitgewerkt door het uitvoeringsbesluit van 18 maart 2011. Het nieuwe systeem is van kracht sinds 1 juli 2011.

Het nieuwe besluit – dat dat van 2006 vervangt – maakt onder bepaalde voorwaarden de subsidiëring van PPS-contracten mogelijk. Alle nieuwe dossiers worden volgens het nieuwe besluit behandeld, net als reeds ingediende dossiers waarvoor er nog geen principieel akkoord is. Wat dit voor u betekent, ontdekt u in onderstaande vragen en antwoorden.

Op welke sectoren zijn de VIPA-subsidies van toepassing?


De VIPA-subsidies zijn van toepassing op: 

 • verzorgingsinstellingen 
  • ziekenhuizen 
  • rust- en verzorgingstehuizen 
  • psychiatrische verzorgingstehuizen 
  • functie dagopname binnen ziekenhuis

 • voorzieningen voor ouderen en in de thuiszorg 
  • woonzorgcentra 
  • regionale dienstencentra 
  • lokale dienstencentra 
  • dagverzorgingscentra
  • centra voor kortverblijf 

 • voorzieningen voor de sociale integratie van gehandicapten

Wanneer worden VIPA-subsidies toegekend?


Om een VIPA-subsidie te krijgen, moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn.

 • De aanvrager is een vzw, stichting van openbaar nut, lokaal of provinciaal bestuur, of universiteit. 
 • De aanvrager is erkend om zorg- en dienstverlening te organiseren. 
 • De aanvrager beschikt minstens over een genotsrecht (zoals huur) op het project. 
 • Er bestaat geen ongeoorloofde verwantschapsband tussen de aanvrager en de eigenaar van / houder van zakelijke rechten op de grond. (deze voorwaarde geldt alleen wanneer deze laatste een natuurlijk persoon of vennootschap is) 
 • De investering gebeurt conform een aantal algemene bouwfysische, technische en kwalitatieve normen.

Voortaan bestaan er twee vormen van VIPA-subsidies: de rechtstreekse en de onrechtstreekse bijdrage. Wanneer wordt welke subsidie toegekend?


De onrechtstreekse bijdrage is een nieuwe variant op de bestaande rechtstreekse bijdrage en maakt de subsidiëring van PPS-contracten mogelijk. Tussen beide bestaan twee grote verschillen:

 • De aanvrager is bij de onrechtstreekse bijdrage niet de bouwheer.
 • De jaarlijkse subsidie bedraagt bij de onrechtstreekse bijdrage 95 % van die bij de rechtstreekse bijdrage.
 

Rechtstreekse bijdrage

Onrechtstreekse bijdrage

Aanvrager Bouwheer Niet de bouwheer
(opdrachtnemer fungeert als bouwheer)
Gebruik subsidie Rechtstreekse dekking investeringskosten   Onrechtstreekse dekking investeringskosten (aanvrager betaalt opdrachtnemer via beschikbaarheidsvergoeding)
Procedure
 1. Principieel akkoord over zorgstrategische en technisch-financiële aspecten masterplan
 2. Gunning aan uitvoerder(s)
 3. Bevel van aanvang
 4. Aanvraag gebruikstoelage
 1. Voorlopig principieel akkoord over zorgstrategische en technisch-financiële aspecten masterplan
 2. Gunning aan opdrachtnemer
 3. Definitief principieel akkoord
 4. Aanvang werken
 5. Aanvraag gebruikstoelage

Welke concrete oplossingen biedt Belfius u in het kader van de VIPA-subsidies?


Klassiek krediet en Immokrediet 

 • Vallen onder systeem rechtstreekse bijdrage 

Design Build Finance (DBF)

 • Neemt ontwerp, bouw en financiering vastgoed uit uw handen 
 • Valt onder systeem onrechtstreekse bijdrage (hoewel voorwaarden voor opdrachtnemer en beschikbaarheidsvergoeding niet vervuld zijn)
! Opgelet: Op het vlak van Build en Finance is er volgens het VIPA geen subsidie mogelijk, omdat Design altijd deel moet uitmaken van de opdracht.


Onroerende leasing

 • Valt onder systeem onrechtstreekse bijdrage (hoewel voorwaarden voor opdrachtnemer en beschikbaarheidsvergoeding niet vervuld zijn)

Wat met prefinanciering van projecten?


Het duurt doorgaans lang voordat er een principieel akkoord is over alternatieve financiering. Toch is het verboden om de bouwwerken te beginnen zonder principieel akkoord, anders verliest u automatisch het recht op subsidies.

Nu is er een tussenoplossing. Voor de volgende voorzieningen kan men voortaan het bevel van aanvang geven na het gunstig advies van de coördinatiecommissie over het principieel akkoord (in het geval van de rechtstreekse bijdrage) of het definitief principieel akkoord (in het geval van de onrechtstreekse bijdrage). Voorwaarde is wel dat u het VIPA aantoont over voldoende financiële middelen te beschikken om deze "prefinanciering" te kunnen dragen.

Het gaat om de volgende voorzieningen:

 • de sector van de ouderenvoorzieningen en thuiszorgvoorzieningen:
  • een lokaal dienstencentrum;
  • een regionaal dienstencentrum;
  • een dagverzorgingscentrum;
  • een centrum voor kortverblijf;
  • een woonzorgcentrum.

 • de sector van de verzorgingsinstellingen:
  • een ziekenhuis;
  • een rust- en verzorgingstehuis
  • psychiatrisch verzorgingstehuis.

 • erkende instellingen uit de sector van de voorzieningen voor personen met een handicap

Contactez-nous